Translation of "more difficult than" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Difficult - translation : More - translation : More difficult than - translation : Than - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's more difficult than you think.
Tai sudėtingiau, nei tu manai.
Don't make it more difficult than it has to be.
Nesunkink padėties dar labiau.
Don't make things more difficult for me than they already are.
Daro ne ką sunkiau man, nei jie jau yra.
Nothing is easier than to denounce the evildoer nothing more difficult than understanding him, Dostoyevsky.
Nėra nieko lengviau, kaip pasmerkti piktadarį nėra nieko sunkiau, kaip suprasti jį, sako Dostojevskis. Supratimas nėra pateisinimas.
When you want to classify religion, it's more difficult than you think.
Suklasifikuoti religijas yra kur kas sunkiau nei atrodo.
There is no exercise more difficult than guaranteeing security and respecting rights.
Nieko nėra sunkiau nei užtikrinti saugumą ir pagarbą teisėms.
Consumers usually find it more difficult to compare services than to compare products.
Vartotojams paprastai yra sunkiau palyginti paslaugas nei produktus.
Every budget is difficult, but against the backdrop of cuts in Member States, perhaps this budget is more difficult than normal.
Kiekvieno biudžeto sudarymas sudėtingas, tačiau, atsižvelgiant į lėšų apkarpymus valstybėse narėse, galbūt parengti šį biudžetą yra sunkiau nei paprastai.
1.6 Consumers usually find it more difficult to compare services than to compare products.
1.6 Vartotojams paprastai yra sunkiau palyginti paslaugas nei produktus.
In this situation, it is more difficult for one not to fight than to fight.
Tokioje būsenoje yra sunkiau nekovoti, nei kovoti
Containers for waste separation shall not be more difficult to reach than general waste bins.
Surūšiuotoms atliekoms skirti konteineriai turi būti ne sunkiau pasiekiami nei bendros šiukšliadėžės.
This is more and more difficult.
Jis darosi vis sunkesnis ir sunkesnis.
This is, in fact, a more realistic approach but the calculations are more difficult than they are with volume reduction.
Tai, iš tiesų, realesnis būdas, tačiau šiuo atveju sunkiau atlikti paskaičiavimus nei mažinant apimtis.
It is difficult to imagine more men than women being employed in the embroidery industry or more women than men being employed in the smelting industry.
Sunku įsivaizduoti, kad daugiau vyrų nei moterų dirbtų nėrinių pramonėje arba kad daugiau moterų nei vyrų dirbtų metalo lydymo pramonėje.
The second stage is much more difficult than the other two, because it is difficult to decide in which direction the person has went.
Antrasis etapas yra gerokai sunkesnis už kitus du, nes priėjus pėdsakus sunku nuspręsti, kuria kryptimi žingsniavo žmogus.
It is still more difficult than it needbe for scientists in several countries tocooperate in research.
Atskirų šalių mokslininkams bendradarbiauti tyrimų srityje vis darpernelyg sunku.
But it is much more difficult to attend courses offered by another faculty than in France.
Tačiau čia, lyginant su Prancūzija, kur kas sunkiau lankyti kursus, dėstomus kitame fakultete.
For Italy, entering the new era is likely to be more difficult than for other European countries.
Šios naujos eros pradžioje Italijos padėtis yra blogesnė nei kitų Europos šalių.
Challenges identified in the Programmes, other than those related to public finances, are more difficult to categorise.
Kur kas sunkiau sugrupuoti programose numatytus uždavinius, nesusijusius su valstybės finansais.
They find it more difficult to find a job than young people living in an urban environment.
Jiems sunkiau rasti darbą negu miesto jaunimui.
This is much more difficult.
Čia jau daug sunkiau.
It'll be more difficult later.
Reikia kuo greičiau daryti įšvadas.
Mr President, urgent resolutions are always a difficult exercise because more often than not, they reflect political impotence rather than a humanitarian emergency.
Pone pirmininke, visada sunku priimti skubias rezoliucijas, nes jos dažniau atskleidžia politikų nepajėgumą nei humanitarinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis.
The latest research indicates that it is more difficult for women to find a job than for men.
Naujausi tyrimai rodo, kad dabar moterims sunkiau rasti darbą negu vyrams.
More than 70 think that related problems, such as complaints, are difficult to solve when shopping cross border.
Daugiau kaip 70 proc. mano, kad apsipirkinėjant užsienyje sunku spręsti su tuo susijusias problemas, pvz., skundus.
The fact is that female researchers find it more difficult to reconcile working and family life than men.
Iš tiesų moterims tyrinėtojoms daug sudėtingiau nei vyrams derinti darbą ir šeimos gyvenimą.
On the other hand, this amount is more difficult to raise in some Member States than in others.
Kita vertus, vienoms valstybėms narėms šią sumą yra daug sunkiau surinkti, nei kitoms.
But the reality is more difficult and more complex.
Tačiau realybė kiek sunkesnė ir painesnė.
That'll make the drive more difficult.
Vairuoti bus sunkiau.
It could be more fucking difficult.
Gali būt dar sunkiau, velniai rautų!
A brother offended is more difficult than a fortified city and disputes are like the bars of a castle.
Įžeistas brolis yra kaip įtvirtintas miestas ginčai atskiria lyg pilių užkaiščiai.
In Europe more than 1 in 5 people find travelling difficult due to old age, disability or reduced mobility.
Europoje daugiau kaip 1 asmeniui iš 5 yra sudėtinga keliauti dėl senyvo amžiaus, neįgalumo ar riboto judumo.
Because these differences make comparisons between countries difficult, it is more appropriate to compare trends rather than absolute numbers.
Belgijoje visais baudžiamojo proceso etapais yra galimybė siųsti narkotikus vartojančius pažeidėjus gydyti.
Since the European Union finds it more difficult to reach consensus than the US, relations are, naturally, not straightforward.
Kadangi Europos Sąjungai sunkiau susitarti nei JAV, natūralu, kad santykiai nėra paprasti.
Certain Member States introduce artificial obstacles, making access to calls for tender even more difficult than we ourselves do.
Kai kurios valstybės narės įveda dirbtines kliūtis, paversdami galimybę susipažinti su konkursų skelbimais dar sudėtingesnę, nei mes patys darome.
In the current difficult economic and financial climate, the significance of monitoring has become more important than ever before.
Dabartinėje sudėtingoje ekonominėje ir finansinėje atmosferoje stebėsenos reikšmišaugo kaip niekada anksčiau.
The stock markets in Lisbon and Madrid plummeted things should not be made more difficult than they already are.
Vertybinių popierių biržų Lisabonoje ir Madride indeksai staiga nukrito nereikia dar labiau apsunkinti padėties, negu ji jau yra.
It is always more difficult to see the beam in our own eye than the splinter in someone else's eye.
Visuomet sunkiau pamatyti strypą savo akyje, negu rakštį kažkieno kito akyje.
Particularly in difficult times, it is more important than ever that we manage migration flows intelligently and generously, but responsibly.
Ypač sunkiais laikais labiau nei kada nors svarbu sumaniai ir dosniai, bet atsakingai kontroliuoti imigracijos srautus.
Making it more difficult to capture him
Todėl jį yra daug sunkiau sugauti
We tried to make it more difficult.
Pabandėme užduotį pasunkinti.
A worldplayer even more difficult with 25.
Pasaulio arenoje
That makes it a little more difficult.
Dėl to viskas yra šiek tiek sudėtingiau.
I do not agree, because some of the Central and Eastern European countries that are not yet in the euro are in extraordinarily difficult economic situations, but there are others whose economic situations are no more difficult than those of more mature, more advanced economies.
Aš nesutinku, nes, nors kai kurių euro zonai nepriklausančių Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonominpadėtis nepaprastai sunki, kitos nepatiria didesnių ekonominių sunkunegu brandesnės išsivysčiusios ekonomikos valstybės.
Finally, groundwater is a hidden resource which is quantitatively much more significant than surface water and for which pollution prevention, monitoring and restoration are more difficult than for surface waters due to its inaccessibility.
Galiausiai, požeminiai vandenys yra paslėpti ištekliai , kurių kiekis yra daug didesnis nei paviršinių vandenų ir dėl kurių neprieinamumo daug sunkiau užkirsti kelią jų taršai, stebėti ir atkurti juos.

 

Related searches: More Difficult Than - More Difficult Than Before - More Difficult Than Anticipated - It Was More Than Difficult To - More Difficult Than The Others - More Difficult Than Average - More Difficult Than I Thought - Was More Difficult Than - Is More Difficult Than It Looks - Prove More Difficult Than -