Translation of "would pay for" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Would - translation : Would pay for - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Those who can afford to pay would pay relatively more for energy.
Tie, kurie gali užsimokėti, mokėtų už energiją palyginti daugiau.
how much would I pay for what?
Sumokėčiau už ką?
How much would you pay for them now?
Už kiek juos pirktumėte?
I would like to pay for the operation now.
Noreciau sumoketi u berniuko operacija.
And would you pay them a bonus for being empathic?
Ir ar mokėtum jiems priedą prie algos už supratingumą?
How much would you pay me for the entire night?
Kiek už mane pasiūlytum visai nakčiai?
I would very much like to pay yöu for sex.
... ašlabainorėti mokėti tau už seksą.
Darkies' pay would break us.
Negrai mus pribaigtų.
We would pay the price ourselves.
To kainą mokėtume patys.
I would pay people four dollars for their task on average people would solve four problems.
Aš sumokėdavau 4 dolerius už atliktas užduotis jie vidutiniškai išspręsdavo 4 problemas.
Such a development would be ominous for Canadian workers' pay and conditions.
Tokia įvykių eiga sukeltų grėsmę Kanados darbuotojų užmokesčiui ir darbo sąlygoms.
Hello, dear penis, would be in Pay TV is not for me
Sveikas, niekšeli. Tebesėdėtum savo kabelinėj, jei ne aš.
Why would I pay more than that?
Kodėl turėčiau mokėti daugiau?
I would pay plenty to see them love!
Daug ką atiduočiau, jei leistų pažvelgti į jų meilę!
I knew the hard work would pay off.
Tu neveltui taip daug dirbai.
I don't understand why someone would pay 120 bucks for a glass of anything.
Nesuprantu, kam mokėti 120 žalių už stiklinę.
3.2.6 Abolishing display neutrality would allow carriers to pay for premium position in CRS displays.
3.2.6 Panaikinus informacijos pateikimo ekrane nešališkumą, vežėjai galėtų susimokėti už geriausią padėtį KRS paieškos rezultatuose.
In addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.
Be to, siūlomo 20 savaičių visiško apmokėjimo rezultatas būtų socialinregresija.
That is an investment that really would pay dividends.
Tai iš tiesų apsimokanti investicija.
We would like to pay tribute to that achievement.
Norėtume atkreipti dėmesį į šį laimėjimą.
An FTT would stabilise the markets, and banks should pay for this stability they will get.
Finansinių sandorių mokestis stabilizuotų rinkas ir bankai turėtų sumokėti už jiems naudingą stabilumą.
Firstly, I would endorse the view that we should always go for equal pay wherever possible.
Pirmiausia, aš pritariu nuomonei, kad mes visada, kai tik įmanoma, turime siekti vienodo darbo užmokesčio.
This is something that for example Poles, who would have to pay dearly, simply cannot understand.
Būtent to kai kas, pvz., lenkai, kurie būtų turėję mokėti labai brangiai, paprasčiausiai negali suprasti.
For pay?
Už užmokestį?
Scholarships don't pay for car service. They pay for your education.
Stipendiją moka ne už automobilių remontą, o už gerą mokymąsi.
Then you can tell them the pay range (minimum and maximum) that would be suitable for you.
Rekomendaciniai laiškai nebūtini, bet jie pageidaujami ir gali būti labai naudingi.
Also they would have to pay more for maintenance in order to keep their old tractors operational.
Be to, jie turi skirti daugiau lėšų senų traktorių techninei priežiūrai, kad jie išliktų tinkami eksploatuoti.
Functional independence from government would ensure that the funds were strictly reserved to pay for resolution measures.
Funkcinis nepriklausomumas nuo vyriausybės padėtų užtikrinti, kad fondų lėšos būtų naudojamos tik bankų problemų sprendimo priemonėms finansuoti.
All my life you've made me believe I was only worth what someone would pay for me!
Visą gyvenimą vertei mane tikėti, kad esu verta tik to, kuo man sumoka!
I would never have the money to actually pay for the installment or pay for all the billboards or the production of these, so there's always a client attached to them.
Aš niekada neturėčiau pinigų sumokėti už instaliavimą arba sumokėti už visus reklaminius skydus ar šių gamybą, visada yra su projektu susijęs klientas.
What is the cost of borrowing they would have to pay?
Kokią skolinimo kainą jos turėtų mokėti?
It would be a case of robbing Peter to pay Paul.
Taigi atimtume iš Petro, kad duotume Povilui.
Studies quite clearly show that people would be happy to pay.
Iš atliktų tyrimų aiškiai matyti, kad žmonės mielai sumokėtų už informaciją.
Pin, I bet people would pay a shilling to see this.
Žmonės negailėtų pinigų už tokį reginį.
Pay for what?
Už ką?
If enforcement of that guarantee were necessary, Tobar would then be required to pay for supplies in advance.
Jei atsitiktų taip, kad tektų pasinaudoti šia banko garantija, Tobar būtų priversta sumokėti už tiekimus iš anksto.
I think it would be at least fair you pay for the ladies breakfast what are you having?
Mažiausiai, ką gali padaryti, tai sumokėti už damos pusryčius. Ką valgysite?
As remuneration for the risk shield, BGB would pay a guarantee commission of EUR 15 million each year.
BGB bankas kaip atlygį už rizikos saugą įsteigia 15 mln. eurų avalio atsargą.
I would soon find out that there was a high price to pay for my freedom, and for questioning the patriarchy.
Greitai sužinojau, kad už savo laisvę ir abejojimą patriarchaline visuomene teks brangiai sumokėti.
I would also like to pay tribute to Jacques Barrot, the European Commissioner formerly responsible for transport, for his unfailing support.
Aš taip pat norėčiau pareikšti pagarbą Jacquesui Barrotui, buvusiam Europos Komisijos nariui, atsakingam už transportą, už nuolatinę paramą
A period of maternity leave would no longer mean less income for women and, furthermore, full pay during maternity leave would increase women's pension accrual.
Tai, kad moteris yra motinystės atostogose, nebereikštų, kad ji gauna mažesnes pajamas nei vyras, be to, dėl visiškai apmokamų atostogų padidėtų moterų pensija.
Therefore, if SEPI would pay a price above market price for a company, this would be State aid to the seller, in this case AESA.
Todėl jei SEPI už vieną įmonę sumokėjo kainą, didesnę negu rinkos kaina, tai būtų traktuojama kaip valstybės pagalba pardavėjui, šiuo atveju AESA.
Carol Coletta says, I would pay someone to do what I do.
Carol Coletta sako Aš sutikčiau kam nors sumokėti už tai, ką darau.
Would anybody like to pay 1 to touch my cyst? I'm serious.
Ar norėtų kas nors sumokėti dolerį, kad galėtų paliesti mano votį?
If Tobar were to fail to pay, CEPSA was entitled to enforce the guarantee, with the consequence that the servicestation operator would be required to pay for supplies in advance.
Nesumokėjus CEPSA gali pasinaudoti garantija ir, jei taip atsitiktų, degalinės operatorė būtų priversta už tiekimą mokėti iš anksto.

 

Related searches: Pay Pay Tv Decoder - Pay To Pay A Visit - I Would Like To Pay - Would Have To Pay - Would Pay - I Would Pay - Would Be Willing To Pay - Would Have Had To Pay - Would Like To Pay - Would Pay For -