Translation of "situation as is" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Situation - translation : Situation as is - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The situation is serious, as you know.
Padėtis, kaip žinote, yra sudėtinga.
What is the situation as far as taxes are concerned?
Kokia padėtis dėl mokesčių?
The report is therefore just as unclear as the legal situation.
Todėl pranešimas toks pats neaiškus, kaip ir teisinsituacija.
The situation has never been as distressing as it is now.'
Padėtis dar niekad nebuvo tokia niūri.
It is a serious situation, as has been said.
Tai rimta situacija, kaip visi sakė.
As far as the latter is concerned, the situation has changed radically.
Dėl pastarojo, situacija smarkiai pasikeitė.
As statistics show, the health situation in Europe is worsening.
Kaip rodo statistikos duomenys sveikatos padėtis Europoje blogėja.
6.15 The current situation is incomprehensible and unacceptable as far as citizens are concerned.
6.15 Dabartinė situacija piliečiams nesuprantama ir nepriimtina.
Annex 10 describes the current situation as far as trade in bioethanol is concerned.
10 priede apibūdinama dabartinė prekybos bioetanoliu situacija.
As far as the situation in the European Union is concerned, no such topic is being discussed.
Padėties Europos Sąjungoje požiūriu ši tema neaptariama.
4.5 What is the situation for hosting services as regards CC?
4.5 O kaip debesų kompiuterijos atveju yra su sistemų priegloba?
As regards justice, freedom and security, the situation is still unsatisfactory.
Tuo pat metu Turkija paskelbė vienašalę deklaraciją, kad šio protokolo pasirašymas nereiškia oficialaus Kipro Respublikos pripažinimo.
Let me immediately go to the situation as it is today.
Leiskite man nedelsiant pereiti prie šiandieninės padėties.
Finally, I would like to stress that the European Union is following the situation in Burma just as closely as the situation in Tibet.
Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga lygiai taip pat aktyviai seka įvykius Birmoje, kaip ir padėtį Tibete.
Situation as at 31.12.2005
Padėtis 2005.12.31.
Situation as at 31.12.2007
Padėtis 2007 12 31
Situation as at 31.12.2009
Padėtis 2009 12 31
As far as Ukraine is concerned, I should like to say that the situation is much more positive.
Ukrainos atveju situacija yra kur kas palankesnė.
In Europe we are not in a bad situation as far as location is concerned.
Kalbant apie vietovę, mūsų padėtis Europa nėra tokia jau bloga.
This situation is detrimental to all to the European Union as well as to Turkey.
Ši padėtis kenkia visiems ir Europos Sąjungai, ir Turkijai.
As regards economic performance, the situation across the ACP Group is varied.
Kalbant apie šalių ekonominius rezultatus, AKR valstybių grupės narių padėtis skiriasi.
As to the target languages adopted, the overall situation is more complex.
Kalbant apie UKDIM pasirenkamas tikslines kalbas, padėtis Europoje yra sudėtingesnė.
The situation there is not good, as many speakers have already said.
Situacija šalyje nėra palanki, kaip jau minėjo daugelis pranešėjų.
As a result of all this, the situation is becoming increasingly threatening.
Po viso šito padėtis tampa vis labiau grėsminga.
Tibet is a reflection of the human rights situation in China, as well as the situation of human rights defenders like Hu Jia, Sakharov Laureate 2008.
Tibetas yra žmogaus teisių padėties Kinijoje, taip pat gynėjų, pvz., 2008 m. Sacharovo premijos laureato Hu Jia, žmogaus teisių padėties atspindys.
As a result of this situation, consumer vulnerability as regards financial matters is on the increase.
Dėl tokios padėties didėja vartotojų pažeidžiamumas finansinių klausimų atžvilgiu.
As far as the Hungarian report is concerned, its 2006 analysis began with an improving situation.
Kalbant apie Vengrijos pranešimą, jo 2006 m. analizprasideda nuo gerėjančios padėties.
Situation is secure.
Situacija kontroliuojama.
As regards the imposition and enforcement of regulatory remedies, the situation is varied.
Su intervencinių priemonių taikymu ir jų vykdymo užtikrinimu susijusi situacija yra įvairi.
To recap, for your information, this is the same situation as in 1994.
Dar kartą pakartoju tokia pati padėtis buvo 1994 m.
The present case comes as close to a classic crossborder situation as a supposedly internal situation can.
Nagrinėjama byla (savo faktinėmis aplinkybėmis) yra tokia panaši į klasikinę tarpvalstybinę situaciją, kiek tik tariamai vidaus situacija gali būti į ją panaši.
China springs to mind, where the human rights situation is at least as dramatic as in Belarus.
Galima prisiminti Kiniją, kurioje žmogaus teisių padėtis mažų mažiausiai tokia pat dramatiška kaip Baltarusijoje.
Situation as at 01 05 2006
Padėtis 2006 d. gegužės 1 d.
Situation as at 25 04 2008
Padėtis 2008 m. balandžio 25 d.
As regards the situation in Chile
Dėl situacijos Čilėje

 

Related searches: Starting Situation Situation - Situation Situation - From Situation To Situation - Situation - Current Situation - Win Win Situation - Initial Situation - Economic Situation - Financial Situation - Emergency Situation -