Translation of "vows" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Sealing their vows, even.
Pat stājušies laulībā.
Young man, learn your vows.
Jaunekli, iemācieties savu solījumu!
She vows eternally Candy girl
Viņa zvēr uz mūžu Saldā meitene
It's just a few simple vows.
Tikai pāris vienkāršu vārdu.
Okay, let's discuss the wedding vows.
Tad apspriedīsim kāzu zvērestu.
In the woods, you said your vows so perfectly.
Tu mežā tik nevainojami noskaitīji solījumu...
You putting on that ring while saying your vows.
Tu uzliki to gredzenu, kad izteici savu zvērestu.
That's why you gotta keep your vows to Catherine.
Tāpēc tev jācenšas turēt savu zvērestu pret Ketrīnu.
I was ready to take my vows. And you...
Biju gatava iestāties klosterī, bet tu...
Persuading a virtuous woman to break her marriage vows?
Panākt, lai krietna sieviete krāpj vīru?
The vows are binding only until death do you part.
Solījums ir saistošs tikai līdz brīdim, kad nāve jūs šķirs.
I'll make no vows to the likes of you, Sparrow.
Tādiem kā tu es neko nesolu.
I remember you standing here when you made your vows.
Atceros jūs šeit stāvam un dodam zvērestus.
I was working on my vows late last night and...
Vakar rakstīju kāzu zvērestu.
We got the rabbi here to work on the vows.
Rabīns atnācis pārrunāt zvērestu.
Again you have heard that it was said to them of old time, 'You shall not make false vows, but shall perform to the Lord your vows,'
Vēl jūs esat dzirdējuši, ka senčiem sacīts tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet izpildīt to, ko Kungam esi zvērējis.
We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine.
Mēs šeit šodien esam sapulcējušies, lai svinētu laulības zvēresta apstiprināšanu starp Kalebu un Katrīnu.
Then out of the blue Comes this groovy young man Who vows forever To be by her side
Te pēkšņi uzradās šis jaukais puisis, kurš solījās mūžam būt viņai blakus.
To breathe such vows as lovers us'd to swear And she as much in love, her means much less
Elpot, piemēram vows kā mīļotājiem us'd zvērēt, un viņa tik daudz mīlestības, viņas ir daudz mazāk
He would need to repeat his vows in the land of the living and drink from the wine of ages.
Viņam būtu jāatkārto savs solījums dzīvo pasaulē un jādzer no mūžības vīna kausa.
And now, my bride it is time for you to raise your voice to the heavens and say your wedding vows.
Nu, mana līgava, ir laiks pacelt savu balsi debesīs. Saki savu laulību solījumu!
And when she gets up there and says those marriage vows to Devon there will be hearts breaking all over the world.
Brīdī, kad baznīcā pie altāra Devonam tiks teikts jā vārds, daudzas sirdis visā pasaulē lūzīs.
Martin Luther, in the name of Christ, I release you from your vows to the Augustinian order and commend you to God's mercy.
Mārtiņ Luter, Kristus vārdā, es jūs atbrīvoju no jūsu solījumiem Augustīņu ordenim un nododu jūs Dieva žēlastībai.
It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.
Kaleba un Katrīnas vēlme ir šajā brīdī ir pasludināt savu zvērestu par derību, nevis par līgumu.
If this adventure has taught us something so be it, but if they have not learnt anything, then all the words and vows about finalising negotiations in 2009 is just dust in the eyes.
Lai tā būtu, ka šis piedzīvojums mums kaut ko ir iemācījis, bet, ja viņi nebūs neko iemācījušies, tad visi vārdi un solījumi par sarunu pabeigšanu 2009. gadā ir tikai miglas pūšana acīs.
Insofar this match as Anna and Nemo have consented together in holy... with the witness and God as its company.... for as much as Elise and nemo have consented together in holy vows... Jean and Nemo have joined themselves... I pronounce they'll be husband and wife together...
...tik ļoti, ka Anna un Nemo ir nolēmuši saistīties kopā ar svētajām liecinieku un Dieva priekšā. tik ļoti, ka Elisa un Nemo ir nolēmuši saistīties kopā ar svētajām laulības Džīna un Nemo ir sasaistīti es pasludinu jūs par vīru un sievu, līdz tos, kurus Dievs ir paredzējis saistīt, neviens nespēs šķirt...

 

Related searches: Vows - Wedding Vows - Exchange Vows - Renewal Of Vows - Marriage Vows - Exchange Of Vows - Renew Vows - Take Vows - Renew Your Vows - Exchange Wedding Vows -