Translation of "per direct debit" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Debit - translation : Direct - translation : Per direct debit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation
direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation
( b ) direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation
( b ) direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation
( b ) direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation
b ) tiesioginio debeto nurodymai , vykdomi pagal tiesioginio debeto įgaliojimą
86 Direct debit
86 Tiesioginis debetas
What is a direct debit ?
Kas yra tiesioginio debeto pervedimas ?
(b) With the first direct debit transaction and one off direct debit transactions and with each subsequent direct debit transaction, the payee shall send the mandate related information to his or her payment service provider.
(b) Atlikdamas pirmą tiesioginio debeto operaciją ir vienkartines tiesioginio debeto operacijas, taip pat atlikdamas kiekvieną tolesnę tiesioginio debeto operaciją gavėjas savo mokėjimo paslaugų teikėjui siunčia sutikimo informaciją.
Extension of the scope to cover direct debit transactions (see Section 7)
išplėsti reglamento taikymo sritį taikyti ir tiesioginio debeto sandoriams (žr. 7 dalį)
Furthermore, the Sepa Direct Debit will only be launched later this year.
Be to, SEPA tiesioginis debetas bus pradėtas naudoti tik šių metų pabaigoje.
EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction ( debit entry ) of EUR 0,80
EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction ( debit entry ) of EUR 0,80
For example, in Germany, the country with by far the highest level of direct debit use in the whole EU, it is not yet clear whether existing direct debit mandates can also be used for SEPA direct debits.
Pavyzdžiui, dar neaišku, ar Vokietijoje daugiausiai visoje ES tiesioginį debetą naudojančioje šalyje esami tiesioginio debeto įgaliojimai gali būti naudojami ir SEPA tiesioginio debeto mokėjimams.
The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2 ECB for direct participants , depending on which option the direct participant has chosen , shall be either ( a ) EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction ( debit entry ) of EUR 0,80
The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2 ECB for direct participants , depending on which option the direct participant has chosen , shall be either ( a ) EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction ( debit entry ) of EUR 0,80
Special features A business to business ( B2B ) direct debit scheme is also being developed .
Išskirtinės ypatybės Kuriama verslo įmonių tarpusavio sandorių ( business to business B2B ) tiesioginio debeto schema .
Direct debit users should be given unconditional refund rights for authorised and unauthorised transactions.
Tiesioginio debeto kortelių naudotojams turėtų būti suteikiamos besąlygiškos pinigų grąžinimo teisės už operacijas, kurioms atlikti suteiktas arba nesuteiktas leidimas.
He wished to pay his bills by direct debit from his German bank account.
Jis pageidavo apmokÛti savo sÊskaitas tiesioginio debeto pavedimais iš savo sÊskaitos, esanÏios Vokiet os banke.
(1) The following technical requirements shall apply to both credit transfer and direct debit transactions
(1) Toliau pateikti techniniai reikalavimai taikomi ir kredito pervedimo, ir tiesioginio debeto operacijoms
The continued legal validity of existing direct debit authorisations should be ensured in all Member States, since the obligation to sign new authorisations during the transition from national direct debit systems to the SEPA system would be costly.
Turėtų būti užtikrintas tęstinis esamų tiesioginio debeto įgaliojimų teisėtumas visose valstybėse narėse, nes įpareigojimas pasirašyti naujus susitarimus pereinant nuo valstybių narių tiesioginių debeto sistemų prie SEPA sistemos brangiai kainuotų.
In addition , participants using Internet based access to a PM account can receive direct debit orders .
Be to , internetinę prieigą prie MM sąskaitos naudojantys dalyviai gali gauti tiesioginio debeto nurodymus .
Furthermore, for the SEPA project itself, a difference in pricing could well lead to a delayed migration from existing national direct debit schemes and to difficulties in reaching a critical mass of users of the SEPA Direct Debit scheme.
Be to, ir įgyvendinant patį SEPA projektą dėl skirtingų kainų gali būti vėluojama pereiti nuo dabartinių nacionalinių debeto schemų bei susidurta su sunkumais siekiant pritraukti reikiamą SEPA tiesioginio debeto sistemos vartotojų skaičių.
Customer payment Customer payment ( Straight Through Processing ) Bank to bank payment Direct debit payment Delivery notification Sender notification Abort notification Confirmation of debit Confirmation of credit ( Customer ) statement message
Kliento mokėjimas Kliento mokėjimas ( nenutrūkstamas procesas ) Tarpbankinis mokėjimas Tiesioginio debeto mokėjimas Įteikimo pranešimas Pranešimas siuntėjui Atmetimo pranešimas Debeto patvirtinimas Kredito patvirtinimas ( Kliento ) sąskaitos išrašas
The Commission also supports the continued legal validity of existing national direct debit mandates under SEPA migration.
Komisija taip pat pritaria tolesniam teisiniam esamų nacionalinių tiesioginio debeto įgaliojimų pereinant prie SEPA patvirtinimui.
EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction ( debit entry ) determined as follows , based on the volume of transactions ( number of processed items ) per month
EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction ( debit entry ) determined as follows , based on the volume of transactions ( number of processed items ) per month
Customer payment Customer payment Processing ) Bank to bank payment Cover payments Direct debit payment Delivery notification Sender notification Abort notification Confirmation of debit Confirmation of credit ( Customer ) statement message ( Straight Through
Customer payment Customer payment ( Straight Through Processing ) Bank to bank payment Cover payments Direct debit payment Delivery notification Sender notification Abort notification Confirmation of debit Confirmation of credit ( Customer ) statement message
Participants using Internet based access shall not be able to send direct debit instructions from their PM account
Internetinę prieigą naudojantys dalyviai iš savo MM sąskaitos negali siųsti tiesioginio debeto nurodymų
Debit
Debetas
The Commission stated that, at present, direct debit did not exist in the EU on a cross border basis.
Komis a teigÛ, kad šiuo metu ES
or EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction ( debit entry ) determined as follows , based on the volume of transactions ( number of processed items ) per month Band
1 250 EUR už MM sąskaitą ir įkainis už operaciją ( debeto įrašą ) , nurodytas toliau , pagrįstas operacijų kiekiu ( įvykdytų operacijų skaičiumi ) per mėnesį
Direct effect estimated at 1.96 million per year.
Tiesioginis poveikis, įvertintas 1,96 mln. per metus.
Direct effect estimated at 2.1 million per year
Tiesioginis poveikis, įvertintas 2,1 mln. per metus.
Direct effect estimated at 2.13 million per year
Tiesioginis poveikis, įvertintas 2,13 mln. per metus.
(3) In addition to the requirements referred to in point (1), the following requirements shall apply to direct debit transactions
(3) Be 1 punkte nurodytų reikalavimų, tiesioginio debeto operacijoms taikomi šie reikalavimai
4.9.1 The period during which a refund may be claimed is a key feature of the European direct debit scheme.
4.9.1 Teisės į grąžinimą vykdant Europos tiesioginio debeto operacijas užtikrinimas yra esminis šios mokėjimo procedūros požymis.
Firstly, the principle of equality of charges for cross border and corresponding domestic payments has been extended to include direct debit.
Pirmiausia išplečiamas vienodų mokesčių už tarptautinius ir atitinkamų vietinių mokėjimų principas įtraukiant tiesioginį debetą.
(per 100 kilograms of concentrated butter for direct consumption)
(100 kilogramų tiesiogiai vartoti skirto koncentruoto sviesto)
Credit, debit, net
Kreditas, debetas, grynosios pajamos
82 Debit card
82 Debetinė kortelė
or ( b ) EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction ( debit entry ) determined as follows , based on the volume of transactions ( number of processed items ) per month Band From To Price
or ( b ) EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction ( debit entry ) determined as follows , based on the volume of transactions ( number of processed items ) per month Band From To Price
Your fourth question asks how to enhance legal certainty for the SEPA Direct Debit in relation to the MIF and existing mandates.
Ketvirtasis klausimas kaip sustiprinti SEPA tiesioginio debeto teisinį apibrėžtumą daugiašalių tarpbankinių mokesčių ir esamų įgaliojimų požiūriu.
We need a temporary solution to the business model problem to provide legal clarity and get the SEPA Direct Debit successfully launched.
Siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą ir pereiti prie SEPA tiesioginio debeto būtina priimti laikiną sprendimą dėl verslo modelio.
Value date for debit
Noun
(debit and credit cards)
(debeto arba kredito kortelės)
A payment service provider reachable for a national credit transfer or a direct debit transaction, or both denominated in euro on a given payment account shall be reachable, in accordance with the rules of the payment scheme, for credit transfer and direct debit transactions initiated through a payment service provider located in any Member State.
Mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris yra pasiekiamas nacionalinėms kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operacijoms (arba abiems) eurais atlikti tam tikroje mokėjimo sąskaitoje, pagal mokėjimo schemos taisykles turi būti pasiekiamas kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijoms, inicijuotoms per bet kurioje valstybėje narėje esantį mokėjimo paslaugų teikėją, atlikti.
(12) 'interchange fee' means a fee paid between the payment service providers of the payer and of the payee for each direct debit transaction
(12) tarpbankinis mokestis mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjų mokamas mokestis už kiekvieną tiesioginio debeto operaciją
a those payments are made through electronic transactions by credit transfer, direct debit or a card based payment instrument within the same payment brand
a mokėjimas atliekamas vykdant elektronines operacijas kredito pervedimo priemone, tiesioginiu debetu arba pasinaudojus kortele grindžiama mokėjimo priemone, kurios mokėjimo ženklas tas pats
There. I'm in your debit.
Štai. Aš tau skolingas.
In order to help create that common direct debit model, the regulation states that in the absence of a bilateral agreement between the payment service providers of the payer and the payee, the level of the default interim Multilateral Interchange Fee for a direct debit will be set at EUR 0.08 for a transitional period until 2012.
Siekiant padėti kurti šį bendrą tiesioginio debeto modelį, reglamente nustatoma, kad tuo atveju, jei gavėjo ir mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjai nėra sudarę dvišalio susitarimo, pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. nustatomas fiksuotas 0,08 EUR dydžio daugiašalis tarpbankinis mokestis už tiesioginį debetą.

 

Related searches: Per Direct Debit - Direct Debit - Direct Debit Mandate - Direct Debit Payment - Sepa Direct Debit - Sepa Direct Debit Mandate - Direct Debit Authorization - Direct Debit Form - Returned Direct Debit - Direct Debit Collection -