Translation of "commercial standards" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Commercial - translation : Commercial standards - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quality meat products have specific characteristics or a quality which is superior to usual commercial standards
Kokybiški mėsos produktai turi konkrečias charakteristikas arba yra geresnės kokybės, negu reikalaujama prekybos taisyklėse.
developing structures for the protection of intellectual, individual and commercial property, for standardization and for setting quality standards.
kuriant intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisų apsaugos, standartizavimo ir kokybės standartų nustatymo struktūras.
Electrical products for residential, commercial and light industrial environments (except products for which no individual harmonised standards exist)
Elektros prietaisai, skirti naudoti gyvenamojoje, verslo ir smulkiosios gamybos aplinkoje (išskyrus prietaisus, kurie neatitinka jokių individualių suderintųjų standartų)
1. Electrical products for residential, commercial and light industrial environments (except products for which no individual harmonised standards exist)
1) Elektros prietaisai, skirti naudoti gyvenamojoje, verslo ir smulkiosios gamybos aplinkoje (išskyrus prietaisus, kurie neatitinka jokių individualių suderintųjų standartų)
adapt the emission standards (and the related tests) for vehicles not covered by this Directive, including all commercial vehicles,
transporto priemonių, kurioms netaikoma ši direktyva (įskaitant visas komercines transporto priemones), išmetamųjų teršalų standartams (ir susijusiems bandymams) parengti,
Furthermore, setting CO2 emission standards for new light commercial vehicles is necessary to prevent a risk of regulatory gap resulting from certain overlap between the registrations for passenger cars and light commercial vehicles.
Be to, nustatyti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normas būtina siekiant išvengti reguliavimo nepakankamumo rizikos, kuri gali atsirasti, nes keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių registracija iš dalies sutampa.
The European Union must uphold its commercial interests while complying with and ensuring that others comply with its standards and values.
Europos Sąjunga turi išsaugoti savo prekybinius interesus laikydamasi savo standartų ir vertybių bei užtikrindama, kad kiti jų taip pat laikytųsi.
USEsales representative (2036)commercial arbitration (2006)commercial contract (2006)commercial law (2006)
USEdidmeninės prekybos susitarimas (2021)didmeninis pardavimas (2031) didmeninis platinimas
Commercial and or non commercial use.
komercinė ir (arba) nekomercinė naudojimo paskirtis.
(i) elements of the identified services which can only be provided at a loss or provided under cost conditions falling outside normal commercial standards.
i) konkrečių paslaugų elementams, kurie gali būti teikiami tik nuostolingai arba tokiomis sąlygomis, kurios peržengia įprastų komercinių normų ribas.
Without prejudice to more restrictive national requirements or commercial standards practised in the Member States, the various processing methods must meet the following minimum conditions
Nepažeidžiant valstybėse narėse taikomų griežtesnių nacionalinių reikalavimų arba komercinių standartų, įvairūs perdirbimo metodai turi atitikti šias minimalias sąlygas
Commercial
Komercinis
Commercial!
Reklama!
Commercial
Komercinės paskirties
3.3.5 The EU has raised a number of important factors associated with agricultural trade, such as environmental and social standards and animal welfare (i.e. non commercial factors).
3.3.5 ES atkreipė dėmesį į nemažai svarbių veiksnių, susijusių su prekyba žemės ūkio produktais, pavyzdžiui, aplinkosaugos ir socialinių standartų ir gyvūnų gerovės (t.y. nekomercinių veiksnių) klausimus.
Because of the crisis, traditional commercial banking, which had for decades contributed to prosperity and helped increase people's standards of living, has been more or less crippled.
Dėl krizės įprasta komercinė bankininkystė, ištisus dešimtmečius padėjusi kurti gerovę ir kelti žmonių gyvenimo lygį, buvo daugiau ar mažiau varžoma.
(ii) a quality of the final product that goes significantly beyond the commercial commodity standards as regards public, animal or plant health, animal welfare or environmental protection
ii) tokią galutinio produkto kokybę, kuri labai pranoksta komercinius produktų standartus, reglamentuojančius visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatą, gyvūnų gerovę arba aplinkosaugą
Furthermore, a service can be both commercial and non commercial.
Be to, ta pati paslauga gali būti komercinė ir nekomercinė.
Furthermore, a service can be both commercial and non commercial.
Be to, ta pati paslauga gali būti komercinė ir ne komercinė.
Furthermore, a service can be both commercial and non commercial.
Be to, ta pati paslauga gali būti komercinė ir nekomercinė.
Class 35 Advertising commercial business handling commercial administration office works .
35 klasė Reklama verslo vadyba verslo tvarkyba įstaigų veikla.
Commercial transactions
Komerciniai sandoriai
Commercial performance
Komercinė sėkmė
Sponsor (commercial)
Rėmimas (reklaminis)
Commercial Area
Komercijos rajonas
Commercial 10
Commercial 10
Commercial agents
Prekybos agentai
Commercial banking
Komercinė bankininkystė
Commercial buildings
Komerciniai pastatai
Commercial communication
Komerciniai pranešimai
Commercial communications
komerciniais pranešimais
Commercial designation
Komerciniai pavadinimai
Commercial dispute
Komercinis ginčas
Commercial guarantees
Garantijos
Commercial guarantees
Komercinės garantijos
Commercial information
Komercinė informacija
Commercial innovation
Komercinės naujovės
Commercial launch
Pradėta teikti komercines paslaugas
Commercial law
Komercinė teisė
Commercial models
Komerciniai modeliai
Commercial name
Komercinis pavadinimas
Commercial name
Komercinis pavadinimas
Commercial presence
Komercinis vienetas
Commercial Service
Komercinė paslauga
Commercial Service.
Komercinė paslauga.

 

Related searches: Standards Board Accounting Standards Codification - Rules Based Standards Standards - Commercial Standards - Packed To Commercial Standards - On Commercial Standards - Highest Commercial Standards - Recognised Commercial Practices And Standards - Normal Commercial Standards - Reasonable Commercial Standards - Industrial And Commercial Standards -