Translation of "broad types" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Broad - translation : Broad types - translation : Types - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The JRC will provide validation of methods and harmonised procedures for a broad range of food and feed types.
JTC pateiks daugelio maisto ir pašarų tipų patvirtinimo metodus ir suderintas procedūras.
4.12 The European Anti Poverty Network (EAPN) suggests that consultation should be broad and deep covering different types of organisations and using a multiplicity of methods.
4.12 Europos kovos su skurdu tinklas (angl. EAPN) siūlo rengti plataus masto išsamias konsultacijas, kuriose dalyvautų įvairių rūšių organizacijos ir būtų taikoma daug įvairių metodų.
(broad estimates)
(apytikris vertinimas)
A broad.
Pana.
Broad beans
Daržinės pupelės
Broad beans
Stambiasėklės pupos
Who's that broad?
Kas ši boba?
Get the broad!
Čiupkit bobą!
6.1 Broad bases
6.1 Plati apmokestinimo bazė
A broad approach
Platus požiūris
A broad scope
Plati taikymo sritis
Broad geographical coverage.
būti plačios geografinės apimties.
Broad policy options
Pagrindiniai politikos variantai
Broad Policy Options
Pagrindinės politinės pasirinktys
Broad task category
Užduoties plataus pobūdžio kategorija
Broad headed snake
Plokščiagalvė gyvatė
Broad nosed bats
Amerikiniai lapanosiai
Broad nosed caiman
Plačiasnukis kaimanas
Broad tailed swallowtail
Dasylirion longissimum
Such broad discretion
Tokia didelė
Other (broad beans)
Iš jautienos
Feed business operators may produce within one establishment a broad range of feeds for different target animals and containing different types of compounds such as feed additives or veterinary medicinal products.
pašarų ūkio subjektai vienoje įmonėje skirtingiems tiksliniams gyvūnams gali gaminti įvairaus asortimento pašarus, kurių sudėtyje gali būti skirtingų rūšių sudedamųjų dalių, pvz., pašaro priedų ar veterinarinių vaistų.
Broad lines for implementation
Bendrosios įgyvendinimo gairės
defining initial broad options
apibrėžia pirminius bendruosius pasiūlymus
Just a regular broad!
Merga kaip merga.
No, no. Cat Broad.
Ne. Kačiu boba .
broad definition (no exclusion)
visaapimanti apibrėžtis (neišskiriamas nė vienas)
Broad Economic Policy Guidelines
Bendrosios ekonomikos politikos gairės
Broad Economic Policy Guidelines
bendrųjų ekonominės politikos gairių
Broad lines of activities
Veiklos apmatai
Broad lines of measures
Bendrosios priemonių kryptys
Broad scope of tasks
platus uždavinių mastas
It was broad daylight.
Buvo dienos vidurys.
Broad Areas of Collaboration
Remdamasis šio priedėlio IV straipsniu, Diegimo koordinavimo komitetas gali nustatyti naujų būsimo bendradarbiavimo sričių.
Scarole (broad leaf endive)
Garbanotosios trūkažolės (Cichorium endivia)
Types
Tipai
I'm terrified of this broad.
Ji mane šiurpina.
Just go kiss the broad.
Eik, pabučiuok mergužėlę.
3.7.1 Concentration and broad scope.
3.7.1 Koncentracija ir platus mastas.
A broad and ambitious approach
Įvairiapusis metodas
Absolute broad band amp limited
Absoliutusis platus intervalas ir ribojamas koregavimas
Absolute broad band amp unlimited
Absoliutusis platus intervalas ir neribojamas koregavimas
Broad beans (Vicia faba var.
Stambiasėklės pupos (Vicia faba var.
Broad beans (Vicia faba var.
Sėjai skirtos stambiasėklės pupos (Vicia faba var.
Broad lines of the activities
Veiklos apmatai

 

Related searches: Gv Types B Types - Broad Types - Two Broad Types - Three Broad Types - Types - Types Of - Different Types - Main Types - Various Types - All Types Of -