Translation of "a recipient" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

A recipient - translation : Recipient - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Create a new recipient
Spustelėkite naujam darbui įvesti
A major recipient of foreign investment
Pagrindinis užsienio investicijų gavėjas
Recipient
Gavėjas
Recipient
Gavėjas
Recipient
Paskutiniai
With a contribution by the (private) recipient
Su naudos gavėjo (privataus) f
Select Recipient
Pasirinkti gavėją
Select recipient
Pagrindinis šriftas
Select recipient
Pasirinkti gavėją
Select Recipient
Nepavyko nukopijuoti laiškų.
The recipient
Paramos gavėjas
(d) be made out for a single recipient.
d) išrašyti vieno gavėjo vardu.
Test Recipient Editor
Gavimo patvirtinimo redaktoriaus tipas
Alternate Recipient Allowed
Alternatyvus gavėjas leidžiamas
New Fax Recipient...
Naujas fakso gavėjas...
Message detail recipient.
Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta koordinačių registravimo data UTC (MMMM MM DD)
Address of recipient
Gavėjo adresas
Subject or Recipient Contains
Temos šriftas antraštėse
Enter recipient fax properties.
Įrašyti gavėjo fakso savybes.
2. the recipient brewery,
2) apynius priimanti alaus darykla
the aid recipient is a firm that has suffered damage,
pagalbos gavėjas yra įmonė, kuri tikrai patyrė nuostolių,
(l) recipient means a person who receives a transplant of an organ
(l) recipientas asmuo, kuriam transplantuojamas organas
A container means a recipient for wine of less than 60 litres.
VYNUOGIŲ MISOS IR VYNUOGIŲ SULČIŲ
Recipient must respect cross compliance.
Paramos gavėjas privalo laikytis savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų.
The solution also avoids a double tax responsibility of supplier and recipient, which would involve a higher economic risk for the recipient and burdensome recovery procedures for the fiscal authorities which could only address the recipient, when recovery from the supplier proved to be impossible.
Šis sprendimas taip pat padeda užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo perleidėjo ir gavėjo apmokestinimo, kuris gavėjui sukeltų didesnę ekonominę riziką, o fiskalinėms institucijoms sąlygotų sudėtingą PVM išieškojimo procedūrą, nes institucijos į gavėją galėtų kreiptis tik tada, jei paaiškėtų, kad mokesčio išieškoti iš perleidėjo nėra įmanoma.
(c) the imposition of a financial penalty on a recipient pursuant to Article 134.
c) skirta finansinė nuobauda gavėjui pagal 134 straipsnį.
Maximum number of recipient editor lines.
Maksimalus gavėjo eilučių skaičius redaktoriaus lange.
Calculation of benefit to the recipient
Gavėjo naudos apskaičiavimas
name and address of the recipient,
gavėjo pavadinimas ir adresas,
Own contribution by the private recipient
Su privataus naudos gavėjo finansiniu įna u
Where the data are transferred following a request from the recipient, both the controller and the recipient shall bear the responsibility for the legitimacy of this transfer.
Jeigu duomenys yra perduodami gavus duomenų gavėjo prašymą, ir duomenų valdytojas, ir duomenų gavėjas atsako už duomenų perdavimo teisėtumą.
(a) The Connection Label or User ID of the intended recipient(s) of a communication
(a) Numatytojo( ųjų) ryšio gavėjo( ų) sujungimo žymena ar naudotojo atpažinimo kodas
(f) ascertain that, before a transfer is made, the recipient holds appropriate authorisation.
(oo) prieš perdavimą patikrina, ar gavėjui yra išduotas atitinkamas leidimas
(oo) ascertain that, before a transfer is made, the recipient holds appropriate authorisation.
(oo) prieš perdavimą patikrina, ar gavėjui yra išduotas atitinkamas leidimas.
The premium shall be granted subject to a written undertaking by the recipient
Išmoka suteikiama jos gavėjui raštiškai įsipareigojus

 

Related searches: Recipient - Intended Recipient - Service Recipient - Invoice Recipient - Recipient Party - Recipient Name - Recipient Country - Recipient Address - Recipient List - Authorized Recipient -