Translation of "keeping silent" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Keeping - translation : Keeping silent - translation : Silent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Silent
Tyla
Silent
Tylus
Silent
Tylus
The silent silent partner. He's the guilty one, Your Honor.
Jei jie ką nors suseks, pėdsakai nuves pas jį.
Run silent!
Plauksime tyliai.
Alice was silent.
Alisa buvo tylus.
You kept silent?
Tu tylėjai?
Marvel abruptly became silent.
Stebuklas staiga nutilo.
The violin fell silent.
Smuikas nutilo.
Example Silent Brass System
Pavyzdys Varinių pučiamųjų tyliojo veikimo sistema
They all remain silent.
Apie tai yra nutylima.
silent as the grave .
tylus kaip kapas
Countermeasure is silent party.
Atsakomoji priemonė tyla.
The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
Europos Parlamentas niekada netyli ir negali tylėti, kai žūsta žmonės.
She said, It's got color. It's got motion. But it's completely silent, like a silent movie.
Spalvotas, judantis, bet tylus, kaip tylusis filmas.
A nearly silent propulsion system?
Beveik begarsė sistema?
The silent alarm's been tripped.
Jie paskelbė aliarmą.
Dark and silent and complete.
Juoda. Visiška tyla...
Giving me the silent treatment.
Atlieki mano gydymą tylėjimu.
The city has fallen silent.
Miestas griuvo tyliai.
Silent work without windows and stderr
Silent dirbti be langų ir stderr
(2) Total silent fleet per country
(2) bendras tyliųjų vagonų parko dydis vienoje šalyje
SECURENTA shares and atypical silent partnerships.
SECURENTA bendrovė kaupė viešai platindama išleistas akcijas ir netipines balsavimo teisių nesuteikiančias dalis.
Why did the world remain silent?
Kodėl pasaulis tylėjo?
Captain, we will not be silent.
Kapitone, bus garsas.
The auditorium was vast and silent.
Auditorija buvo milžiniška ir tyli.
Lately he's been the silent type.
Pastaruoju metu ne.
Your God chooses to remain silent.
Tavo Dievas nusprendė nutilti.
So who is this silent partner?
Taigi kas yra jūsų tyliasis partneris?
Each silent worshipper seemed purposely sitting apart from the other, as if each silent grief were insular and incommunicable.
Kiekvienas tyli garbintojas atrodė sąmoningai sėdi išskiria iš kitų, jei kiekvieno tylus sielvarto salose ir nemokantis bendrauti.
Use of silent tools (saw blades, compressed air blowers, screw drivers, etc.) and silent machines (compressors, motors, fans, etc.).
Tylių įrankių (pjūklų geležčių, suspausto oro pūstuvų, sraigtų suktuvų ir t. t.) ir tylių mašinų (kompresorių, motorų, ventiliatorių ir kt.) naudojimas.
However, likewise it is incorrect that the world has stayed silent for so long we can no longer remain silent.
Tačiau taip pat neteisinga, kad pasaulis taip ilgai tylėjo. Mes nebegalime toliau tylėti.
Jane kept silent for a long time.
Dženė tylėjo ilgą laiką.
He stayed absolutely silent throughout the conference.
Jis buvo visiškai tylus per visą konferenciją.
And there's a movie, a silent movie
O čia kinas, nebylusis kinas

 

Related searches: Keeping Silent - Of Keeping Silent - Silent - Silent Mode - Remain Silent - Silent Block - Silent Partnership - Silent Partner - Silent Treatment - Keep Silent -