Translation of "have been proofread" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Been - translation : Have - translation : Have been proofread - translation : Proofread - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Proofread
Patikrinta
Upload the proofread translation
Nusiųsti peržiūrėtą vertimą
In the general publications category, 7 080 titles were produced and the total number of pages increased by 14 , of which 39 were proofread.
Išleista 7 080 pavadinimų bendrojo pobūdžio leidinių, išleistų puslapių skaičius iš jų 39 buvo patikrinta korektorių padidėjo 14 .
I have been washed, Mr. Bandy. I have been.
AÕ krikÕtytas, pone Bandi.
indicate zero where no quantities have been applied for, have been withdrawn or have not been used,
juose įrašoma nulis , jei nebuvo prašyta, nebuvo atsiimti arba nebuvo panaudoti jokie kiekiai,
There have been too many IGCs they have been constant.
TVK surengta pernelyg daug. Jos net tapo nuolatiniais renginiais.
Semen must have been obtained from donors, which have been
Sperma turi būti paimta iš donorų
Have been.
Po to.
New instruments have been introduced openness and transparency have been lacking.
Buvo pritaikyta naujų priemonių, bet trūko atvirumo ir skaidrumo.
People have been killed, and there have been heavy material losses.
Žuvo žmonių ir patirta didelių materialinių nuostolių.
Semen must have been obtained from donor animals, which have been
Sperma turi būti paimta iš gyvūnų donorų, kurie
Several meetings have been held, the more controversial points have been negotiated and there have been concessions from all sides.
Buvo surengti keli susitikimai, buvo susitarta dėl labiau ginčytinų klausimų ir visos šalys padarnuolaidų.
Cases of bleeding have been reported, some of which have been serious.
Buvo stebėta kraujavimo atvejų, kai kurie iš jų buvo sunkūs.
Most events have been self limited, however some fatalities have been observed.
Dauguma šių reiškinių buvo savaime pasibaigiantys, tačiau nustatyta ir mirties atvejų.
After each consultation, comments have been considered and texts have been adapted.
Po konsultacijų komentarai buvo apsvarstyti, o tekstai atitinkamai iš dalies pakeisti.
Applications for 2010 have already been received and grants have been allocated.
Eurojustas nagrinėjo keturias bylas dėl EAO konkurencijos.
They have all been very engaged and I have been very grateful.
Visi buvo labai užimti ir esu už tai labai dėkinga.
Coordinated public policies have been effective when they have truly been coordinated.
Suderinta viešoji politika yra veiksminga tada, kai ji yra iš tikrųjų suderinta.
The issues which have been raised in the Chamber have been clarified.
Parlamente iškelti klausimai buvo paaiškinti.
Ovas and embryos must have been obtained from donors, which have been
Kiaušialąstės ir embrionai turi būti paimti iš donorų
I have been.
Jau galvojau.
Always have been.
Visada išsigelbėdavai.
May have been ?
Galėjo išgyti ?
Have you been?
Buvote ten?
have been awarded
buvo suteiktos
All suspects have been detained, and their workplaces and homes have been searched.
Visi įtariamieji yra sulaikyti, jų darbo vietose ir namuose atliktos kratos.
Several metabolites have been detected, but only three of them have been identified
Nustatytos kelios paklitakselio metabolitų rūšys, tačiau tik 3 jų identifikuotos
Export subsidies have not been radically reduced. This too would have been required.
Eksporto subsidijos taip pat nebuvo sumažintos iš esmės tai irgi reikia padaryti.
We ought to have been far more innovative, and we could have been.
Turėjome būti daug pažangesni ir svarbiausia galėjome tai padaryti.
There is evidence that there have been accidents and people have been hurt.
Yra įrodymų, kad būta nelaimingų atsitikimų, kuriuose buvo sužaloti žmonės.
They have always been mentioned at the many summits I have been on.
Tie klausimai visuomet buvo minimi daugelyje aukščiausiojo lygio susitikimų, kuriuose dalyvavau.
to which tracers have been added to which no tracers have been added
į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų
Ten lives have been lost, countless homes have been destroyed, countless businesses dislocated and infrastructure has been destroyed.
Buvo prarasta dešimt gyvybių, sugriauta nesuskaičiuojama daugybnamų, buvo sutrikdyta daugelio įmonių veikla ir sunaikinta infrastruktūra.
The efforts which have been undertaken during these last few years have been disorganised and have not been coordinated by the European Union.
Pastangos, kurių buvo imtasi per pastaruosius keletą metų Europos Sąjungoje nebuvo suderintos ir koordinuojamos.
There have also been cases when minorities numbering several million persons have been ignored and have been refused the status of a minority.
Taip pat būta atvejų, kai kelis milijonus asmenų vienijančios mažumos ignoravo savo kaip mažumos statusą ir jo atsisakė.
No interaction studies have been performed Interactions with other medicines have not been studied.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais netirta.
31 posts have been upgraded, but at the same time 66 have been downgraded.
31 paaukštinimas, 66 pažeminimai .
After each consultation, the comments have been considered and the texts have been adapted.
Po konsultacijų į komentarus buvo atsižvelgta, o tekstai atitinkamai iš dalies pakeisti.
These errors have been corrected and the respective dumping margins have been modified accordingly.
Šios klaidos buvo ištaisytos, ir atitinkami dempingo skirtumai buvo atitinkamai iš dalies pakeisti.
Furthermore, much more efficient measures, which have already been approved, have not been implemented.
Dar daugiau, daug veiksmingesnės priemonės, kurios jau buvo patvirtintos, nebuvo įgyvendintos.
In this debate there have been two elements that have been rather, perhaps, confusing.
Šioje diskusijoje buvo du elementai, kurie greičiausiai buvo painūs.
You have been asked about this before and you have been evasive every time.
Jūsų apie tai klausir anksčiau, ir jūs nuolat išsisukinėjote.
Thirty six pirate vessels have been intercepted and 14 direct attacks have been avoided.
Trisdešimt šeši piratų laivai buvo sulaikyti ir buvo išvengta keturiolikos tiesioginių užpuolimų.
Budgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
Sumažinti biudžetai, netgi uždarytos didelės įstaigos.
Have you been abroad?
Ar kada nors buvai užsienyje?

 

Related searches: Have Been Proofread - Has Been Proofread - Had Been Proofread - Haven't Been Proofread - Been Proofread - Have Proofread - I Have Proofread - Have It Proofread - You Have Proofread - Proofread -