Translation of "estimated arrival" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Arrival - translation : Estimated - translation : Estimated arrival - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

estimated time of arrival
numatomą atvykimo į uostą laiką
Estimated date and time of arrival
Numatoma atvykimo data ir laikas
Estimated date and time of arrival
Numatoma atvykimo data ir laikas
estimated date, time and port of arrival
numatomą atvykimo datą, laiką ir uostą
estimated time of arrival at the port
numatomą atplaukimo į uostą laiką
estimated date and time of arrival at port
numatytą atplaukimo į uostą datą ir laiką
the estimated time of arrival at that location,
numatomą atvykimo į minėtąją vietą laiką,
the estimated time of arrival at that port,
numatytą atplaukimo į uostą laiką,
the date of departure and the estimated date of arrival.
šaunamojo ginklo išsiuntimo ir numatomą jo gavimo datą.
the date of departure and the estimated date of arrival.
išsiuntimo datą ir numatomą gavimo datą.
the landing location(s) and estimated time of arrival there,
iškrovimo vietą ( as) ir numatytą atvykimo į tą vietą laiką,
the landing location(s) and estimated time of arrival there,
iškrovimo vietą( as) ir numatomą atvykimo laiką,
the estimated time of arrival at that port or landing location,
numatomą atvykimo į tą uostą ar iškrovimo vietą ir laiką,
Date and time of departure Estimated date and time of arrival
Išvykimo data ir laikas Numatoma atvykimo data ir laikas
the estimated time of arrival at that port or landing location,
numatytą atplaukimo į uostą arba iškrovimo vietą laiką,
(b) the estimated time of arrival at that port or landing location
b) spėjamą atvykimo į tą uostą ar iškrovimo vietą laiką
Estimated time of arrival at the port of destination or pilot station, as required by the competent authority, and estimated time of departure from that port
Numatomas atvykimo į paskirties uostą arba locmano punktą laikas, kai to reikalauja kompetentinga institucija, ir numatomas išvykimo iš to uosto laikas.
In case of a delay or cancellation, you must be informed of the situation and of the estimated departure time and estimated arrival time as soon as such information is available.
Atidėjimo ar atšaukimo atveju, kai tik tokia informacija tampa prieinama, Jums turi būti pranešta apie numatytą išvykimo ir atvykimo laiką.
Arrival
Information about a journey with public transport
Arrival
Atvykimas į Berlyną
New arrival.
Naujas siuntinys.
On arrival,
Atvykęs,
6.3 Initial arrival.
6.3 Atvykusiųjų priėmimas.
6.3 Initial arrival.
6.3 Pirmasis atvykimas.
Arrival in Kaunas
Atvykimas į Kauną
ARRIVAL OF GOODS
PREKIŲ ĮVEŽIMAS
Arrival of participants
Dalyvių atvykimas
Cargo declaration (arrival)
Krovinio deklaracija (atvykimas)
Date of arrival
Atvykimo data
Pre arrival Processing
Prekių išleidimas ir įforminimas
Pre Arrival Processing
Įforminimas iki atvežimo
Pre arrival processing
Savanoriški apribojimai
Pre arrival processing
ŠRI LANKA
Date of arrival
Pristatymo data
Date of arrival
Atvykimo data
(b) the master shall, well in advance of the ship's estimated time of arrival at the terminal, provide the terminal with the information set out in Annex III
b) laivo kapitonas iš anksto, iki numatomo laivo atvykimo į terminalą laiko, pateikia terminalui III priede nurodytą informaciją
(a) upon receipt of the ship's initial notification of its estimated time of arrival, the terminal representative shall provide the master with the information mentioned in Annex V
a) gavęs iš laivo pirmąjį pranešimą apie numatomą atvykimo laiką, terminalo atstovas pateikia laivo kapitonui V priede nurodytą informaciją
A dramatic latenight arrival.
Dramatiškas naktinis apsilankymas.
Two alarms on arrival!
Tegu atvyksta dvi brigados.
Arrival at Vilnius airport
Atvykimas į Vilniaus oro uostą
Prepare for our arrival.
Pasiruošk mūsų atvykimui.
Best time of arrival.
Geriausias atvykimo laikas.
Expected dates of arrival
Numatomos pristatymo dienos
Chapter 2 ARRIVAL OF GOODS
2 skyrius PREKIŲ ĮVEŽIMAS
Checks on arrival at destination
Patikrinimai atvykus į paskirties vietą

 

Related searches: Estimated Time Of Arrival - Estimated Arrival - Estimated Arrival Time - Estimated Arrival Date - Estimated Date Of Arrival - Estimated Time Arrival - Estimated Time Of Arrival Will Be - Eta Estimated Time Of Arrival - Accurate Estimated Time Of Arrival - Estimated Time Of Arrival Brochure -