Translation of "plunged into darkness" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Darkness - translation : Into - translation :
į

Plunged into darkness - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

On the contrary, it has plunged them into it.
Atvirkščiai, ji įstūmjuos į šią padėtį.
So I plunged into this struggle, and I asked four questions.
Vis dėlto aš pasivarginau ir paklausiau keturių klausimų.
One by one, falling into darkness.
Ir, vienas po kito, Buvo pavergti tamsos.
It ran off into the darkness.
Tada tai dingo naktija.
It affects both families and individuals, who are plunged into real difficulties.
Ji daro įtaką ir šeimoms, ir pavieniams asmenims, kurie susiduria su tikrais sunkumais.
Darkness crept back into the forests of the world.
Į pasaulio miškus vėl atsėlino tamsa.
Both Bulgaria and Romania have plunged enthusiastically into their preparation work for the Leader axis.
Bulgarija ir Rumunija entuziastiškai pradėjo Leader krypties įgyvendinimoparengiamuosius darbus.
He committed murder and plunged many people, including his own family, into grief and despair.
Jis įvykdžmogžudystę ir pasmerkdaugybžmonių, tarp jų ir savo šeimą, širdgėlai ir nevilčiai.
This plunged us into uncertainty in a way that could quite easily have been avoided.
Dėl to mums kilo neaiškumų, kurių buvo galima lengvai išvengti.
He hath led me, and brought me into darkness, but not into light.
Jis atvedė mane į tamsybę, o ne į šviesą.
This crisis, which began in the financial sector, has plunged the European economy into severe recession.
Ši finansų sektoriuje prasidėjusi krizsukėldidelį Europos ekonomikos nuosmukį.
and look to the earth, and see distress, darkness, and the gloom of anguish. They will be driven into thick darkness.
Kai jie pažiūrės į žemę, visur bus sielvartas ir tamsa, tamsybė ir priespauda. Jie pateks į nakties tamsą.
Darkness
Tamsumas
That war plunged Europe into terror, claimed millions of victims and divided our continent for nearly half a century.
Tas karas panardino Europą į terorą, pareikalavo milijonų aukų ir suskaldmūsų žemyną beveik pusei amžiaus.
They change the night into day the light is short because of darkness.
Jie naktį padarė diena, tačiau trūksta šviesos tamsoje.
He said that 65 million more human beings will be plunged into extreme poverty in our world this year alone.
Jis pasakė, kad vien šiais metais pasaulyje 65 mln. daugiau žmonių gyvens didžiuliame skurde.
(Infinite Darkness)
(Begalinė Tamsa)
The darkness.
Tamsa.
And darkness
O tamsa
Output Darkness
Tamsumas
Print Darkness
Spaudinio tamsumas
Toner Darkness
Kasetės tamsumas
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Jis bus išvytas iš šviesos į tamsą ir išvarytas iš pasaulio.
You have put lover and friend far from me, and my friends into darkness.
Tu atitolinai nuo manęs mielą bičiulį, mano pažįstami pamiršo mane.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Tu atitolinai nuo manęs mielą bičiulį, mano pažįstami pamiršo mane.
May you lead him out of the darkness, Lord, and into your divine light.
Išvesk jįtamsos ir vesk į dangaus šviesą.
At a time when the global economy is plunged into crisis, there are, without doubt, other priorities for the European budget.
Laikotarpiu, kai pasaulinę ekonomiką kankina krizė, Europos biudžetui, be jokių abejonių, numatomi kiti prioritetai.
And I shall be your consort, your guide, your chaperone, into the heart of darkness.
O aš būsiu jums jūsų partneris, palydovas, vedantis į pačią tamsos gelmę.
The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it.
Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.
And the light shineth in darkness and the darkness comprehended it not.
Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.
Not this darkness.
Ne šie tamsieji.
ARMY OF DARKNESS
TAMSOS ARMIJA
Darkness creeping in.
Netenku nuovokos.
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence.
7 metų, kaip įprasta Spartoje berniukas buvo atskirtas nuo savo motinos ir nugabentas į smurto pasaulį.
The plane was intact when it plunged to the sea.
Lėktuvas buvo vientisas, kai nukrito į jūrą.
A land of darkness, as darkness itself and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
Į gūdžios tamsos šalį, kur mirties šešėlis, kur nėra skirtumo tarp šviesos ir tamsos .
They change the night into day, saying 'The light is near' in the presence of darkness.
Jie naktį padarė diena, tačiau trūksta šviesos tamsoje.
The sun will be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Yahweh comes.
Saulė pavirs tamsa ir mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.
Light up the darkness.
Įžiebkim šviesą tamsoje.
The darkness is deepening.
Tamsa kaupiasi.
First, there was darkness.
Iš pradžių buvo tamsa.
And darkness settles in
Ir ateina tamsa
Even darkness must pass.
Net ir tamsa turi pasibaigti.
The sun will be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord comes.
Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai.
The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come
Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai.

 

Related searches: Plunged Into Darkness - Plunged Into Poverty - Plunged Into Chaos - Plunged Into Nature - Plunged Into The Water - Plunged Into A State - Plunged It Into Chaos - Is Plunged Into - Plunged Into War - Plunged Into A Spiral -