Translation of "terrestrial national park" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

National - translation : Park - translation : Terrestrial - translation : Terrestrial national park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Denali National Park
City in Alaska USA
Hot Springs National Park
City in Arkansas USA
Peatbogs in Triglav National Park
Triglava Nacionālā parka kūdras purvi
Much of the land is classied as an area of natural beauty with protected sites including the Lake District national park, the Cumbrian part of the Yorkshire Dales national park, the Hadrian s Wall world heritage site and the Northumberland national park.
Liela daļa zemes tiek uzskatīta par dabiskā skaistuma apkaimi, tur atrodas aizsargājamas teritorijas, to skaitā Ezeru apgabala Lake District nacionālais parks, Jorkšīras ieleju nacionālā parka Kambrijas daļa, Adriāna mūra Hadrian s wall pasaules mantojums un Nortamberlendas Northumberland nacionālais parks.
Founded in 2000, the Thaya Valley National Park is the Austrian extension of the Podyji National Park in the Czech Republic, which opened in 1991.
Thaya ielejas nacionālais parks, izveidots 2000. gadā, ir 1991. gadā Čehijas Republikā atvērtā Podyji nacionālā parka pagarinājums Austrijā.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Eiropā ir jau astoņi nacionālie parki, tostarp Retezata nacionālais parks Rumānijā.
To the north it borders the Utrechtse Heuvelrug National Park.
Ziemeļos reģions robežojas ar Utrechtse Heuvelrug dabas parku.
Eutrophication terrestrial
Eitrofikācija sauszemes
Terrestrial compartment
Sauszemes vide
Terrestrial animals
Sauszemes dzīvnieki
Terrestrial compartment 10.2.2.3.
Sauszemes vide 10.2.2.3. Atmosfēras vide 10.2.2.4.
Other terrestrial land.
Cita sauszemes zeme lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējo apmežošanu,
other terrestrial land
Cita sauszemes zeme lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējo apmežošanu
Every holiday I had as a young boy was in a national park.
Bērnībā katras brīvdienas es pavadīju nacionālajā parkā.
Effects on terrestrial organisms
Ietekme uz sauszemes organismiem
of total terrestrial area
Kopējā teritorija(km²)
Terrestrial area covered(km²)
no kopējās zemes platības
Terrestrial area covered(km²)
Zemes platība(km²)
Massive unidentified terrestrial organism.
Milzīgs neidentificēts zemes organisms.
Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland
Pfizer Healthcare Īrija 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija
We saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
Mēs redzējām izgāztuvi nacionālajā parkā Vezuva virsotnē.
But all this land is a federally protected reserve, part of Katmai National Park.
bet visa šī zeme ir federāli aizsargāts rezervāts, daļa no Katmai nacionālā parka.
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park cattle
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park cattle
Park,
ProStrakan Ltd,
Park,
100µg
Park,
200µg 300µg 400µg 600µg 800µg
Park
Parks
(2) Additional terrestrial broadcasting services.
(2) Zemes apraides platjoslas papildu pakalpojumi.
In fact, this whole area is like a Yellowstone National Park with all of the trimmings.
Patiesībā šis apvidus ir gluži kā Jeloustonas nacionālais parks ar visu tā krāšņumu.
England s newest national park, the New Forest, is the last surviving medieval landscape in lowland England.
Abas šajā projektā iesaistītās Leader grupas nolēma, ka neliela dotāciju shēma varētu veicināt mazo un mikrouzņēmumu pieaugumu. Bet kā labāk to panākt?
Park u.
Park u.
Mr. Park!
Park kungs!
Mr. Park.
Park kungs.
Mr. Park...
Park kungs...
Mr. Park
Park kungs
Mr. Park!
Park kungs!
Mr. Park.
Mr parks.
Baldwin Park
City in California USA
Buena Park
City in California USA
Canoga Park
Kataloga ZvaigzneCity in California USA
Monterey Park
City in California USA
Fruitland Park
City in Florida USA
Orange Park
City in Florida USA
Melrose Park
City in Illinois USA
Oak Park
City in Illinois USA

 

Related searches: Terrestrial National Park - National Marine Park - Marine National Park - National Park Authority - National Park System - National Park Area - National Park Fees - National Park Administration - Hawaii Volcanoes National Park - In Yosemite National Park -