Translation of "soft measures" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Measures - translation : Soft - translation : Soft measures - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Soft law measures
Nesaistošas tiesību normas
Capsule, soft Capsule, soft
Mīkstā kapsula Mīkstā kapsula
1 soft 2 soft
0, 40 0, 75
Capsule, soft Capsule, soft
Iekšķīgai lietošanai
Adaptation measures include technological solutions ('grey' measures) ecosystem based adaptation options ('green' measures) and behavioural, managerial and policy approaches ('soft' measures).
Adaptācijas pasākumi ietver tehniskus risinājumus ( pelēkie pasākumi), ar ekosistēmu adaptāciju saistītas iespējas ( zaļie pasākumi), kā arī uzvedības, vadības un politikas izmaiņas ( nesaistošie pasākumi).
6626 soft energy soft energy
6626 ekoloģiski tīra enerģija ekoloģiski tīra enerģija
336 soft capsules 84 soft capsules
84 mīkstās kapsulas
Adapting the framework for data re use, including legal, soft law and policy measures,
datu atkalizmantošanas sistēmas pielāgošana, tostarp juridiski, ieteikuma tiesību un politikas pasākumi,
It's a soft crowd, Julian, a soft crowd.
Šis ir maigs pūlis, Džulian, maigs pūlis.
Soft
Mīksts
Soft
Mīkstāk
Soft.
Maigā.
Soft.
Maiga.
Soft.
Pagaidiet.
Soft.
Maigi.
All other measures indicated are either soft measures or measures in support of ongoing legislative initiatives (such as the proposal on intermodal loading units3).
Visi pārējie norādītie pasākumi ir vai nu maigi pasākumi vai pasākumi, lai atbalstītu jau uzsāktās likumdošanas iniciatīvas (piemēram, priekšlikums par vairākveidu iekraušanas vienībām)3.
Combining soft law measures and legally binding rules has not always proven efficient especially due to the fact that 'soft law' could often be interpreted and implemented differently.
Ieteikuma tiesību pasākumu un juridiski saistošo noteikumu kombinēšana ne vienmēr ir izrādījusies efektīva, it īpaši, ņemot vērā faktu, ka ieteikuma tiesības nereti var tikt interpretētas un īstenotas atšķirīgi.
Soft proof
Lokālie iestatījumi
Soft Synth
Sintezatora programmaName
Soft Landings
Mīkstās nolaišanās
Soft brush
Deformēšanas otaName
Soft brush
Divkāršot Ota
Capsule, soft
mīkstās kapsulas iekšķīgai lietošanai
Soft capsule.
Mīkstās kapsulas.
Soft capsule
Mīkstā kapsula
Soft capsule.
Mīkstā kapsula
Capsule, soft
Mīkstas kapsulas
Capsule, soft
Mīkstās kapsulas
BENVOLlO Soft!
BENVOLIO Soft!
Soft power
ES pasaulē
It's soft.
Tas ir mīksts.
So soft.
Tik maiga...
Soft music.
Ar klusu mūziku.
So soft.
Tik maigas.
Soft fruit
Aptvertais laikposms
For the proposed changes, a combination of Soft law with Legislative measures are the preferred options.
Attiecībā uz ierosinātajām izmaiņām labākais risinājums ir ieteikumu varianta un leģislatīvu pasākumu apvienojums.
It has to be noted that some of the envisaged measures which form part of the Budget Day Set of Measures are qualified as hard measures , others as soft measures .
Jāatzīmē, ka dažus no plānotajiem pasākumiem, kas ir daļa no budžeta dienas pasākumu kopuma , var raksturot kā stingrus , citus kā elastīgus .
Combining legislative amendments with soft law measures (option 5) combines the benefits of option 3 and 4.
Tiesību aktu grozījumu un ieteikuma tiesību pasākumu kombinēšana (5. iespēja) nozīmētu kopīgus ieguvumus, ko sniedz 3. un 4. iespēja.
Unmanned soft landing
Automātiska mīkstā nolaišanās
480 soft capsules
480 mīkstās kapsulas
240 soft capsules
240 mīkstās kapsulas
White soft paraffin.
Baltais, mīkstais parafīns.
120 soft capsules
120 mīkstās kapsulas
90 soft capsules
60 ml šķīduma
Soft capsules only
Tikai mīkstās kapsulas.

 

Related searches: Have A Soft Soft - Soft-start Soft-stop - Soft Measures - Soft And Hard Measures - Soft Law Measures - Soft Performance Measures - Soft - Soft Skills - Soft Tissue - Soft Copy -