Translation of "agree to give" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Torture them by the hundred till they agree to give it up!
Убиј ги. Измачувај стотици за да ја дадат.
Torture them by the hundred till they agree to give it up!
Измачувај стотици за да ја дадат. Ќе најдеш некој што ќе каже.
I'll agree to that.
Ќе се согласам на тоа.
Tom seems to agree.
Том навидум се согласува.
I'd have to agree.
Мора да се согласам.
And you agree with everyone here... that you can't give her that.
И се сложувате со сите тука... дека тоа не можете да и го дадете.
Bill, I have to agree.
Морам да се сложам.
I agree to your plan.
Го прифаќам твојот план.
I agree to this plan.
Се согласувам со планов.
I agree to your terms.
Ги прифаќам вашите услови.
I won't agree to this.
Нема да се согласам на ова.
I'll never agree to that.
Никогаш нема да се согласам на тоа.
I agree to help you.
Прифаќам да ти помогнам.
Two Generations to Agree, yes.
Сол, ти се молам Куки, замолкни.
That I won't agree to.
Тоа нема да го дозволам.
I agree.
Се согласувам.
I agree.
Се сложувам.
We agree.
Се согласуваме.
They agree.
Се согласуваат.
I'd agree.
Јас би се согласил.
Everyone agree?
Јасно?
I agree!
Се согласувам!
let's agree.
Да се сложиме.
I agree.
Јас се согласувам.
I agree.
Јас, исто така!
They agree.
Потврдуваат.
I agree...
И јас така мислам.
I agree.
Точно.
I agree!
Се сложувам!
Men's rights groups tend to agree.
Групите за човекови права на мажите се согласуваат.
Few seem to agree with him.
Малкумина се чини дека се согласуваат со него.
We agree to start at once.
Се согласивме да почнеме веднаш.
I agree to a certain extent.
Се согласувам до одреден степен.
I'm starting to agree with you.
Почнувам да се согласувам со тебе.
I'd have to agree with that.
Морам да се согласам со тоа.
Tom never would agree to that.
Том никогаш не би се согласил на тоа.
We didn't agree to help them.
Не се согласивме да им помогнеме.
I didn't agree to help you.
Не се согласив да ти помогнам.
I didn't agree to help them.
Не се согласив да им помогнам.
I didn't agree to help him.
Не се согласив да му помогнам.
I didn't agree to help her.
Не се согласив да ѝ помогнам.
You'll never get them to agree.
Никогаш нема да се согласат.
You'll never get him to agree.
Никогаш нема да го натераш да се согласи.
You'll never get her to agree.
Никогаш нема да ја натераш да се согласи.
We'll never get them to agree.
Никогаш нема да ги натераме да се согласат.

 

Related searches: Agree, Agree, Agree - Agree To Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Totally Agree Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree To Give - Not Agree To Give - We Agree To Give -