Translation of "average demand" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Average - translation : Average demand - translation : Demand - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Bosnia and Herzegovina demand deposit rates in national currency of households (weighted average).
Bosnija ir Hercegovina indėlių iki pareikalavimo palūkanų normos nacionaline namų ūkių valiuta (svertinis vidurkis).
Bosnia and Herzegovina demand deposit rates in national currency of households (weighted average).
Bosnija ir Hercegovina indėlių iki pareikalavimo palūkanų normos nacionaline namų ūkių valiuta (svertinis vidurkis).
According to the NGC, the capacity margin over average peak winter demand is 20,3 .
Remiantis NGC, pajėgumų atsarga esant vidutinei didžiausiai paklausai žiemą yra 20,3 .
Average cold spell peak demand is that scenario of winter peak demand that has 50 chance of being exceeded for reasons of weather only.
Vidutinė didžiausia paklausa atšalimo metu (ACS) yra didžiausios paklausos žiemos metu scenarijus, pagal kurį tikimybė, kad ši paklausa bus didesnė vien dėl oro sąlygų, sudaro 50 .
Prices in general will rise if, on average, either aggregate demand increases or supply decreases.
Šiame skirsnyje panagrinėsime keletą veiksnių, dėl kurių vyksta trumpalaikiai kainų pokyčiai.
57000 MW is the average of the forecast ACS peak demand for the three years concerned.
57000 MW yra prognozuojamos ACS didžiausios paklausos vidurkis trejiems aptariamiems metams.
average load factors for industrial end users corresponding to each consumption band calculated on the basis of the total energy supplied and average maximum demand,
vidutiniai su galutiniais pramonės vartotojais ir kiekviena vartotojų grupe susiję apkrovos veiksniai, apskaičiuojami atsižvelgiant į visą patiektos energijos kiekį ir vidutinę didžiausią paklausą,
Average load factors for industrial end users corresponding to each consumption band calculated on the basis of the total energy supplied and average maximum demand.
vidutiniai su galutiniais pramonės vartotojais ir kiekviena vartotojų grupe susiję apkrovos veiksniai, apskaičiuojami atsižvelgiant į visą patiektos energijos kiekį ir vidutinę didžiausią paklausą,
Demand for primary energy in the EU 25 consequently grew by an average of 6 over the decade.
Dėl to per dešimtmetį 25 valstybių narių ES pirminės energijos poreikio augimo vidurkis sudarė 6 .
Demand is expected to remain subdued in the medium term (on average, around GW year up to 2005).
Prognozuojama, kad paklausa išliks maža vidutinės trukmės laikotarpiu (vidutiniškai maždaug GW per metus iki 2005 m.).
As far as video on demand services are concerned, 31 of the video on demand services available in Member State on average are established in another EU country (2015).
2013 m. 2015 m. vidutiniškai 31 proc. vienoje valstybėje narėje prieinamų užsakomųjų vaizdo programų paslaugų yra teikiamos iš kitos valstybės narės.
A reduction in security charges reduces the average air fare which as a result stimulates the demand for air traffic.
Sumažinus saugumo rinkliavas, vidutis lėktuvo bilietas kainuotų pigiau, o tai paskatintų skrydžių paklausą.
The margin by which installed capacity exceeds average cold spell peak demand 62 is known as the system s capacity margin.
Dydis, kuriuo įdiegti pajėgumai viršija vidutinę didžiausią paklausą 62 atšalimo metu žinomas kaip sistemos pajėgumų atsarga.
Even though over time average education levels have increased, the skills that workers possess have not kept pace with skills demand.
Nors ilgainiui vidutinis išsilavinimo lygis išaugo, darbuotojų turimi gebėjimai neatitinka paklausos keliamų reikalavimų.
Despite growing demand indicated by the increased Community consumption, average free market sales prices of the Community industry declined from 1999 to 2000.
Nepaisant paklausos augimo, kurį rodo padidėjęs Bendrijos vartojimas, 1999 2000 m. Bendrijos pramonės vidutinės pardavimo kainos laisvojoje rinkoje sumažėjo.
Ask questions, demand proof, demand evidence.
Klauskite, reikalaukite įrodymų.
Average citizens, average heroes.
Kasdienyniai piliečiai, kasdieniniai didvyriai.
An increase to 90 on all cigarettes and 63 on WAP would trigger a probable decrease of demand of on average 10 in 22 Member States.
Padidinus iki 90 EUR visoms cigaretėms ir 63 vidutinėms svertinėms kainoms, galbūt vidutiniškai 10 sumažėtų paklausa 22 valstybėse narėse.
An increase to 90 on all cigarettes and 63 on WAP would trigger a probable decrease of demand of on average 10 in 22 Member States1.
Visoms cigaretėms padidinus sumą iki 90 EUR, o vidutinėms svertinėms kainoms 63 , 22 valstybėse narėse paklausa galėtų sumažėti vidutiniškai 10 1.
b) Production on demand printing books on demand
b) gamyba pagal užsakymą knygų spausdinimas pagal užsakymą
b) Production on Demand printing Books on Demand
b) gamyba pagal užsakymą knygų spausdinimas pagal užsakymą
demand and reduction of the demand for drugs
narkotikų paklausa ir jos mažinimas
Demand
Paklausa
Actually, the demand of hiring skilled employees is rising, given the high average age of existing experts leading to a significant retirement rate in the coming years.
Kvalifikuotų darbuotojų paklausa išties auga dėl aukšto dabartinių specialistų amžiaus vidurkio, todėl artimiausioje ateityje daugės išeinančiųjų į pensiją.
Compensatory land in the same natural area is rarely available, owing to the above average demand for residential and industrial land and the constant extension of infrastructure.
Kompensuojamasis plotas tame pačiame areale retai būna randamas dėl vidurkį viršijančio gyvenamosios ir pramoninės paskirties žemės sklypų poreikio ir pastovaus infrastruktūros plėtimo.
Drug users entering treatment in outpatient settings are, according to the latest figures from the treatment demand indicator, on average around 30 year sold and predominantly male (22).
Valstybių narių, kurios pateikia projektų rengimo ir vertinimo standartus, skaičius padidėjo nuo trijų (2004 m.) iki devynių (2007 m.).
This demand is a humanitarian rather than a technical demand.
Tai humanitarinio, o ne techninio pobūdžio reikalavimas.
Consumer demand
Vartotojų paklausa
Demand calculation
Poreikio apskaičiavimas
DEMAND REDUCTION
PAKLAUSOS MAŽINIMAS
Demand side
Poreikio valdymo priemonės
forecast demand.
paklausos prognozę.
Energy demand
Energijos paklausa
RENEWABLESIN DEMAND
Aplinkos apsauga
Treatment demand
Gydymo poreikis
I demand ...
Aš prašau...
Local demand.
E. Krovinių, išskyrus kurą, transportavimas vamzdynais 58 59
150 average group 1 average EU 25
1 grupės vidurkis
Overall Total Daily average Intra Member State Total Daily average InterMember State Total Daily average
Bendras Iš viso66 608 000 Dienos vidurkis261 208 Sistemoje TARGETdalyvaujančių valstybių vidaus mokėjimai Iš viso51 354 924 Dienos vidurkis201 392 Sistemoje TARGETdalyvaujančių valstybių tarptautiniai tarpusavio mokėjimai Iš viso15 253 076 Dienos vidurkis 59 816
Overall Total Daily average Intra Member State Total Daily average InterMember State Total Daily average
Bendra Iš viso Dienos vidurkis Sistemoje TARGETdalyvaujančių valstybių vidaus mokėjimai Iš viso Dienos vidurkis Sistemoje TARGETdalyvaujančių valstybių tarptautiniai tarpusavio mokėjimai Iš viso Dienos vidurkis
Average
Selects the date of the newest image
Average
metering mode
Average
Noun, the minimum value of a list of values
Average
Visos būklės
(average)
(vidurkis)

 

Related searches: Average Average Balance - Average Demand - Average Probability Of Failure On Demand - Below Average Demand - Demand On Average - Average 15-minute Demand - Average Energy Demand - Demand Was Average - Average Probability Of Failures On Demand - Above Average Demand -