Translation of "detrimental effect" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Detrimental - translation : Detrimental effect - translation : Effect - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The crisis is having a highly detrimental effect on integration.
Krizė daro didelę žalą integracijai.
Turkey's accession would have a detrimental effect on integration, too.
Turkijos įstojimas turėtų neigiamą poveikį ir integracijai.
This must surely have had a detrimental effect on local production.
Tai neabejotinai padaržalingą poveikį vietos produkcijai.
I believe that in actual fact this is having a detrimental effect.
Manau, kad tikrai pražūtinga įtaka.
The break from the labour market, can have a detrimental effect on earnings.
Pasitraukimas iš darbo rinkos gali smarkiai atsiliepti pajamoms.
However, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
Tačiau pateikiami argumentai yra klaidinantys ir žalingi.
A detrimental effect on such activities cannot be predicted from the pharmacology of lapatinib.
Remiantis lapatinibo farmakologija, negalima numatyti jo kenksmingo poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.
Discontinuity of staff can have a detrimental effect on the quality of groundhandling services.
Dėl darbuotojų kaitos galėtų suprastėti antžeminių paslaugų kokybė.
Discontinuity of staff can have a detrimental effect on the quality of groundhandling services.
Dėl nestabilios darbuotojų situacijos galėtų suprastėti antžeminių paslaugų kokybė.
Such a move would stifle innovation and have a detrimental effect on the food industry.
Toks žingsnis slopintų inovacijas ir padarytų žalingą poveikį maisto pramonei.
Fining late delivery of illiquid or SME shares would have a detrimental effect on their market liquidity.
Baudos už vėlavimą pateikti nelikvidžias arba MVĮ akcijas pakenktų jų rinkos likvidumui.
People taking medicines known to have a detrimental effect on hearing shall not be exposed to noise.
Žmonės, vartojantys vaistus, kurių kenksmingas poveikis klausai yra nustatytas, turi ypač saugotis triukšmo.
Morning dosing with paroxetine does not have any detrimental effect on either the quality or duration of sleep.
Ryte išgerta paroksetino dozė miego kokybei ir trukmei neigiamo poveikio nedaro.
Extensively long revocability periods would then have the reverse effect of being detrimental to customers expecting those payments.
Itin ilgi atšaukiamumo laikotarpiai galėtų turėti atvirkščią poveikį ir būti nuostolingi klientams, kurie laukių šių mokėjimų.
Very poor countries especially, without having contributed to the greenhouse effect, will nonetheless suffer the most detrimental consequences.
Labiausiai nukentės labai neturtingos šalys, nors jos ir neprisidėjo prie šiltnamio efekto.
The agricultural crisis of 2009 is having a much more detrimental effect on farms than the indices reveal.
2009 m. krizūkiams padardaug daugiau žalos, negu rodo turimi duomenys.
By 1980 defects began to appear in the Southern runway which had a detrimental effect on the airport.
Apie 1980 m. išryškėjo pirmieji pietinio tako defektai, kurie turėjo neigiamos įtakos oro uosto veiklai.
3.2.3 With regard to SMEs' access to credit, the detrimental effect of the Basel II Accord should be noted.
3.2.3 Kalbant apie MVĮ galimybes gauti kreditą, reikėtų atkreipti dėmesį į neigiamą Bazelio II susitarimo poveikį.
However, they could not substantiate their objections with any evidence of the measures having a detrimental effect on them.
Tačiau jie negalėjo pagrįsti prieštaravimo įrodymais, kad priemonės jiems daro žalingą poveikį.
Detrimental acts
Nepalankūs teisės aktai
Detrimental acts
Žalingi veiksmai
5.2 The phenomenon of the increasing financialisation16 of companies can have a detrimental effect on the industrial and manufacturing sector.
5.2 Reiškinys, kai bendrovės vis daugiau dėmesio skiria finansinei veiklai16, gali turėti neigiamos įtakos pramonės ir apdirbamosios gamybos sektoriui.
5.2 The phenomenon of the increasing financialisation17 of companies can have a detrimental effect on the industrial and manufacturing sector.
5.2 Reiškinys, kai bendrovės vis daugiau dėmesio skiria finansinei veiklai17, gali turėti neigiamos įtakos pramonės ir apdirbamosios gamybos sektoriui.
According to the National Audit Office, this restriction has a detrimental effect on the Office s ability to monitor disclosures.27
Deklaracijos turi būti saugomos septynerius metus16.
According to the National Audit Office, this restriction has a detrimental effect on the Office s ability to monitor disclosures.27
Pasak Nacionalinės audito tarnybos, šis apribojimas daro neigiamą poveikį jos gebėjimui stebėti informacijos atskleidimą27.
The first article discusses the reasons why inflation should be expected to have a systematically detrimental effect on real economic activity .
Pirmame straipsnyje nagrinėjama , kodėl tikimasi , kad infliacija turėtų būti sistemingai žalinga realiai ekonominei veiklai .
Price volatility and power imbalances within the supply chain have had a detrimental effect on consumers and on the production sector.
Kainų svyravimas ir galių skirtumai maisto produktų tiekimo grandinėje turėjo neigiamų padarinių vartotojams ir gamybos sektoriui.
I would like to point out that at the level of primary education premature categorisation of pupils has a detrimental effect.
Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pradinio lavinimo lygmenyje per ankstyvas mokinių skirstymas į kategorijas turi žalingą poveikį.
History of chronic, systemic autoimmune disease that could have a detrimental effect on the quality of the tissue to be retrieved.
Chroniškos, sisteminės autoimuninės ligos, kuri gali turėti žalingą poveikį audinio, kuris bus paimamas, kokybei, anamnezė.
The Commission is imposing a record number of trade defence measures to offset the detrimental effect of dumping on Europe's steel industry.
Šiuo metu Komisija nustato rekordiškai daug prekybos apsaugos priemonių, siekdama kompensuoti žalingą dempingo poveikį Europos plieno sektoriui.
Detrimental to Community productivity.
kenkia Bendrijos našumui.
Detrimental to mental health
Už sanitarijos ir fitosanitarijos reikalus atsako šios kompetentingos Ekvadoro institucijos
Often these separate activities are carried out in ways which conflict and which have a detrimental effect on maritime policy as a whole.
Dažnai ši veikla vykdoma taip, kad vienos rūšies veikla prieštarauja kitos rūšies veiklai arba daro neigiamą poveikį jūrų politikai apskritai.
All of these factors in turn have a detrimental effect on the national economy, as they inhibit private consumption and thus slow down recovery.
Visa tai daro neigiamą poveikį valstybių narių ekonomikai, kadangi mažina šeimų vartojimo galimybes ir stabdo ekonomikos atsigavimą.
Differences in national practices can impede enforcement (with a detrimental effect on the fight against online crime) and undermine confidence in the online world.
Nacionalinės praktikos skirtumai gali trukdyti užtikrinti taisyklių vykdymą (ir taip neigiamai paveikti kovą su internetiniu nusikalstamumu) ir sumažinti pasitikėjimą interneto sfera.
(g) assist in ensuring that the processing of animal carcasses and animal waste is done with a minimum of detrimental effect on the environment.
g) padeda užtikrinti, kad gyvūnų skerdenų ir atliekų perdirbimas būtų atliekamas kuo mažiau pakenkiant aplinkai.
The effect of sanctions in Zimbabwe, Sudan and Burma, to name but three countries, has been very detrimental to ordinary people in those countries.
Taikytų sankcijų padariniai paprastiems Zimbabvės, Sudano ir Mianmaro šalių (paminėjau tik tris valstybes) gyventojams buvo labai skaudūs.
I also do not support the importation of genetically modified products to the European Union because of their long term detrimental effect on health.
Taip pat nepritariu genetiškai modifikuotų produktų importui į Europos Sąjungą dėl jų ilgalaikio žalingo poveikio sveikatai.
Therefore, the fact that verification visits were not carried out at the premises of these related companies had no detrimental effect to the applicant.
Taigi pareiškėjui neturėjo žalingo poveikio tai, kad patikrinimo apsilankymas nebuvo surengtas tokių susijusių įmonių patalpose.
As a result, free movement, which is one of the European Union's key aims, has a detrimental effect in this area, as it benefits fraudsters.
Dėl to laisvas asmenų judėjimas svarbiausia Europos Sąjungos laisvė šiuo požiūriu turi neigiamų padarinių ji skatina sukčiavimą.
Neither the language law nor any of the previous topics raised here by the Hungarian Members have any detrimental effect on members of ethnic minorities.
Nei kalbos įstatymas, nei kiti klausimai, kuriuos čia kėlEP nariai iš Vengrijos, nedaro žalos ir neturi jokio poveikio tautinių mažumų atstovams.
GMOs are detrimental to public health.
GMO kenkia visuomenės sveikatai.
Icatibant has been shown to aggravate induced cardiac ischemia in several non clinical models, although a detrimental effect has not consistently been shown in acute ischemia.
Keliais neklinikiniais modeliais nustatyta, kad ikatibantas gali apsunkinti sukeltą širdies išemiją, tačiau didelis poveikis nebuvo nuoseklus ūmios išemijos atvejais.
(ddd) does not have a detrimental effect on the efficiency of financial markets or on investors that is disproportionate to the benefits of the action and
(ddd) ar šių veiksmų neigiamas poveikis finansų rinkų veiksmingumui ir investuotojams ne didesnis už tų veiksmų naudą ir
In our opinion, such a change is likely to have a detrimental effect on the quality of audit staff and on the quality of statutory audits.
Mūsų įsitikinimu, įgyvendinus tokį pasiūlymą, tikėtina, labai nusmuktų audito darbuotojų profesinis lygis ir teisės aktų nustatyto audito kokybė.

 

Related searches: Deuce - Devaluation - Devalue - Devastate - Devastating Effect - Devastation - Develop - Develop A Method - Develop A Strategy