Translation of "new geographic markets" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Geographic - translation : Markets - translation : New geographic markets - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Relevant geographic markets
Susijusios geografinės rinkos
RELEVANT GEOGRAPHIC MARKETS
SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS
THE RELEVANT GEOGRAPHIC MARKETS
SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS
The relevant geographic markets are national.
Geografiniu požiūriu suskirstytos rinkos yra nacionalinės.
Geographic Scope of the relevant markets
Susijusių rinkų geografinė sritis
(7) The relevant geographic markets are national.
(7) Geografiniu požiūriu suskirstytos rinkos yra nacionalinės.
Choose a new geographic location
Nurodykite naują geografinę padėtį
The question of product markets and geographic markets can be left open in these areas.
Šiose srityse nebūtina nagrinėti klausimo dėl susijusių produktų ir geografinių rinkų.
On geographic market definition, the Decision concludes that the T D markets are EEA wide.
Apibrėžiant susijusią geografinę rinką sprendime daroma išvada, kad EEPS aprėpia EEE rinkas.
Enlargement brought new biodiversity challenges and assets, including a new bio geographic region (Pannonian).
Plėtra atnešė naujus biologinės įvairovės turtus, įskaitant naują Panonijos biogeografinį regioną, ir iškėlė naujus su jais susijusius uždavinius.
(r) new markets
(c) naujos rinkos
Attract new markets
Pritraukti naujas rinkas
Developing new markets
Naujų rinkų kūrimas
On the same day, the Commission cleared the operation as regards the remaining product and geographic markets.
Tą pačią dieną Komisija priėmė sprendimą neprieštarauti sandoriui dėl likusių produkto ir geografinių rinkų.
The parties submitted that the geographic markets were global and based their view on five main points
Šalys pateikė nuomonę, kad geografinės rinkos yra pasaulinės ir pagrindė savo nuomonę penkiais pagrindiniais argumentais
New markets are demanding new ideas.
padidinti darbuotojų pasitenkinimą
Developing new markets, and
naujų rinkų kūrimas ir
Entrance to new markets
Prieiga prie naujų rinkų
Get new customers and access new markets 4.
Laimėkite naujų klientų ir pasiekite naujas rinkas 4.
Geographic...
Vietovė...
Geographic
Geografinės
Figure 3 Geographic coverage of new IfS Crisis Responses, 2013 (as per funding allocations)
Naujų SP reagavimo į krizes priemonių geografinė aprėptis 2013 m. (pagal paskirtas lėšas)
For the rest of the EEA the geographic market for catalogue and or advertisement printing can be left open since even under the narrowest geographic market definition (national markets) no competition concerns arise.
Galima nespręsti, ar kitoje EEE teritorijoje yra geografinė katalogų ir (arba) reklaminių spaudinių spausdinimo rinka, nes net pagal siauriausią geografinės rinkos apibrėžimą (nacionalinių rinkų) konkurencijos problemų nesusidaro.
Facilitated entry to new markets.
Taikant šią priemonę lengviau patekti į naujas rinkas.
(c) where prices or conditions of supply for contract goods or for corresponding goods differ substantially between geographic markets, or
c) jeigu sutarties prekių arba lygiaverčių prekių tiekimo kainos ar sąlygos gerokai skiriasi atskirose geografinėse rinkose arba
All in all, the linkages within certain financial asset classes across geographic areas are quitestrong, particularly for the equity markets.
Apskritai sąsajos tam tikrose finansinio turto klasėse tarp geografinių zonų yra gana tvirtos,ypač akcijų rinkose.
BGB was planning to retreat only from those geographic markets in which it had not so far acquired considerable importance.
BGB planuoja trauktis tik iš tų rinkų, kuriose jo veikla iki šiol neturėjo didelės reikšmės.
Geographic site
Eksportuojamo paveikslėlio dydis
Geographic Coordinates
Geografinės koordinatės
Geographic location
Geografinė vietovė
Geographic Pole
Geografinis polius
Geographic Position
Geografinė vietaa person' s title
Geographic Collections
Stencils
Geographic frontiers
Geografinės ribos
Geographic restrictions
Geografiniai apribojimai
Geographic scope
Geografinė aprėptis
That is where we can create new products, new markets.
Kaip tik tada galėsime kurti naujus produktus ir naujas rinkas.
number of and impact on existing establishments, population density, geographic spread and creation of new employment.
Laivų nuoma su įgula
As regards the mid market FMS and HR solutions, the geographic scope of these markets may not be wider than EEA wide.
Vidutinėms įmonėms skirtų FVS ir ŽI produktų geografinė sritis negali būti platesnė už EEE geografinę sritį.
(d) the geographic co ordinates or equivalent geographic indication of the holding
d) valdos geografinės koordinatės arba lygiaverčiai geografiniai duomenys
Set Geographic Location
Nustatyti vietovę
Bio geographic Regions
Biogeografiniai regionai
EFSI geographic coverage
ESIF geografinė aprėptis
Facilitating geographic mobility
Sudaryti palankias sąlygas geografiniam judumui
Non geographic numbers
Negeografiniai numeriai

 

Related searches: New Geographic Markets - Entering New Geographic Markets - Major Geographic Markets - Product And Geographic Markets - Neighbouring Geographic Markets - Considered The Relevant Geographic Markets - Geographic Markets Served - To Enter New New Markets - Gaining New Customers And Enter New Markets - Money Markets, Capital Markets -