Translation of "us two" to Lithuanian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I wish you could see us, us two.
Norėčiau, kad galėtum pamatyti mus, mus abi.
Give us two ticks... '...
Palauk...
Makes two of us.
Aš su juo pilnai sutinku.
The two of us.
Mes kartu...
The two of us.
Mes abu.
The two of us.
Abu kartu.
Bought us two weeks.
Išgavau mums dvi savaites.
Just the two of us.
Tai mudu.
That makes two of us.
Aš taip pat.
Two motorcycles on us, charlie.
Mus vejasi du motociklai, Čarli.
Just the two of us.
Tik tarp mūsų.
Now there's two of us.
O dabar mes dviese.
That makes two of us.
Manęs irgi.
That makes two of us.
Tada mes abu tokie.
Just the two of us.
tiktai dviese.
Just the two of us.
tik dviese.
It's just two of us.
Mes čia su sūnum dviese.
Three of us two broken windows.
As paskambinau ir pasakiau, kad einu is pastato ir tada BANG!
You owe us two billion dollars.
Jūs skolingi mums du milijardus dolerių.
There's only two of us now.
Dabar likom tik mudu.
Too small for two of us.
Mums abiems per mazas.
Meet us two days from now.
Po dviejų dienų atvyk į Edinburgą.
The Germans cut us in two.
Vokiečiai pramušė skylę mūsų centre, padalino mus į dvi dalis.
The two of us live together
Jei mudu gyventume kartu?
It's just the two of us.
Čia tik mes dviese.
Give us two seconds, will you?
Duokit mums keletą sekundžių. Gerai.
Let's go somewhere, the two of us.
Gal išvykstam kur nors dviese.
You two mind giving us some privacy?
Gal judu paliksit mus trumpam vienus?
Two little girls saved it for us.
Dvi mažos mergaitės išsaugojo tai mums.
There are two options open to us.
Mums atviros dvi galimybės.
Overall, then, please give us two weeks.
Apibendrinant, tiesiog duokite mums dvi savaites.
Would somebody get us started by giving us a two digit number, please?
Galbūt kas nors pradėtų pasakydami mums dviženklį skaičių?
The two of us, we fought like brothers.
Mes mušėmės kaip broliai.
Two seconds ago you told us to talk.
Prieš dvi sekundes tu mums liepei kalbėti.
Neil, I'm impressed. That makes two of us.
Neil'ai, aš priblokštas.
The bridge is exactly two floors above us.
Tiltelis yra būtent virš dviejų aukštų.
They've given us the goahead on phase two.
Jie mums leido pereiti prie antros fazės.
Nobody left but us two and... that fella.
Niekas kairėje, bet mes abu ir ... bičiuli.
Will it be just the two of us?
Tai mes dviese eisim?
Let us put the juice of two lemons.
Leisk, įpilsiu šiek tiek citrinų sulčių.
Maybe the two rapporteurs could help us or be with us at these events.
Galbūt abu pranešėjai galės mums padėti arba dalyvauti šiuose renginiuose.
So were there two... So there were two of us in the wolf pack.
Dabar mes dviese.
Seeing as there's two of us, a gentleman would give us a pair of pistols.
Pažiūrėjęs, kad mes esam dviese, džentelmenas duotų mums porą pistoletų.
A month or two ago, it was impossible to have the US President alongside us.
Prieš mėnesį ar du nebuvo įmanoma, kad kartu su mumis būtų JAV prezidentas.
I'm in no mood. That makes two of us.
A nenusiteikes juokauti.

 

Related searches: Two Two Two Two Two - Put Two And Two Together - Two-two - Two By Two Table - Two And Two Together - Two Arms And Two Legs - Putting Two And Two Together - Two-by-two Grid - Two By Two Factorial Design - Two Two Times -