Translation of "learning mobility" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Learning - translation : Learning mobility - translation : Mobility - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Promoting learning mobility
Edukacinio judumo skatinimas
(a) Learning mobility of individuals,
(a) pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais
4.1.5 Lifelong learning and mobility.
4.1.5 Mokymasis visą gyvenimą ir judumas.
4.1.5 Lifelong learning and mobility.
4.1.5 Visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir judumas.
A mobility scoreboard is desirable to fight obstacles to learning mobility.
Norint įveikti mokymosi judumo kliūtis, būtų naudinga judumo suvestinė.
A mobility scoreboard is desirable to fight obstacles to learning mobility.
Norint įveikti mokymosi judumo kliūtis, reikėtų parengti judumo suvestinę.
Further encouragement of mobility for learning purposes.
Tolesnis mobilumo mokymosi tikslais skatinimas.
4.6 A new partnership for learning mobility
4.6 Nauja besimokančiųjų judumo partnerystė
Lifelong learning is the basis for labour mobility.
Visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra darbo mobilumo pagrindas.
The Green paper on Learning Mobility (July 2009) (24
2009 m. liepos mėn. paskelbta Komisijos žaliąja knyga Besimo
Virtual mobility through the use of ICT (e learning) should be promoted to complement physical mobility.
Fizinį judumą turėtų papildyti virtualus judumas , remiant IRT naudojimą (e. mokymąsi).
(qq) the mobility of people in lifelong learning in Europe
Europos žmonių mobilumui visą gyvenimą trunkančiame mokymesi
(ss) the mobility of people in lifelong learning in Europe
(pp) Europos žmonių mobilumui, susijusiame su mokymusi visą gyvenimą
A key role of VET in lifelong learning and mobility
Esminis profesinio mokymo vaidmuo mokymuisi visą gyvenimą ir judumui
Cross border volunteering is an example of such learning mobility.
Tarpvalstybinė savanoriška veikla yra tokio judumo mokymosi tikslais pavyzdys.
It promotes lifelong learning, facilitating accessto education and encouraging mobility.
Ji skatina mokymąsi visą gyvenimą, daro švietimąprieinamesnį ir skatina mobilumą.
Control of participants in learning mobility will be possible via the so called Mobility Tool IT application that currently already provides for registration of all mobility participants in the Leonardo da Vinci mobility projects of the Lifelong Learning Programme.
judumo mokymosi tikslais dalyvių kontrolė bus vykdoma naudojant vadinamąją IT judumo priemonę, jau naudojamą Leonardo da Vinci ir Mokymosi visą gyvenimą programų judumo veiklos dalyvių registracijai.
(3) Implementing lifelong learning through formal, non formal and informal learning and increasing mobility remains a challenge.
(3) Neišspręsta problema lieka mokymosi visą gyvenimą programų įgyvendinimas per formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, ir judumo didinimas.
4.2 Preparing for a period of learning mobility Information and Guidance
4.2 Pasirengimas dalyvauti judumo mokymosi tikslais programoje informacija ir gairės
Europass Mobility documents are only released to record European learning pathways,
Mobilumo Europaso dokumentai išduodami tik tam, kad būtų užregistruotos Europos mokslinės stažuotės,
The Lifelong Learning Programme shall comprise support for the following actions (a) the mobility of individuals in lifelong learning
Mokymosi visą gyvenimą programa apima paramą šiems veiksmams a) visą gyvenimą besimokančių asmenų mobilumas
And there are other obstacles to learning mobility, in particular regarding languages.
Yra ir kitų judumo mokymosi tikslais kliūčių, visų pirma susijusių su kalbų mokėjimu.
This applies to all disabilities, including mobility, learning, visual or hearing impairments.
Šis reikalavimas taikomas visoms negalių rūšims susijusioms su judėjimo, mokymosi, regėjimo ar klausos sutrikimais.
1.6 Increased learning mobility will only lead to improvements if the quality of the learning experience abroad is sufficiently high.
1.6 Didesnis besimokančiųjų judumas pagerėjimą lems tik tuo atveju, jei užsienyje įgytas mokslas bus pakankamai aukštos kokybės.
It also promotes their mobility across the EU via the Lifelong Learning Programme.
Parengti bendrieji įtraukties me morandumai prioritetams nustatyti.
Supporting a strong development of transnational learning and employment mobility for young people
Tarptautinio jaunuolių judumo mokymosi irdarbo tikslais plėtotės rėmimas
Actionsenhance the quality of teaching, strengthen European ties andpromote language learning and mobility.
Programos veikla gerina mokymokokybę, stiprina ryšius tarp Europos šalių ir skatina kalbųmokymąsi bei mobilumą.
3.4 The EESC fully supports increased learning and work mobility for young people as it would increase mobility for all ages.
3.4 EESRK visiškai pritaria tam, kad jauni žmonės daugiau judėtų mokymosi ir darbo tikslais dėl to padidėtų ir visų amžiaus grupių judumas.
Although primarily addressing mobility for learning purposes, it is felt that this guidance could also be useful for other types of mobility, such as mobility for work.
Nors pirmiausia Chartija skirta mobilumui mokymosi tikslais, manoma, kad šios gairės taip pat galėtų būti naudingos ir kitoms mobilumo rūšims, pavyzdžiui, mobilumui darbo tikslais.
Although primarily addressing mobility for learning purposes, it is felt that these quality guidelines will also be useful for other types of mobility, such as mobility for work.
Nors pirmiausia chartija skirta mobilumui mokymosi tikslais, manoma, kad šios kokybės gairės taip pat bus naudingos ir kitoms mobilumo rūšims, pavyzdžiui, darbo mobilumui.
Although primarily addressing mobility for learning purposes, it is felt that these quality guidelines will also be useful for other types of mobility, such as mobility for work.
Nors šios kokybės gairės visų pirma yra skirtos mobilumui mokymosi tikslais, jos taip pat galėtų būti naudingos ir kitoms mobilumo rūšims, pavyzdžiui, darbo mobilumui.
( ) Proposal for a Recommendation of the Council on Promoting Learning Mobility of Young People
( ) Tarybos rekomendacijos dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo pasiūlymas
A real readiness to act by Member States is crucial to advancing learning mobility.
Kad besimokančiųjų judumo reikalai tikrai pajudėtų į priekį, labai svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios imtis veiksmų.
There is an urgent need to encourage mobility and the learning of foreign languages.
Reikia skubiai skatinti judumą ir užsienio kalbų mokymąsi.
6.2 Propose a draft Council Recommendation on promoting the learning mobility of young people (2010)
6.2 Pasiūlyti Tarybos rekomendaciją edukaciniam jaunimo judumui skatinti (2010 m.)
In the learning plan, the sending organisation should undertake to recognise successful periods of mobility.
Mokymosi plane siunčianti organizacija turėtų nurodyti, jog ji garantuoja, kad sėkmingai užbaigti mobilumo laikotarpiai bus pripažinti.
6.2.1 The EESC supports strengthening specific measures which aim to achieve greater learning mobility, and implementing the conclusions of the public consultations regarding the proposals of the Green Paper on Promoting the learning mobility of young people.
6.2.1 EESRK sutinka, kad reikia stiprinti konkrečias priemones, kurių tikslas didesnis besimokančiųjų mobilumas, ir įgyvendinti viešųjų konsultacijų išvadas dėl pasiūlymų, pateiktų žaliojoje knygoje Besimokančio jaunimo judumo skatinimas .
Mobility for people in the labour market puts the emphasis on learning mobility for people with a vocational degree or university graduates, employed or not.
Darbo rinkoje dalyvaujančių darbuotojų mobilumas pabrėžia mokymosi mobilumą asmenims, turintiems profesinį išsilavinimą, arba tiek dirbantiems, tiek nedirbantiems universitetų absolventams.
A learning plan is particularly important in the case of long term mobility and may also be useful in the case of short term mobility.
Mokymosi planas ypač svarbus, kai kalbama apie ilgalaikį mobilumą, tačiau taip pat gali būti naudingas ir trumpalaikio mobilumo atveju.
1.1 The EESC fully supports the Commission's efforts towards promoting the learning mobility of young people.
1.1 EESRK visiškai remia Komisijos pastangas skatinti besimokančio jaunimo judumą.
5.3 Building opportunities for organised learning mobility must become a natural feature of being a European.
5.3 Organizuoto judumo mokymosi tikslais galimybės galėtų būti laikomos išskirtine buvimo europiečiu savybe.
6.18 Cross border learning mobility is a big problem in the field of VET and apprenticeship.
6.18 Tarpvalstybinis edukacinis judumas yra didelė problema PM ir pameistrystės programų srityse.
8.3 Undertake a review of all EU programmes fostering learning mobility and education in this area
8.3 Peržiūrėti visas ES programas, kuriomis skatinamas edukacinis judumas ir švietimas šioje srityje
3.13 Synchronisation of the Recognition of prior learning (RPL) systems with ECTS implementation based on a learning outcomes approach is crucial to successfully reaching the Bologna student mobility target and assuring the quality of the mobility schemes and overall higher education.
3.13 Išankstinio mokymosi sistemų pripažinimo suderinimas su Europos kreditų perkėlimo sistemos įgyvendinimu, paremtu mokymosi rezultatais grindžiamu metodu, yra labai svarbus siekiant sėkmingai įgyvendinti Bolonijos procese numatytą studentų judumo tikslą ir užtikrinti judumo programų kokybę bei visuotinį aukštąjį išsilavinimą.
As learning mobility was the key to the success of the Bologna process and the European Higher Education Area, the Committee believes that mobility can also be the key to the development of the Common European Life Long Learning Area.
Judumas mokymosi tikslais buvo labai svarbus sėkmingai įgyvendinant Bolonijos procesą bei kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, todėl Komitetas mano, kad judumas gali būti labai naudingas ir kuriant bendrą Europos mokymosi visą gyvenimą erdvę.

 

Related searches: Learning Mobility - Learning Learning - Learning For Learning's Sake - Vocational Learning In Learning Fields - Social Mobility - Labour Mobility - Urban Mobility - Upward Mobility - Enterprise Mobility - Job Mobility -