Translation of "above action" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Above
НадOutput is placed below another one
Keep above
Задржи над
Above you.
Над тебе.
Above us!
Над нас!
Action
Дејство
Action
Дејство
Action
ОПЃ
Action
Акција
Action
Акција
Action
Акција
Action!
акција!
Keep Above Others
Задржи над другите
Above Terminal Displays
Над приказите на терминалите
Keep Above Others
Задржи над другите
Keep above others
Задржи над другите
Above File Name
Над името на датотеката
Reuse Word Above
Искористи го повторно зборот над
Enter Juliet above.
Внесете Јулија погоре.
Not above them
Не над нив
And above all,
Но пред се...
Three from above.
Три одозгора.
Above the refrigerator.
Над ладилникот.
Above Mars atmospheric.
Повисок од надворешниот?
You're above suspicion.
Ти си невин дечко кој пукал надвор од сите сомнежи.
Perform action
Изврши дејство
Take action.
Преземи нешто.
No Action
Нема дејство
Action window
Активен прозорец
Window Action
Дејство
New Action
Дејство
Action Properties
Својства на дејството
Action list
Листа со дејства
Add Action...
Додај дејство...
Edit Action...
Уреди дејство...
Delete Action
Отстрани дејство
Action properties
Својства на дејството
Trigger Action
Вежбање
Long action
ЛатинскиName
Default Action
Почетна акција
Action Name
Име на дејство
Long Action
Дејство
Panic action
Дејство при паника
Action Item
Отстрани ја ознаката за важна поракаmsg status
Filter Action
Дејство за филтрирање
Mail action
Акција за е пошта

 

Related searches: Above Above The Line - Above Action - Action Above And Beyond - Corrective Action And Preventive Action - Any Action Or Threat Of Action - Missing Action Action - Action To Action Basis - Action Or Causes Of Action - Action Or Lack Of Action - Non-conformity, Corrective Action And Preventive Action -