Translation of "that accounts for" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Accounts - translation : That - translation :
Ka

That accounts for - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Figures for 2009 show that transport is the sector that accounts for the greatest share of energy consumption, at 33 the residential sector accounts for 26.5 industry for 24.2 and services for 14 while agriculture accounts for the smallest share, at 2.3 .
Atsaucoties uz 2009. gada rādītājiem, nozare ar vislielāko enerģijas patēriņu ir transporta nozare 33 , patēriņš mājokļu nozarē ir 26,5 , rūpniecībā 24,2 , pakalpojumu nozarē 14 un lauksaimniecībā 2,3 .
Figures for 200912 show that transport is the sector that accounts for the greatest share of energy consumption, at 33 the residential sector accounts for 26.5 industry for 24.2 and services for 14 while agriculture accounts for the smallest share, at 2.3 .
Atsaucoties uz 2009. gada rādītājiem12, nozare ar vislielāko enerģijas patēriņu ir transporta nozare 33 , patēriņš mājokļu nozarē ir 26,5 , rūpniecībā 24,2 , pakalpojumu nozarē 14 un lauksaimniecībā 2,3 .
To a sector that accounts for 2 of employment in Europe.
Nozarei, kas veido 2 no Eiropas nodarbinātības.
This means that we can now recommend that approval be granted for the accounts for 2006.
Tas nozīmē, ka mēs tagad varam ieteikt, lai apstiprinātu budžeta izpildi par 2006. gada kontiem.
Accounts for own resources
Pašu resursu konti
0 for holding accounts
0 ieguldījuma kontiem
Following is not permanent, you can always unfollow accounts that you're not that into or search for accounts that you may have missed after you're done signing up
Sekošana nav mūžīga, jūs vienmēr varat
apply procedures for the examination and acceptance of the accounts of the designated bodies, ensuring that the accounts are complete, accurate and true
piemēro procedūras norīkoto struktūru pārskatu pārbaudei un apstiprināšanai, pārliecinoties, vai pārskati ir pilnīgi, pareizi un patiesi
Transport accounts for 30 of the global energy consumption, and urban transport accounts for 70 of emissions.
Transports veido 30 no enerģijas patēriņa pasaulē, un pilsētas transports rada 70 emisiju.
(b) The person or persons responsible for auditing the accounts must also verify that the annual report is consistent with the annual accounts for the same financial year.
b) Personai vai personām, kas ir atbildīgas par pārskatu revīziju, jāpārbauda arī tas, vai ziņojums atbilst tā paša gada gada pārskatiem.
( a ) their bank accounts , including shared accounts , custody accounts and accounts with stockbrokers
a ) banku kontiem , ieskaitot dalītos kontus , vērtspapīru kontus un kontus pie biržas mākle riem
Despite submission by the company that detailed cost accounts for the product concerned were kept, it was alleged on spot that no such accounts or supporting documentation were available.
Neraugoties uz minētās sabiedrības apgalvojumu, ka tā kārto attiecīgā ražojuma izmaksu sīku uzskaiti, uz vietas izrādījās, ka šāda uzskaite vai apstiprinoša dokumentācija nav pieejama.
Euro area accounts can be considered as the national accounts for the euro area .
Euro zonas konti ir kas lîdzîgs euro zonas nacionâlajiem kontiem .
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
Ja Vienība apliecina, ka tai nav rezidences vietas nodokļu vajadzībām, Finanšu iestādei, kas sniedz ziņojumus, jāpaļaujas uz Vienības galvenā biroja adresi, lai noteiktu Konta turētāja rezidences vietu.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.
IV IEDAĻA
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Entity Accounts.
V IEDAĻA
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
Lai starp Jauniem Vienību kontiem identificētu Kontus, par kuriem jāsniedz ziņojumi, piemēro šādas procedūras.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Individual Accounts.
Zemākas vērtības kontiem piemēro šādas procedūras.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.
V IEDAĻA
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Individual Accounts.
Lai starp Iepriekšpastāvējušiem privātpersonu kontiem identificētu Kontus, par kuriem jāsniedz ziņojumi, piemēro šādas procedūras.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
Attiecībā uz Jauniem Vienību kontiem Finanšu iestādei, kas sniedz ziņojumus, jāpiemēro šādas procedūras, lai noteiktu, vai kontu tur viena vai vairākas Personas, par kurām jāsniedz ziņojums, vai Pasīvas nefinanšu vienības, kurām ir viena vai vairākas Kontrolējošās personas, kas ir Personas, par kurām jāsniedz ziņojums.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Individual Accounts.
viens vai vairāki tālruņa numuri Jurisdikcijā, par kuru jāsniedz ziņojums, un neviens tālruņa numurs Sanmarīno vai Finanšu iestādes, kas sniedz ziņojumus, dalībvalstī, atkarībā no konteksta
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.
C. Vienību konti, par kuriem ir pienākums ziņot.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Entity Accounts.
Šajā nolūkā informācija, kas norāda, ka Konta turētājs ir rezidents Jurisdikcijā, par kuru jāsniedz ziņojums, ietver inkorporācijas vai dibināšanas vietu vai adresi Jurisdikcijā, par kuru jāsniedz ziņojums.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
VII IEDAĻA
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.
B. Pārbaudāmie Vienību konti.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Entity Accounts.
Nosaka, vai Vienība ir Persona, par kuru jāsniedz ziņojums.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
Lai noteiktu Konta turētāja Kontrolējošās personas, Finanšu iestāde, kas sniedz ziņojumus, var paļauties uz informāciju, kas savākta un uzturēta, ievērojot procedūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un pazīsti savu klientu nodrošināšanai.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Individual Accounts.
Lai starp Iepriekšpastāvējušiem Vienību kontiem identificētu Kontus, par kuriem jāsniedz ziņojumi, piemēro šādas procedūras.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among Preexisting Entity Accounts.
No B punktā aprakstītajiem Iepriekšpastāvējušiem Vienību kontiem tikai tie konti, kurus tur viena vai vairākas Vienības, kas ir Personas, par kurām jāsniedz ziņojums, vai Pasīvas nefinanšu vienības, kurām ir viena vai vairākas Kontrolējošās personas, kas ir Personas, par kurām jāsniedz ziņojums, jāuzskata par Kontiem, par kuriem jāsniedz ziņojums.
The following procedures apply for purposes of identifying Reportable Accounts among New Entity Accounts.
Attiecībā uz Jauna Vienības konta (tostarp Vienības, kas ir Persona, par kuru jāsniedz ziņojums) Konta turētāju Finanšu iestādei, kas sniedz ziņojumus, ir jānosaka, vai Konta turētājs ir Pasīva nefinanšu vienība ar vienu vai vairākām Kontrolējošām personām, kas ir Personas, par kurām jāsniedz ziņojums.
And that bodes ill by all accounts.
Tā ir slikta zīme.
( 2 ) The terminology used for the accounts is that of the MFI balance sheet .
( 2 ) Kontos lietotā terminoloģija MFI bilances terminoloģija .
Each Member State or Liechtenstein may allow Reporting Financial Institutions to apply the due diligence procedures for New Accounts to Preexisting Accounts, and the due diligence procedures for High Value Accounts to Lower Value Accounts.
Katra dalībvalsts vai Lihtenšteina var atļaut Finanšu iestādēm, kas sniedz ziņojumus, piemērot Jaunu kontu pienācīgas pārbaudes prasības Iepriekšpastāvējušiem kontiem un Lielas vērtības kontu pienācīgas pārbaudes prasības Zemākas vērtības kontiem.
THE PERSON OR PERSONS RESPONSIBLE FOR AUDITING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS MUST ALSO VERIFY THAT THE CONSOLIDATED ANNUAL REPORT IS CONSISTENT WITH THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE SAME FINANCIAL YEAR .
Personai vai personām, kas atbild par konsolidēto pārskatu revīziju, jāpārbauda arī, vai konsolidētais gada ziņojums saskan ar tā paša finanšu gada konsolidētajiem pārskatiem.
Annual Accounts for the year 2005
Annual Accounts for the year 2005
China alone accounts for some 25 .
Ķīna viena pati varēja izmantot 25 .
Director for Finance, Budget and Accounts
Finanšu, budžeta un grāmatvedības direkcijas direktors
PAYING AGENCY ACCOUNTS DISJOINED FOR 2009
MAKSĀJUMU AĢENTŪRU 2009. GADA NOŠĶIRTIE PĀRSKATI
Procedures for certifying the accounts 5.1.
Izdevumu sertificēšanas procedūras 5.1.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS
A. Vienību konti, kurus nav pienākums pārbaudīt, identificēt vai paziņot.
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS
E. Jebkurš Iepriekšpastāvējis privātpersonas konts, kas saskaņā ar šo iedaļu identificēts kā Konts, par kuru jāsniedz ziņojums, visus turpmākos gadus jāuztver kā Konts, par kuru jāsniedz ziņojums, izņemot gadījumus, kad Konta turētājs pārtrauc būt Persona, par kuru jāsniedz ziņojums.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PRASĪBAS JAUNIEM VIENĪBU KONTIEM
Self certification for New Entity Accounts
Finanšu iestādes rezidences vieta
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS
Lai starp Iepriekšpastāvējušiem privātpersonu kontiem identificētu Kontus, par kuriem jāsniedz ziņojumi, piemēro šādas procedūras.

 

Related searches: Accounts Receivable And Accounts Payable - Accounts Payable And Accounts Receivable - Accounts Receivable And Allowance For Doubtful Accounts - Accounts Receivable And Accounts Payable Management - Accounts In The Chart Of Accounts - Strategic Accounts Accounts - Accounts Or Sub Accounts - Accounts Receivable Accounts Payable - Annual Accounts And Consolidated Accounts - Accounts And Consolidated Accounts -