Translation of "certificate of ownership" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Certificate - translation : Certificate of ownership - translation : Ownership - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Operators with a legality certificate are obliged to report to the CAB any significant changes in ownership, structures, management, and operations that may affect the quality of its legality controls during the period of validity of the certificate.
Priedėlis
Ownership of knowledge
Įgytų žinių nuosavybė
Special audits Operators with a legality certificate are obliged to report to the LV any significant changes in ownership, structures, management, and operations that affect the quality of its legality controls during the period of validity of the certificate.
LV priima sprendimą, ar išduoti teisėtumo pažymėjimą, remdamasi audito grupės parengta patikros ataskaita.
Exercise of ownership rights
nuosavybės teisių vykdymas
Ownership
Savininkas
Ownership
Nuosavybė
Purchase of land in public ownership or in the ownership of the body responsible for implementation
Valstybei arba už įgyvendinimą atsakingai įstaigai nuosavybės teise priklausančios žemės pirkimas
Availability of beneficial ownership information
Faktiškosios nuosavybės informacijos pateikimas
broad ownership of the goals
platus pritarimas tikslams
Disclosure of beneficial ownership information
Tikrųjų savininkų informacijos atskleidimas
Presumption of authorship or ownership
Tikrindama prekes muitinė gali imti jų pavyzdžius ir, teisių turėtojo prašymu, perduoti arba persiųsti juos jam, bet tik analizės tikslams ir tolesnei procedūrai palengvinti.
Presumption of authorship or ownership
Muitinių bendradarbiavimo pakomitetis nustato Šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo prioritetus ir tinkamą jo tvarką.
Ownership of land or waters
PR, NR.
Presumption of authorship or ownership
Kiekviena Šalis gali nustatyti ar toliau taikyti 4 ir 5 dalyse nustatytas procedūras perkraunamoms siuntoms ir muitinio tranzito siuntoms.
Presumption of authorship or ownership
265 straipsnis
USEmixed ownership company (4016)mixed ownership company (4016) knowledge capital
USEkonkurencijos apribojimas (4031)konkurencijos įstatymas (4031)
Beneficial ownership
Faktiškoji nuosavybė
Enhancing ownership
Atsakomybės didinimas
PROPERTY OWNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURTO NUOSAVYBĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Property ownership
Turto nuosavybė
Property ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turto nuosavybė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ownership particulars
Duomenys apie nuosavybę
Ownership structure
Savininkų struktūra
Transfer of ownership of financial instruments
Nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimas
(53) 'instruments of ownership' means shares, instruments that confer ownership in mutual associations, instruments that are convertible into or give the right to acquire shares or instruments of ownership, and instruments representing interests in shares or instrument of ownership
(53) nuosavybės priemonės akcijos, priemonės, kuriomis suteikiama nuosavybė savidraudos draugijose, priemonės, kurias galima konvertuoti į akcijas ar nuosavybės priemones arba kurios suteikia teisę jų įsigyti, ir priemonės, sudarančios akcijų ar nuosavybės priemonių paketą
Could Not Change Ownership of Resource
Nepavyksta pakeisti resurso leidimų
3.1.3 Modification of the ownership rules
3.1.3 Nuosavybės normų keitimas
3.1.3 Modification of the ownership rules
3.1.3 Nuosavybės taisyklių pakeitimas
USE ownership (1211) taking of hostages
USEšalies teisė (1206) valstybės turtas
(c) lack of country ownership ofreform.
b) mokymųrezultatai buvo menkesni už numatytus c) patišalis nepakankamaiįsitraukėįreformą.
Aid recovery following change of ownership
Nuosavybės pakeitimu suteiktos pagalbos grąžinimas
possibility of 100 foreign equity ownership.
galimybė įsigyti 100 užsienio kapitalo įmonės akcijų.
(i) transfer of ownership of a business
(i) įmonės nuosavybės teisių perdavimas
e) transfer of ownership of a business
e) įmonės nuosavybės teisių perdavimas
PARTICULARLYIN TERMS OF OWNERSHIP AND SUSTAINABILITY OF
AUDITORŪMAINUSTATĖTRŪKUMŲ, VISŲPIRMASUSIJUSIŲSU
Communication and ownership
Ryšiai ir dalyvavimas
E. Share ownership
E. Akcijų nuosavybė
Employee share ownership
Akcijų nuosavybės suteikimas darbuotojams
Chapter 8Property ownership
8 skyriusTurto nuosavybė
Stealing implies ownership.
Pavogti galima tik iš daikto šeimininko.
Shareholdings and ownership
Dalyvavimas kapitale ir nuosavybės santykiai
Expiry of the certificate The certificate shall lapse
Liudijimo galiojimo pabaiga Liudijimas nustoja galioti
7.1 Separation of ownership of the various activities in the chain of supply and production from network operation through ownership unbundling.
7.1 Įvairios tiekimo ir gamybos grandinės veiklos nuosavybės struktūrų atsiejimas nuo tinklo eksploatavimo (angl. ownership unbundling).
10.3 Strengthening citizens' ownership of the EU
10.3 Piliečių pritarimo ES didinimas
citizens ownership of the European project and
piliečių atsakomybe už Europos projektą

 

Related searches: Condominium Ownership And Part Ownership - Certificate Of Ownership - Ownership Certificate - Property Ownership Certificate - Certificate Of Ownership Interest - Obtain A Certificate From A Certificate Authority - Ssl Certificate Is A Digital Certificate That Authenticates - Ownership - Total Cost Of Ownership - Cost Of Ownership -