Translation of "base forming" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Base
аке е неточно
Base Card
Основна карта
User base
База на корисници
Group base
База на групи
Base family
Основна фамилија
Base magnitude
Магнитуда
Base magnitude
Магнитуда
Base form
Членови
Base URL
Базично URL
Base Settings
Основни поставувања
Base Options
Дозволени компјутери
Base Url
Основен Url
Base DN
Основно DN
Base DN
Основно DN
Base Classifiers
Додај основна класа
Drawer Base
Основа на фиоката
Touching base.
Сите долу!
Base Card a
Основна карта a
Base Card Ace
Основна карта Ас
Base Card Jack
Основна карта Џандар
Base Card Queen
Основна карта Дама
Base Card King
Основна карта Поп
Algorithmic RID base
Алгоритамска основа на RID
Base font size
Големина на основен фонт
Add Base Class
Додај основна класа
Add Base Interface
Додај основен интерфејс
Widget Factory Base
SGI стилName
Not every base.
Има се покриено.
What's home base?
Која е матичната база?
Base 10 numbers.
На основа на 10.
Return to base.
Врати се во базата.
Base to 528.
Кучкин син.
What Libyan base?
Каква либиска база?
Second base, Alan..
На втората база, Алан..
Copy, Base One.
Примено, База Еден.
Return to base.
Врати се во базата!
Return to base.
Се враќам во базата.
Raw ambergris base.
На база на сирова амбра.
Return to base.
Вратете се во базата.
These baryons also bonded, forming nucleons.
Овие барони, исто така, се врзувале формирајќи нуклеони.
I'm forming an undercover narcotics operation.
Што сакаш Прајс? Почнувам со тајна задача за сузбивање на трговијата со наркотици.
Ammonia is a base.
Амонијакот е база.
Base class specifier expected
очекуван нејмспејс
Logarithm to base 10
Логаритам со основа 1010 to the power of x
Switch base to hexadecimal.
Ја менува основата во хексадецимална.

 

Related searches: Forming Tool For Forming - Forming, Storming, Norming, Performing And Re-forming - Base Forming - Forming A Base - Base To Base Case - On A Base To Base Basis - Base To Base Basis - Forming - Metal Forming - Forming Part -