Translation of "the ones that" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

That - translation :
Ka

The ones that - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ones that really mattered.
Tajos, kuriem bija nozīme.
The ones that lasted, yeah.
Tas ir viss? Tie kas noturējās kādu laiku, jā.
Yeah, the ones that filed.
Jā, viens ir arhīvā.
Spicy ones at that.
Pikanti.
Financially reward the ones that clean up their public finances and punish the ones that refuse to do so!
Finansiāli apbalvot tās, kuras sakārto savas valsts finanses, un sodīt tās, kuras atsakās to darīt!
Wrong. They're the ones that are stalling.
Nepareizi, tieši viņi vilcina laiku.
These are the ones that filed complaints.
Šis ir saraksts ar tiem, kas aizpildīja sūdzības.
Those are the ones that are questionable.
Tieši tās ir šaubīgas.
The ones that looked like Altoids? Yes!
To, kura izskatījās pēc končas?
Big ones. Huge ones.
Lūdzu, nevajag.
People that the Gestapo would have ... ones worried.
Bet mani satrauc cilvēki no mana saraksta, kurus meklē Gestapo.
those are the ones that you round up.
tu apcietini.
We're the only ones that can protect Kevin.
Tikai mēs spējam aizsargāt Kevinu.
They are the ones that the complaints are about.
Šīs sūdzības ir par šīm dalībvalstīm.
The ones that do call him the Winter Soldier.
Citi dēvē par Ziemas Kareivi.
The ones that do interact with this medium, they acquire masses, and the ones that pass through it without interacting, those are massless particles.
Tās, kuras mijiedarbojas ar šo starpnieku, tās iegūst masas, un tās, kuras pārvietojas bez mijiedarbes, tās ir daļiņas bez masas.
And why do we call that the ones place?
Un kādēļ mēs to saucam tā?
The other ones are some multiples of that length.
Otri ir daži mazumtirgotāji tik ilgi.
The ones that love us never really leave us.
Tie, kuri mūs mīl, allaž ir blakus.
It seems you're about the only ones that do.
Laikam tikai jūs man ticat.
Ones that are beyond the bounds of your imagination.
Varoņdarbi, kas pārspēj visu, ko vari iedomāties.
The ones that they destroyed to restore investor confidence.
Tos, kurus viņi nogalināja, lai atgūtu investoru uzticību .
Blake, we'd be the only ones going that way.
Mēs esam vienīgie, kas dosies uz to pusi.
Well, that would depend on the ones taking the decision.
Tas atkarīgs no tiem, kas pie teikšanas.
The ones who will stay from the ones who will leave.
Mēs neprotam atšķirt tos, kuri paliks un kuri aizies.
Oh, these are the ones I found that have inscriptions.
Tās ir grāmatas, kurās es atradu veltījumus.
W euro and ones that did.Those exchange rates
Ceļotāji un uzņēmumi, kas veic darījumus dažādās eiro zonas valstīs, var plānot uz priekšu, neraizējoties par maksātspējas krišanos valūtas svārstību dēļ eiro zonā.
Is it one of those ones that adjusts?
Vai tā ir regulējama?
The big ones.
Lielās.
The paper ones.
Papīra.
What if we made aesthetic judgments about animals, and only the ones we thought were cute were the ones that we could study?
Ja nu mēs veiktu estētiskus spriedumus par dzīvniekiem, un tikai tie, kas mums šķiet piemīlīgi, būtu tie, ko drīkst pētīt?
Small and medium sized enterprises are the ones that create jobs.
Mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas nodrošina darbavietas.
How to tell the ones who want us from the ones who don't.
Mēs neprotam atšķirt tos, kuriem mēs patīkam un kuriem ne.
So, uh, there's these ones... and then there's that.
Lūk, šie un tad vēl tas.
We have just established that the precarious jobs are the ones which are lost during a crisis and they are the first ones to go.
Mēs tikko nonācām pie atziņas, ka krīzes laikā tiek zaudētas nestabilās darbavietas, un tā ir pirmās, kas tiks zaudētas.
The intermediate scenario ( consents background ) assumes that available plants will be the existing ones, the ones already under construction and the ones for which necessary consents under the Electricity Act and the Energy Act have already been granted.
Vidējais scenārijs ( nolīguma situācija ) parāda, ka varēs izmantot esošās spēkstacijas, tās, kuras jau tiek būvētas, kā arī spēkstacijas, par kurām jau ir panākti nepieciešamie nolīgumi saskaņā ar Elektrības likumu un Enerģijas likumu.
The intermediate scenario ( consents background ) assumes that available plants will be the existing ones, the ones already under construction and the ones for which necessary consents under the Electricity Act and the Energy Act have already been granted.
Vidējais scenārijs ( nolīguma situācija ) parāda, ka varēs izmantot esošās spēkstacijas, tās, kuras jau tiek būvētas, kā arī spēkstacijas, par kurām jau ir panākti nepieciešamie nolīgumi saskaņā ar Elektrības likumu un Enerģijas likumu.
The ones you spend your life with and the ones you burn hard with.
vienas, ar kurām nodzīvot mūžu, un otras, ar kurām apsvilināties.
Even the scary ones?
Pat briesmīgās?
Especially the scary ones.
Jo īpaši briesmīgās.
The ones he killed.
Tie, kurus viņš nogalinājis.
But so do more specific provisions, for instance the ones that promote the use of a more integrated approach, or the ones that regulate more explicitly the use of financial instruments.
Taču to ietekmē arī konkrētāki noteikumi, piemēram, noteikumi, kas veicina integrētāku pieeju, un noteikumi, kas precīzāk regulē finanšu instrumentu izmantošanu.
But so do more specific provisions, for instance the ones that promote the use of a more integrated approach, or the ones that regulate more explicitly the use of financial instruments.
Taču to ietekmē arī konkrētāki noteikumi, piemēram, noteikumi, kas veicina integrētāku pieeju, un noteikumi, kuri precīzāk regulē finanšu instrumentu izmantošanu.
4.2.2 The EESC recognises that urban settlements, especially large ones, are problematic.
4.2.2. EESK atzīst, ka pilsētās, it īpaši lielajās, ir problēmas.
Sharp ones.
Sauri ' '

 

Related searches: Losing Ones Ones - With Your Ones Ones - Ones And Ones - Ones - Loved Ones - Beloved Ones - New Ones - These Ones - Your Loved Ones - Other Ones -