Translation of "cannot relate to" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Cannot - translation : Cannot relate to - translation : Relate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So, the Eurogroup cannot adopt formal decisions even when they relate only to euro area members belonging to the Ecofin Council.
Todėl Eurogrupnegali priimti oficialių sprendimų, net jei jie susiję tik su euro zonos valstybėmis narėmis, priklausančiomis Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų ministrų tarybai.
The criteria relate to
Mastrichto kriterijai yra tokie
It also argues that the present application for interim measures cannot relate to different and separate proceedings to which the applicant is not a party.
Ji taip pat teigia, kad šis prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti susijęs su skirtinga ir atskira byla, kurioje ieškovė nėra šalis.
The information shall relate to
Informacija renkama
These criteria may relate to
Tokie kriterijai susiję su
These measures shall relate to
Šios priemonės pirmiausia yra susijusios su
So we can't relate to her, and when you can't relate to somebody, you don't envy them.
Taigi, mes neturime su ja nieko bendro. O su kuo nerandate nieko bendro, tiems nepavydite.
They may relate in particular to
Jos visų pirma gali būti susijusios su
This price shall relate to cotton
Kaina mokama už medvilnę, kuri
Import right applications must relate to
Paraiškos importo teisėms įgyti pateikiamos, norint importuoti
not relate to strictly personal matters.
nėra susiję su išimtinai asmeniniais reikalais.
Periods to which the payments relate
Išmokų laikotarpiai
There was no one to relate publicly to.
Nebuvo su kuo viešai bendrauti.
(b) shall relate to verifiable factors and
(b) turi būti pagrįsta patikrinamais duomenimis ir
Such information shall relate in particular to
Tokia informacija visų pirma turi būti pateikiama dėl
Such plans shall relate in particular to
Tuose planuose turi būti nurodyta
(b) they relate to the entire lot.
b) pasiūlymas galioja visai partijai.
Where the offers and quotations relate to
Kai ofertos ir kvotos yra susijusios su
The measures shall, in particular, relate to
41 straipsnis BANDOMIEJI PROJEKTAI
do not relate to shictly personal matters
jie nera susijE su i5imtinaiasmeniniais reikalais
do not relate to strictly personal matters
jie nėra susiję su išimtinai asmeniniais reikalais
Those projects relate to an urban road.
Jie susiję su miesto keliu.
Women relate dancing to sex, all right?
Moterys šokį susieja su seksu.
38 The Court held that Article 67 CS cannot relate to the same measures as those declared to be abolished and prohibited by Article 4(c) CS, for two reasons.
Bendrijos teismas nurodė, kad AP 67 straipsnis negali būti taikomas toms pačioms priemonėms kaip ir tos, kurios panaikinamos ir draudžiamos AP 4 straipsnio c punktu, ir taip yra dėl dviejų priežasčių.
Services auxiliary to insurance have to relate to insurance.
Su draudimu susijusios papildomos paslaugos turi būti iš tiesų susijusios su draudimu.
Services auxiliary to insurance have to relate to insurance.
SK įsipareigojimų dėl prekybos tauriaisiais metalais, tarpininkavimo pinigų rinkoje ir kitokio tarpininkavimo neprisiimta.
Each invitation to tender shall relate to specific quantities.
Kiekvienas konkursas siejamas su konkrečiais kiekiais.
These risks relate notably to the domestic side .
Ši rizika daugiausia susijusi su euro zona .
This may relate to the patients underlying disease.
Tai gali būti susiję su esama liga.
The on the spot checks shall relate to
Patikrinimai vietoje turi būti susiję su
(b) they must relate to the intended objective
b) jie turi būti taikomi atsižvelgiant į numatytą tikslą
(b) they must relate to the intended objective
b) jos turi būti taikomos atsižvelgiant į numatytą tikslą
(a) they relate to at least 10 tonnes
a) jose nurodytas kiekis yra nemažesnis kaip 10 tonų
These relate to performance of the contract only.
Kalbama tik apie sutarties vykdymą.
Specific milestones of the new directive relate to
Naujos direktyvos specialios gairės yra susiję su

 

Related searches: Cannot Relate To - You Cannot Relate - We Cannot Relate To - Something They Cannot Relate To - Relate With - Can Relate To - I Can Relate - Relate To Each Other - As They Relate To - Relate Back -