Translation of "condition based" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Condition
Состојба
Condition
Додавање
Condition
Конфигурирај крајна нота
Condition
ПродолжиQDialogButtonBox
Check Condition
очекуван услов
condition expected
очекуван услов
First Condition
Прв услов
Second Condition
Втор услов
Third Condition
Трет услов
One condition
Под еден услов.
Your condition.
Твојата состојба.
A condition?
Состојба?
And this other condition we called the Sisyphic condition.
Другата група беше Сизифофската.
There's a condition.
Има услов.
Tom's condition worsened.
На Том му се влоши состојбата.
There's one condition
Постои само едно правило
What's his condition?
Во каква состојба е?
On one condition
Под еден услов
On one condition
Под еден услов
In what condition?
Во каква состојба?
It's in peak condition.
Во одлична состојба е.
His condition is critical.
Состојбата му е критична.
What's the other condition?
Што е другиот услов?
There was another condition.
Имаше и друга група.
OK, on one condition.
Добро, но под еден услов.
You're in no condition.
Не си во состојба.
But on one condition
Но под еден услов
So, what's the condition?
Кој е условот?
But on one condition.
Но под еден услов.
I have this condition.
Види, јас ја имам оваа состојба.
Because of my condition.
Заради мојата состојба.
I have this condition.
Јас имам оваа состојба.
But on one condition.
Но, под еден услов.
Remember your condition, darling.
Чувај си го здравјето, душо.
He has one condition.
Но само под еден услов.
The EU has made full co operation with The Hague based tribunal a key condition for the country's accession progress.
За ЕУ целосната соработка со Хашкиот трибунал претставува клучен услов за напредокот на земјата во пристапот.
It is a pre condition.
Тоа е предуслов.
Tom's condition is very critical.
На Том состојбата му е многу критична.
I have a skin condition.
Имам кожна болест.
This is a horrific condition.
Ова е ужасна состојба.
It wasn't an available condition.
Не беше расположлива состојба. (Смеа)
'Cos I got a condition.
Јас имам кондиција.
Then they air condition you.
Ве вкалапуваат.
Any news of Stephen's condition?
Какви се вестите за состојбата на Стивен?
Her not believing your condition.
За патењето, болката, мачењето... кое ја кинеше однатре.

 

Related searches: Condition Subsequent And Condition Precedent - Out Of Stock Condition Condition - Condition Based - Condition Based Maintenance - Condition Based Monitoring - Condition-based Inspection - Condition Based Service - The Quotation Is Based On The Condition - Based On Condition That - Condition Based Performance -