Translation of "strategic accounts accounts" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

( a ) their bank accounts , including shared accounts , custody accounts and accounts with stockbrokers
a ) banku kontiem , ieskaitot dalītos kontus , vērtspapīru kontus un kontus pie biržas mākle riem
The accounts shall consist of general accounts and budgetary accounts.
Uzskaiti veido vispārējā uzskaite un budžeta uzskaite.
The accounts shall consist of general accounts and budget accounts.
Grāmatvedība sastāv no vispārējās grāmatvedības un budžeta grāmatvedības.
Annual accounts and consolidated accounts
Gada noslēguma pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati ,
ANNUAL ACCOUNTS AND CONSOLIDATED ACCOUNTS
GADA PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE PĀRSKATI
Preparation of annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sagatavošana
The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts.
Kontu plānā skaidri nošķir budžeta kontus un bilances kontus.
The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts.
Kontu plānos skaidri nošķir budžeta kontus un naudas kontus.
Accounts
KontiComment
Accounts
Konti
Accounts
Pārskati
ACCOUNTS
UZSKAITE
Accounts
Konti
Annual accounts and consolidated accounts Audit public interest entities
Gada pārskati un konsolidētie pārskati Revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās
he wrongly alters bank accounts or postal giro accounts
viņš izdara nepareizas izmaiņas bankas kontos vai pasta žiro kontos
(h) bank accounts and accounts with other financial institutions
h) banku kontus un rēķinus ar citām finanšu iestādēm
PM accounts and their sub accounts shall be interest free .
PM accounts and their sub accounts shall be interest free .
Drawing from own resources accounts (treasury and central bank accounts)
naudas līdzekļu izņemšana no pašu resursu kontiem (dalībvalstu valsts kases un centrālās bankas konti).
he she wrongly alters bank accounts or postal giro accounts
viņš izdara nepareizas izmaiņas bankas kontos vai pasta žiro kontos
Financial accounts
Finanšu konti
consolidated accounts,
konsolidētie pārskati,
General accounts
Vispārējā uzskaite
Budgetary accounts
Budžeta uzskaite
Current accounts .
Pieprasījuma noguldījumu konti .
Financial accounts
Finanšu pārskati
Accounts Editor
Konti
Annual accounts
Gada pārskati
Bank accounts
Bankas konti
Budget accounts
Budžeta uzskaite
Budgetary accounts
Budžeta uzskaite
Deposit accounts
Noguldījumu konti
General accounts
Vispārējie konti
General accounts
Vispārējā uzskaite
Imprest accounts
Avansu konti
Financial accounts
Finanšu pārskati
Accounts disjoined (
Nošķirtie pārskati (
Accounts payable
Īstermiņa parādi
Annual accounts
VII nodaļa
Budgetary accounts
Budžeta pārskati
General accounts
Vispārējie pārskati
Revaluation accounts
Pārvērtēšanas konti
11Revaluation accounts
11.Pārvērtēšanas konti

 

Related searches: Strategic Accounts Accounts - Strategic Accounts - Strategic Key Accounts - Accounts Receivable And Accounts Payable - Accounts Payable And Accounts Receivable - Accounts Receivable And Allowance For Doubtful Accounts - Accounts Receivable And Accounts Payable Management - Accounts In The Chart Of Accounts - Accounts Or Sub Accounts - Accounts Receivable Accounts Payable -