Translation of "approve loans" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Approve - translation : Approve loans - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I approve, I approve!
Galiu patvirtint!
Individual loans Global loans
Tiesioginės paskolos Paskolos per užsienio bankus
I approve.
Patvirtinu juos.
Debenture loans, showing convertible loans separately.
Paskolos, padengtos obligacijomis, atskirai nurodant konvertuojamas paskolas.
Commission approve NOPs
Tarp jų yra ir tokie
Parliament may approve
Parlamentas pritaria bendrajai
We cannot approve.
Negalime pritarti.
He doesn't approve.
Jis nepritaria. Ką jūs sakote?
Loans guaranteed by mortgages and other loans
Hipotekinės bei kitos paskolos
Loans
Paskolos
Loans
Kitos dalyv .
Loans
Vidaus
Loans
Ne PFI
Loans
akcijas Vert .
Loans
x y z
Loans
a b c
Loans
Kitas turtas
Loans
Kitos šalys
Loans
TURTAS
loans
paskolos
loans,
paskolų,
LOANS
Įvairiai
LOANS
STUDENTŲ
Loans
paskolos
loans,
paskolų,
Loans
Paskolos iki 1 metų
I approve of that.
lr gerai.
They have to approve.
Jie su manimi sutiks.
a intra group loans and loans involving associated enterprises
a grupės tarpusavio paskolų ir paskolų, susijusių su asocijuotosiomis įmonėmis
We do not have to approve Nord Stream we might well approve the Amber pipeline.
Projektui Nord Stream nepritarėme, tačiau veikiausiai pritartume vamzdynui Amber.
Transactions in loans of which loans from central bank 2A .
Sandoriai paskolomis , iš jų iš centrinio banko gautos paskolos 2A .
traded loans
paskolos , kuriomis prekiaujama
2 . Loans
Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2 .
2 . Loans
TURTAS 2 .
Loans NonMFIs
Paskolos
2 Loans
Valdžios sektorius 2
Loans 2
2 Paskolos
Loans 11
Paskolo s , iš jų eurais
Loans NonMFIs
Valdžios sekto riaus skola eurais
Loans MFIs
x y z
Loans Banks
Bankai 4.1
Banks Loans
Kitos šalys Bankai
Cash Loans
Grynieji pinigai Paskolos
Securitised loans
popieriais pakeistos paskol .
2 . Loans
Grynieji pinigai 2 .

 

Related searches: Approve Loans - Loans And Syndicated Loans - On Loans Loans - Please Approve - I Approve - We Approve - Approve Request - Do You Approve - Approve For - Approve With -