Translation of "destroying the environment" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Enjoy destroying the world, sir.
Уживајте во уништувањето на светот.
The man destroying' a classic!
Човеков уништува класика.
Destroying the backboard on the glass.
Кршење на таблата.
Why is it that we don't seem to able to adjust ourselves to the physical environment without destroying it?
Зошто се чини дека не сме способни да се приспособиме себеси на физичката животна средина, без да ја уништуваме?
She's destroying her clothes.
Си ја уништува облеката.
Mary's destroying her clothes.
Мери си ја уништува облеката.
She's destroying her clothing.
Си ги уништува алиштата.
Destroying satan is mine.
Јас сум овластен да го најдам Нечестивиот.
The environment?
Или за природата?
Your beer belly is destroying the form.
Вашиот пивски стомак уништување форма.
We're destroying an innocent girl.
Уништуваме невина девојка, го сфаќаш тоа?
Environment
Околина
Environment
Околина
He adds that that every year, people are becoming more aggressive in destroying the environment, showing no mercy when it comes to waste.
Тој додава дека секоја година, луѓето стануваат поагресивни во уништувањето на животната средина, покажувајќи дека немаат милост кога станува збор за отпадот.
...destroying every enemy in his path.
...уништувајќи го секој непријател пред себе.
Thank you for destroying their tanks.
Благодарам за уништените тенкови.
I felt like destroying something beautiful.
Чуствував дека морам да уништам нешто убаво.
The UNIX Desktop Environment
UNIX Desktop EnvironmentName
The Common Desktop Environment, a proprietary industry standard desktop environment
Common Desktop Environment, сопственичка индустриски стандардна работна околинаName
You have got to stop destroying yourself.
Мора да престанеш да се уништуваш.
Invading bacterial phages, penetrating and destroying cells.
Бактериските агресори, влегуваат и ги уништуваат желбите.
Even if it means destroying a religion?
Дури и ако би значело уништување на религијата?
I'm destroying this document in your presence.
Го уништувам документов во ваше присуство.
Environment Variables
Променливи
Environment Canada
Comment
Edit Environment
Уредување околина
The Cholesterol Free Desktop Environment. A desktop environment reminiscent of CDE
Cholesterol Free Desktop Environment. Работна околина која потсетува на CDEName
Sweden's Environmental Objectives Environment Switzerland Turkey State of the Environment Report
Шведска Швајцарија Турција
Some factories pollute the environment.
Некои фабрики ја загадуваат околината.
The environment must be protected.
Околината мора да се заштити.
Earlier this year, GV Environment listed the web2.0 tools for environment activism.
Во претходен пост, Глобал војсис за животна околина наведе листа со веб 2.0 алатки за еколошки активизам.
Did you make Rayden beg before destroying him?
Дали го натера Раиден да моли пред да го уништиш?
It's Friday night, and they're destroying private property.
Веројатно некој од оние графитџии или некој таков.
There is no way to supply the demand without destroying the rainforest.
Не постои начин за покривање на потребите без уништување на тропските шуми.
the beam is destroying my sense of balance I can't stand
Зраците го уништуваат моето чувство за баланс. Не можам да стојам
The Cholesterol Free Desktop Environment, version 4. A desktop environment reminiscent of CDE
Cholesterol Free Desktop Environment, верзија 4. Работна околина која потсетува на CDEName
GNOME desktop environment
Гном работна околина
KDE desktop environment
КДЕ работна околина
LXDE desktop environment
LXDE работна околина
Xfce desktop environment
Xfce работна околина
Art and Environment
Уметноста и животната околина
Environment for Europe
Животна средина за Европа
Educational Programming Environment
Интерактивна ГеометријаComment
Consumption and environment
Намена на земјиштето
Environment and health
Животна средина и здравје

 

Related searches: Destroying The Environment - Destroying Of Environment - Environment-destroying - Destroying - Soul-destroying - Novelty Destroying - Value Destroying - By Destroying - Destroying Angel - Destroying Value -