Translation of "and other matters" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

And other matters - translation : Other - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Competition and other economic matters
Konkurencija ir kiti ekonominiai klausimai
Institutional, policy matters and other
Institucijų, politikos klausimai ir kita
OTHER MATTERS
Jei prieš kompetentingoms institucijoms priimant sprendimą dėl licencijos pripažinimo siuntą reikia papildomai patikrinti, gali būti tikrinama, ar ši siunta atitinka licencijoje pateiktą informaciją ir (arba) licenciją išduodančios institucijos padarytus su atitinkama licencija susijusius įrašus.
We have each other, and that's all that matters.
Mes turim vienas kitą, ir tai svarbiausia.
Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
Pakeitimų ir kitų su tarptautinėmis registracijomis susijusių duomenų registravimas
Other in other containers containing added sugar or other sweetening matters
Augalų ar augalų dalių mišiniai, sumaišyti su augalų ekstraktais arba nesumaišyti, skirti sultiniams iš augalų gaminti
Other matters also deserve special attention.
Kiti klausimai taip pat verti ypatingo dėmesio. Mes, kaip frakcija, prisiėmėme svarbią atsakomybę už tai, kad būtų pakartotinai pateiktas pakeitimas siekiant padidinti pieno fondą iki 600 mln.
(l) other matters appropriate to the emergency.
l) kitus su nepaprastąja padėtimi susijusius klausimus.
other matters appropriate to the emergency situation.
kitas priemones, tinkamas nenumatytai padėčiai.
Can we speak on other matters, then?
Pakalbam apie ką nors kitą?
Dialogue with other bodies on competition matters
Dialogas su kitomis institucijomis konkurencijos klausimais
In addition, there are two other matters.
Be to, yra dar du klausimai.
discuss any other relevant matters relating thereto.
diskutuoti visais kitais svarbiais susijusiais klausimais.
Containing added sugar or other sweetening matters
Slyvos
We depend on each other in the field of energy and in many other matters.
Priklausome vieni nuo kitų energijos srityje ir daugelyje kitų sričių.
Article 16 Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
16 straipsnis Pakeitimų ir kitų su tarptautine registracija susijusių duomenų registravimas
(f) other matters appropriate to the emergency situation.
f) kiti su nepaprastąja padėtimi susiję dalykai.
Some other matters still need to be settled.
Kai kuriuos kitus klausimus vis dar reikia išspręsti.
A great many other matters are also covered.
Taip pat aptariama ir daug kitų klausimų.
It covers all areas, in other words both civil and commercial matters.
Jis apima visas sritis, kitaip sakant, tiek civilinius, tiek komercinius klausimus.
discuss any other matters related to the operation of this Chapter and
Šalys pripažįsta Dohos deklaracijos dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos, kurią 2001 m. lapkričio 14 d. priėmė PPO ministrų konferencija (toliau Dohos deklaracija), svarbą.
A dialogue with other countries in the region on these and other matters should also be encouraged.
Šiais ir kitais klausimais taip pat reikėtų skatinti dialogą su kitomis regiono šalimis.
A dialogue with other countries in the region on these and other matters shall also be encouraged.
Taip pat turi būti skatinamas dialogas šiais ir kitais klausimais su kitomis regiono šalimis.
The questions instead tend to concern curved cucumbers, snuff and other everyday matters.
Klausimai daugiau sukasi apie kreivus agurkus, uostomąjį tabaką ir kitus kasdienius reikalus.
This includes matters primarily dealt with by other committees.
Tai yra klausimai, kuriuos visų pirma nagrinėja kiti komitetai.
Throughout 2004, various other institutional matters were also addressed.
2004 m. toliau buvo sprendžiami įvairūs instituciniai klausimai.
also give opinions on other matters it considers important.
Komitetas yra nuolatinis ES sprendimų priėmimo proceso dalyvis.
(b) scientific opinions on other matters relating to animal health and welfare and plant health
b) mokslines nuomones kitais su gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata susijusiais klausimais
THE DIRECTOR GENERAL SHALL REPRESENT THE AGENCY BOTH IN JUDICIAL AND IN OTHER MATTERS .
Generalinis direktorius atstovauja Agentūrai teisminiuose ir kituose reikaluose.
the priorities in relation to origin verifications and other matters arising from origin verifications.
Gamyba, kai visas 15.09 arba 15.10 pozicijai priskiriamas alyvuogių aliejus yra gautas tik Šalyje.
relations with other EU institutions and bodies, the UNO and other international organisations and interparliamentary assemblies for matters falling under its responsibility
santykius su kitomis ES institucijomis ir organais, JTO bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpparlamentinėmis asamblėjomis tiek, kiek tai susiję su jo kompetencijai priklausančiais klausimais
relations with other EU institutions and bodies, the UNO and other international organisations and interparliamentary assemblies for matters falling under its responsibility
santykius su kitomis ES institucijomis ir organais, JTO bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpparlamentinėmis asamblėjomis į jo kompetenciją patenkančiose srityse
for deficiencies in respect of all other matters three months.
visiems kitiems trūkumams trys mėnesiai.
other colouring matters for medicinal products for external use only.
kitus tik išoriškai vartojamiems vaistams skirtus dažiklius.
I would like to move on to two other matters.
Norėčiau pereiti prie kitų dviejų klausimų.
All other matters must be considered as of lesser importance.
Visi kiti klausimai turi būti laikomi ne tokiais svarbiais.
Environmental product labels should contain information about quantities and other matters and should be clear and legible.
Aplinkai nekenksmingo gaminio etiketėse turi būti pateikiama informacija apie kiekius ir kitas medžiagas, jos turi būti aiškios ir įskaitomos.
For product defect and other quality related matters E mail qualitydefects emea. eu. int Fax
Klausimais dėl vaistų trūkumų ir kitais kokybės klausimais kreiptis
The Commission shall cooperate with other international organisations and institutions in matters of mutual interest.
17 straipsnis
We should act in a similar way on many other matters.
Panašiai turime elgtis daugeliu atvejų.
Matters may be 80 agreed, but we need the other 20 .
Gal dėl 80 proc. klausimų jau susitarta, bet liko dar 20 proc.
This debate is just one step but other matters will follow.
Šios diskusijos tik vienas žingsnis, bet kiti klausimai seks iš paskos.
Any other interpretation would jeopardise the region's authority in tax matters.
Bet kokia kitokia interpretacija pažeistų regiono įgaliojimus spręsti apmokestinimo klausimus.
These groups force discussion of these matters in the forum of our Parliament, while other matters are swept under the carpet.
Šios frakcijos skatina diskutuoti apie šiuos klausimus Parlamente, o kiti klausimai paliekami nuošalyje.
That is true, but in financial services matters, things are not as you know as they are in many other matters.
Tai tiesa, tačiau finansinių paslaugų srityje, kaip žinote, dalykai skiriasi nuo kitų sričių dalykų.

 

Related searches: Matrimonial Matters And The Matters - Matrimonial Matters And Matters Of Parental Responsibility - And Other Matters - And All Other Matters - 5.5 Rights And Other Matters - Rights And Other Matters - Validity, Performance, And All Other Matters Relating To The - And Other Related Matters - Commercial Law And Other Legal Matters - Other Matters -