Translation of "rights and other matters" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

c) other family law matters, including matrimonial property regimes and other rights or obligations arising out of marriage or similar relationships
c) kitoms šeimos teisės byloms, įskaitant sutuoktinių turto režimus ir kitas teises arba pareigas, kylančias iš santuokos arba panašių santykių
Competition and other economic matters
Konkurencija ir kiti ekonominiai klausimai
Institutional, policy matters and other
Institucijų, politikos klausimai ir kita
On the other hand, we must always remember that we are also dealing here with matters of human rights, and very often with matters of sensitive data.
Kita vertus, visada turime prisiminti, kad čia įtrauktos ir žmogaus teisės, o labai dažnai ir slapti duomenys.
This particularly concerns matters of governance and human rights.
Tai ypač susiję su valdymu ir žmogaus teisėmis.
Political matters Human Rights and Democracy International and regional issues
Politiniai klausimai žmogaus teisės ir demokratija tarptautiniai ir regioniniai klausimai
Political matters Human rights and democracy International and regional issues,
Politiniai klausimai Žmogaus teisės ir demokratija tarptautiniai ir regioniniai klausimai
OTHER MATTERS
Jei prieš kompetentingoms institucijoms priimant sprendimą dėl licencijos pripažinimo siuntą reikia papildomai patikrinti, gali būti tikrinama, ar ši siunta atitinka licencijoje pateiktą informaciją ir (arba) licenciją išduodančios institucijos padarytus su atitinkama licencija susijusius įrašus.
Here, every Thursday afternoon during the Strasbourg week, we discuss, among other matters, human rights violations towards women.
Strasbūro plenarinės sesijos metu kiekvieną ketvirtadienį po pietų kalbame, be kita, apie žmogaus teisių pažeidimus prieš moteris.
We have each other, and that's all that matters.
Mes turim vienas kitą, ir tai svarbiausia.
Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
Pakeitimų ir kitų su tarptautinėmis registracijomis susijusių duomenų registravimas
Other in other containers containing added sugar or other sweetening matters
Augalų ar augalų dalių mišiniai, sumaišyti su augalų ekstraktais arba nesumaišyti, skirti sultiniams iš augalų gaminti
Other matters also deserve special attention.
Kiti klausimai taip pat verti ypatingo dėmesio. Mes, kaip frakcija, prisiėmėme svarbią atsakomybę už tai, kad būtų pakartotinai pateiktas pakeitimas siekiant padidinti pieno fondą iki 600 mln.
Equal treatment and other rights
Sią teisę galite prarasti tik tuo atveju, jeigu iš šalies išvyksite ilgiau kaip dvejiems metams.
Provision of information on aspects relevant to return, including the economic, administrative and political situation in the country of origin, employment opportunities, property rights and other legal matters
informavimas apie sugrįžimui svarbius aspektus, įskaitant ekonominę, administracinę ir politinę padėtį kilmės valstybėje, įsidarbinimo galimybes, nuosavybės teises ir kitus juridinius klausimus
(l) other matters appropriate to the emergency.
l) kitus su nepaprastąja padėtimi susijusius klausimus.
other matters appropriate to the emergency situation.
kitas priemones, tinkamas nenumatytai padėčiai.
Can we speak on other matters, then?
Pakalbam apie ką nors kitą?
Dialogue with other bodies on competition matters
Dialogas su kitomis institucijomis konkurencijos klausimais
In addition, there are two other matters.
Be to, yra dar du klausimai.
discuss any other relevant matters relating thereto.
diskutuoti visais kitais svarbiais susijusiais klausimais.
Containing added sugar or other sweetening matters
Slyvos
We depend on each other in the field of energy and in many other matters.
Priklausome vieni nuo kitų energijos srityje ir daugelyje kitų sričių.
Article 16 Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
16 straipsnis Pakeitimų ir kitų su tarptautine registracija susijusių duomenų registravimas
TRANSFER, LICENCES AND OTHER RIGHTS, CHANGES
TEISĖS Į DIZAINĄ PERDAVIMAS, LICENCIJOS IR KITOS TEISĖS, PAKEITIMAI
TRANSFER, LICENCES AND OTHER RIGHTS, CHANGES
PERDAVIMAS, LICENCIJOS IR KITOS TEISĖS, PAKEITIMAI
Registration of licences and other rights
Licencijų ir kitų teisių registravimas
(f) other matters appropriate to the emergency situation.
f) kiti su nepaprastąja padėtimi susiję dalykai.
Some other matters still need to be settled.
Kai kuriuos kitus klausimus vis dar reikia išspręsti.
A great many other matters are also covered.
Taip pat aptariama ir daug kitų klausimų.
It covers all areas, in other words both civil and commercial matters.
Jis apima visas sritis, kitaip sakant, tiek civilinius, tiek komercinius klausimus.
discuss any other matters related to the operation of this Chapter and
Šalys pripažįsta Dohos deklaracijos dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos, kurią 2001 m. lapkričio 14 d. priėmė PPO ministrų konferencija (toliau Dohos deklaracija), svarbą.
3.9 Other rights
3.9 Kitos teisės
Employment rights Other
Užimtumo teisės Kitos
Fundamental Rights Agency Multiannual Framework to cover the domain of judicial and police cooperation in criminal matters
Pagrindinių teisių agentūros teisminio ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose daugiametė programa
I therefore congratulate Parliament on adopting this document, an important document on the global human rights situation last year, which underlines the most important problems capital punishment, torture, brutal, inhumane behaviour, the situation of human rights defenders, the situation of women's and children's rights and many other matters.
Dėl šios priežasties pritariu Parlamentui, kad priėmšį reikšmingą dokumentą dėl žmogaus teisių padėties pernai metais, išryškinančio pačias svarbiausias problemas mirties bausmę, kankinimus, brutalų, nežmonišką elgesį, žmogaus teisių gynėjų ir moterų ir vaikų teisių padėtį bei daugelį kitų dalykų.
A dialogue with other countries in the region on these and other matters should also be encouraged.
Šiais ir kitais klausimais taip pat reikėtų skatinti dialogą su kitomis regiono šalimis.
A dialogue with other countries in the region on these and other matters shall also be encouraged.
Taip pat turi būti skatinamas dialogas šiais ir kitais klausimais su kitomis regiono šalimis.
Other users Respect for other parties' legal tenure or rights of use of land and resources that may be affected by timber harvesting rights, where such other rights exist
Stebėtojas išlaiko duomenų, kuriuos jis gauna vykdydamas savo užduotis, konfidencialumą.
The questions instead tend to concern curved cucumbers, snuff and other everyday matters.
Klausimai daugiau sukasi apie kreivus agurkus, uostomąjį tabaką ir kitus kasdienius reikalus.
(PL) Madam President, the European Union Agency for Fundamental Rights in Vienna is yet another costly institution that, in addition, arrogates to itself the right to monitor and lecture the Member States on compliance with the Charter of Fundamental Rights and other matters.
(PL) Gerb. pirmininke, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra Vienoje yra dar viena brangi institucija, kuri, be to, pretenzingai reikalauja suteikti jai teisę kontroliuoti ir dėstyti valstybėms narėms apie tai, kaip laikytis pagrindinių teisių chartijos ir kitų klausimų.
This includes matters primarily dealt with by other committees.
Tai yra klausimai, kuriuos visų pirma nagrinėja kiti komitetai.
Throughout 2004, various other institutional matters were also addressed.
2004 m. toliau buvo sprendžiami įvairūs instituciniai klausimai.
also give opinions on other matters it considers important.
Komitetas yra nuolatinis ES sprendimų priėmimo proceso dalyvis.
Ensure continued and adequate training of judges and prosecutors, including in human rights, ethics and commercial matters and SAA related issues.
Užtikrinti tęstinį ir tinkamą teisėjų ir prokurorų mokymą, įskaitant žmogaus teisių, etikos ir komerciniais klausimais bei su SAS susijusiais klausimais.

 

Related searches: 5.5 Rights And Other Matters - Rights And Other Matters - Matrimonial Matters And The Matters - Matrimonial Matters And Matters Of Parental Responsibility - Intellectual Property Rights And Other Proprietary Rights - Any Intellectual Property Rights Or Other Proprietary Rights - And Other Matters - And All Other Matters - Validity, Performance, And All Other Matters Relating To The - And Other Related Matters -