Translation of "are on show" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Are on show - translation : Show - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Here we are, on this huge show floor.
Еве нѐ, во овој голем изложбен простор.
The Show on.
Представа.
Show on set parent
Покажи на поставениот родител
Show image on background
Заднина со градиент
Show icons on buttons
Прикажи икони на копчиња
Show unmanaged windows on
Покажи ги неменаџираните прозорци на
Show on left side
Прикажи на левата страна
Show on right side
Прикажи на десната страна
Show tips on startup
Прикажи совети на почетокOpposite to Previous
Show clock on caption
Покажи време на насловот
Show address on map
Прикажи ја адресата на мапата
Show window on startup
Покажи прозорец на почеток
Come on, show me.
Ајде, покажи ми ја.
On with the show.
Шоуто да започне!
Come on. Show us.
Ајде, покажи.
Come on. Show yourselves.
Покажи се.
Are you enjoying the show?
Уживаше во шоуто?
Come on. Show us. Come on.
Покажи, слободно.Немој сега...
What kind of a show are you guys puttin' on here today?
Каква претстава ни прикажувате денес?
Show close button on tabs
Прикажи копче за затворање на ливчињата
Show text on toolbar icons
Прикажи текст на иконите од алатниците
Show Splash Screen on Startup
Прикажи најавен екран при стартување
Show close buttons on tabs
Прикажи копче за излез на ливње
Put on a minstrel show?
Некакво циркуско шоу?
Come on, I'll show you!
Ајде, јас ќе ти покажам!
Come on, show 'em, Ren!
Покажи им, Рен!
On young Brian and show
малиот Брајан да докаже
The show must go on.
Претставата мора да продолжи.
Show him, Wulf. Go on.
Покажи ми, Вуче.
Come on, I'll show you.
Ајде,ќе ти покажам
The show must go on.
Педеру! Зошто го правиш ова?
We're on the show, us! !
Н покани во емисијата!
Mesa show you. Come on.
Јас покажам.
The show must go on!
Шоуто мора да продолжи!
The show must go on
Шоуто'' мора да продолжи
The show must go on.
Шоуто'' мора да продолжи
Show you? Yeah, come on.
Да ти покажам?
They will show you are Home
Тие ќе ти покажат дека си Дома
You are going to the show.
Ти тргна.
I'll show you where they are.
Дај да ти покажам.
Are you here for the show?
Учествуваш ли во претставата?
Come on, show me some moves. Come on!
Дај да видам како се движиш!
Show close button on each tab
Прикажи копче за излез на ливње
Show tab close button on hover
Прикажи копче за затворање во ливче
You put on a news show.
Да ја ставиш во својата емисија.

 

Related searches: Show-within-a-show - Show Show Shown - Show - Show Up - Show Off - Trade Show - No Show - Tv Show - Show Around - Show Me -