Translation of "nadir" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Nadir - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Nadir ANC 500 mm3 and nadir platelets 50,000 mm3 Nadir platelets 50,000 mm3 regardless of nadir ANC Nadir platelets 50,000 mm3 with bleedinga, regardless of nadir ANC. a
Mažiausias ANS 500 mm3 ir mažiausias trombocitų skaičius 50 000 mm3
Recovery counts Nadir count (0.5 x Baseline count Nadir count )
Atsistatymas ląstelių skaičius didžiausio sumažėjimo rodmuo (0, 5 x pradinis rodmuo didžiausio sumažėjimo rodmuo )
Recovery counts Nadir count (0.5 x Baseline count Nadir count )
Atsistatymas ląstelių skaičius didžiausio sumažėjimo rodmuo (0, 5 x pradinis rodmuo didžiausio, sumažėjimo rodmuo )
Nadir ANC (cells μ l)
Mažiausias
Nadir Platelet Count (cells μ l)
Mažiausias trombocitų kiekis
2 Recovery is defined as an increase of cell line(s) where haematological toxicity was observed of at least half of the difference of nadir and the baseline count plus the nadir count (i. e. blood count at recovery Nadir Count (0.5 x Baseline count Nadir count ).
Atsistatymu po buvusios toksinės kraujo reakcijos vadinamas ląstelių eilės (eilių) kiekio padidėjimas, apskaičiuotas susumavus didžiausio sumažėjimo rodmenį ir pusę skirtumo tarp pradinio ląstelių kiekio
The crisis reached its nadir in 2009.
Krizpasiekaukščiausią tašką 2009 m.
Virological breakthrough 1 log above nadir definition assessed at week 104
Virusų padaugėjimas 1 log virš žemiausio taško , apibrėžimas, vertintas 104 ąją savaitę.
The mean platelet count nadir measured was approximately 40 of baseline.
Trombocitų kiekio vidutinis sumažėjimas siekė 40 jų pradinio kiekio.
Two percent of patients had a platelet count nadir 50,000 cells mm3.
Dviejų procentų gydomų pacientų mažiausias trombocitų kiekis buvo 50 000 ląstelių mm3.
In a population pharmacokinetics analysis of clinical trial experience there were 101 female and 169 male subjects for whom nadir neutrophil counts were available and 110 female and 174 male subjects for whom nadir platelet counts were available.
Klinikiniuose tyrimuose dalyvavusių žmonių farmakokinetikos analizei buvo panaudoti 101 moters ir 169 vyrų, kuriems nustatytas žemiausias neutrofilų kiekis, bei 110 moterų ir 174 vyrų, kuriems nustatytas žemiausias trombocitų kiekis, duomenys.
Through Week 240, 3 of the 10 patients experienced virologic breakthrough ( 1 log10 increase above nadir).
Per 240 savaičių 3 iš 10 minėtų pacientų pasireiškė virusologinis rikošetas (HBV DNR koncentracijos padidėjimas 1 log10 palyginus su buvusia minimalia).
Premature discontinuation of filgrastim therapy prior to the time of the expected neutrophil nadir is not recommended.
Nerekomenduojama per anksti nutraukti gydymą filgrastimu, nesulaukus tikėtino neutrofilų skaičiaus kritimo.
If leukocyte counts exceed 50 x 109 l after the expected nadir, filgrastim should be discontinued immediately.
Jeigu leukocitų daugiau kaip 50 x 109 l (po tikėtino nadyro), gydymą filgrastimu būtina nedelsiant nutraukti.
Premature discontinuation of filgrastim therapy, prior to the time of the expected neutrophil nadir, is not recommended.
Per anksti, t. y. nesulaukus tikėtino didžiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo, gydymą filgrastimu nutraukti nerekomenduojama.
If leukocyte counts exceed 50 x 109 l after the expected nadir, filgrastim should be discontinued immediately.
Jei leukocitų skaičius viršija 50 x 109 l po tikėtino didžiausio sumažėjimo, gydymą filgrastimu būtina nedelsiant nutraukti.
Once the neutrophil nadir has been passed the daily dose of filgrastim should be titrated against the neutrophil response as follows
Kai tik neutrofilų skaičius pakyla virš žemiausio lygio, filgrastimo paros dozė nustatoma atsižvelgiant į neutrofilų atsaką
Once the neutrophil nadir has been passed, the daily dose of filgrastim should be titrated against the neutrophil response as follows
Kai tik didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas praeina, filgrastimo paros dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į neutrofilų atsaką.
Soon after dosing, PTH begins to decrease until a nadir at approximately 2 to 6 hours postdose, corresponding with cinacalcet Cmax.
Tai atitinka cinakalceto Cmax.
Daily dosing with filgrastim should continue until the expected neutrophil nadir is passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Filgrastimą reikia vartoti kasdien tol, kol praeis neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų skaičius vėl taps normalus.
Daily dosing with filgrastim should continue until the expected neutrophil nadir is passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Filgrastimą reikia vartoti kasdien, kol praeis numatomas didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų kiekis vėl taps normalus.
Dose reductions for subsequent cycles are based on nadir ANC, platelet count and maximum non haematologic toxicity seen from the previous cycle (see section 4.2).
4. 2 skyrių).
Dose adjustments at the start of a subsequent cycle should be based on nadir haematologic counts or maximum non haematologic toxicity from the preceding cycle of therapy.
Dozės keitimas Prieš pradedant kitą ciklą, dozę reikia koreguoti atsižvelgiant į mažiausią kraujo ląstelių skaičių ar ankstesnio gydymo ciklo metu nustatytą didžiausią nehematologinį toksiškumą.
Myelosuppression was predictable (usually within the first few cycles, with the nadir between Day 21 and Day 28), and recovery was rapid, usually within 1 2 weeks.
Kaulų čiulpų slopinimas buvo iš anksto žinomas reiškinys (dažniausiai jis pasireiškė per pirmuosius kelis gydymo ciklus, buvo ryškiausias tarp 21 dienos ir 28 dienos), išnyko greitai, dažniausiai per 1 2 savaites.
However, for a sustained therapeutic response, filgrastim therapy should not be discontinued before the expected nadir has passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Vis dėlto, norint pasiekti ilgalaikį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir neutrofilų skaičius vėl taps normalus.
However, for a sustained therapeutic response, filgrastim therapy should not be discontinued before the expected nadir has passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Vis dėlto norint pasiekti ilgalaikį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir vėl nesunormalės neutrofilų kiekis.
In order to determine a patient's trough or nadir ANC, it is recommended that blood samples are taken for ANC measurement immediately prior to any scheduled dosing with filgrastim.
Norint nustatyti mažiausią ANS arba nadyrą, kraujo mėginius ANS nustatyti rekomenduojama imti prieš pat kiekvieną numatytą filgrastimo dozės sušvirkštimą.
In order to determine a patient's trough or nadir ANC, it is recommended that blood samples are taken for ANC measurement immediately prior to any scheduled dosing with filgrastim.
Norint nustatyti mažiausią ANS arba didžiausio sumažėjimo metu, kraujo mėginius ANS nustatyti rekomenduojama imti prieš pat kiekvieną numatytą filgrastimo dozės sušvirkštimą.
After administration of the recommended dose for the first cycle, the dose for subsequent cycles should be reduced or its administration delayed based on nadir counts and haematological response (see section 4.2).
4. 2 skyrių).
Pharmacodynamic effects Aclasta treatment rapidly reduced the rate of bone turnover from elevated post menopausal levels with the nadir for resorption markers observed at 7 days, and for formation markers at 12 weeks.
Farmakodinaminis poveikis Gydant Aclasta greitai sumažėja kaulų apykaitos greitis, kuris yra padidėjęs po menopauzės stipriausias poveikis kaulų rezorbcijos žymenims stebimas 7 dieną, o formavimosi žymenims 12 savaitę.
Note that this is likely to be an underestimate since docetaxel alone at a dose of 100mg m2 is known to result in neutropenia in 97 of patients, 76 grade 4, based on nadir blood counts.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis poveikis tikriausiai nepakankamai įvertintas, kadangi, remiantis paprasčiausiais kraujo kūnelių skaičiavimais žinoma, kad vien docetakselis, vartojant jo 100 mg m dozę, sukėlė neutropeniją 97 pacientų, 76 4 laipsnio.
Note that this is likely to be an underestimate since docetaxel alone at a dose of 100 mg m2 is known to result in neutropenia in 97 of patients, 76 grade 4, based on nadir blood counts.
Būtina atkreipti dėmesį, jog toks poveikis tikriausiai yra nepakankamai įvertintas, kadangi vartojant vien tik docetakselio (dozė 100 mg m2), neutropenija pasireiškia 97 pacientų, iš jų 76 4 laipsnio (vertinant mažiausią kraujo ląstelių skaičių).
In clinical trials white blood cell and platelet counts decreased to a nadir of approximately 40 to 50 of baseline 3 to 5 weeks after a dose, and generally returned to pre treatment levels by 8 weeks post treatment.
Prieš gydymą buvęs jų kiekis paprastai atsinaujindavo praėjus 8 savaitėms po gydymo.
Dose adjustment due to haematological toxicity Haematological toxicity is defined as the lowest count reached in a given cycle (nadir) if platelets fall below 50.0 x 109 l and or absolute neutrophil count (ANC) below 1 x 109 l.
Dozės koregavimas dėl toksinės kraujo reakcijos Toksinė kraujo reakcija tai ląstelių kiekio sumažėjimas po taikyto gydymo ciklo (didžiausias sumažėjimas), kai trombocitų kiekis tampa mažesnis nei 50, 0 x 109 l, ir (arba) absoliutus neutrofilų kiekis tampa mažesnis nei 1 x 109 l.
Savene will be administered to patients undergoing cytotoxic therapy with anthracycline containing chemotherapy and its cytotoxic potential (especially resulting in reversible haematological toxicity with a nadir occurring on days 11 12) will therefore be added to that of the other chemotherapy administered.
Savene skiriamas pacientams, kuriems taikomas citotoksinis gydymas naudojant chemoterapiją su antraciklinais, todėl jo citotoksinis poveikis (ypač sukeliantis grįžtamąjį hematologinį toksiškumą, ryškiausią 11 12 dienomis) prisidės prie kitos paskirtos chemoterapijos poveikio.
The most commonly reported adverse reactions of docetaxel alone are neutropenia (which was reversible and not cumulative the median day to nadir was 7 days and the median duration of severe neutropenia ( 500 cells mm3) was 7 days), anemia, alopecia, nausea, vomiting, stomatitis, diarrhea and asthenia.
332 pacientus, vartojusius docetakselio kartu su prednizonu ar prednizolonu (kliniškai svarbūs
The recommended dose of filgrastim for PBPC mobilisation after myelosuppressive chemotherapy is 0.5 MIU (5 μ g) kg day given daily by subcutaneous injection from the first day after completion of chemotherapy until the expected neutrophil nadir is passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0, 5 MTV (5 μg) kg per parą, vartojant kasdien injekcija po oda nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas neutrofilų nadyras ir jų skaičius taps normalus.
The recommended dose of filgrastim for PBPC mobilisation after myelosuppressive chemotherapy is 0.5 MU kg day (5 μ g kg day) given daily from the first day after completion of chemotherapy until the expected neutrophil nadir is passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0, 5 MV kg kūno masės per parą (5 μg kg kūno masės per parą).
The recommended dose of filgrastim for PBPC mobilisation after myelosuppressive chemotherapy is 0.5 MU kg day (5 μ g kg day) given daily from the first day after completion of chemotherapy until the expected neutrophil nadir is passed and the neutrophil count has recovered to the normal range.
Ją reikia vartoti kasdien nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas didžiausias neutrofilų kiekio sumažėjimas ir jų skaičius taps normalus.
In combination with cisplatin For patients who are dosed initially at docetaxel 75 mg m2 in combination with cisplatin and whose nadir of platelet count during the previous course of therapy is 25,000 cells mm3, or in patients who experience febrile neutropenia, or in patients with serious non hematologic toxicities, the docetaxel dose in subsequent cycles should be reduced to 65 mg m2.
Cisplatinos dozė koreguojama kaip nurodyta atitinkamoje preparato charakteristikų santraukoje.

 

Related searches: Nadir - At Nadir - From Nadir - Nadir Of - Nadir Point - Nadir View - Nadir Orientation - Reached A Nadir - Market Nadir - 20% At Nadir -