Translation of "agree to agree" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I agree.
Се согласувам.
I agree.
Се сложувам.
We agree.
Се согласуваме.
They agree.
Се согласуваат.
I'd agree.
Јас би се согласил.
Everyone agree?
Јасно?
I agree!
Се согласувам!
let's agree.
Да се сложиме.
I agree.
Јас се согласувам.
I agree.
Јас, исто така!
They agree.
Потврдуваат.
I agree...
И јас така мислам.
I agree.
Точно.
I agree!
Се сложувам!
I'll agree to that.
Ќе се согласам на тоа.
Tom seems to agree.
Том навидум се согласува.
I'd have to agree.
Мора да се согласам.
Experts couldn t agree.
Експертите не можат да се согласат.
lostmoya I agree.
lostmoya се согласувам.
Okay, I agree.
Во ред, се согласувам.
Yes, I agree.
Да, јас се согласувам.
He wont agree
Тој нема да се согласи.
Don't you agree?
Зар не се согласувате?
Anyone doesn't agree?
Некој да не се согласува?
Oh, I agree!
Се сложувам.
I completely agree.
Апсолутно сум согласна.
Here we agree.
Тука се поклопуваме.
You don't agree.
Не се согласуваш.
I agree, sir.
Се согласувам, господине.
Do you agree?
Дали се согласувате со ова?
Many analysts agree.
Многу аналитичари се согласуваат.
I agree completely.
Целосно се согласувам.
OK. I agree.
Добро. Се согласувам.
Most people agree.
Повеќето луѓе се согласуваат.
Tom doesn't agree.
Том не се сложува.
I absolutely agree.
Потполно се согласувам.
I fully agree!
Потполно се согласувам!
I fully agree.
Сосема се согласувам.
Did everyone agree?
Се согласија ли сите?
We never agree.
Никогаш не се сложуваме.
Wouldn't you agree?
Зарем не?
He'll never agree.
Никогаш нема да се согласи.
I agree, Doris.
Се согласувам Дорис.
Yeah, I agree.
Се сложувам.
Don't you agree?
Што велите? Па... да.

 

Related searches: Agree, Agree, Agree - Agree To Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Totally Agree Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree - Agree On - Agree With -