Translation of "facility expansion" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Expansion algorithm
Алгоритам на експанзија
Increase expansion level
Зголемува ниво на раширување
Decrease expansion level
Намалува ниво на раширување
Quite an expansion.
Големо проширување.
Expansion and contraction.
Ширење и собирање.
Where's the facility?
Каде на безбедно?
The sewage facility.
Канализациски колектор, а?
2011 Review crisis and expansion
Преглед 2011 Криза и експанзија
In a secured facility.
На безбедно. Зошто?
The Women's Correctional Facility
РАЗБРА? ЖЕНСКИОТ ЗАТВОР...
Maybe the nuclear facility.
Може да биде во нуклеарната база.
Next NATO Expansion Unlikely Before 2008
Следното проширување на НАТО најверојатно ќе биде одложено до 2008 та година
EU on Track for Further Expansion
ЕУ се наоѓа на вистинскиот пат за понатамошно проширување
This is a civilian facility.
Ова е цивилна установа.
Diplomatic Diary deal on CEFTA expansion signed
Дипломатски дневник потпишан договор за проширување на ЦЕФТА
Macedonia, Russia Discuss Expansion of Economic Ties
Македонија и Русија разговараат за прошируваое на економските односи
The plans for expansion don't stop there.
Плановите за проширување не запираат тука.
Izmir gets a new IBM facility.
Измир доби нов ИБМ објект.
Damage to the facility was severe.
Штетата на објектот беше голема.
Ah, is that a nice facility?
О, убав ли беше објектот?
A container facility? What? Cartage theft?
Складиштето на контејнерите?
You'll bring the whole facility down.
Се би се разрушило.
Using us to flood the facility.
Не натераа да ги потопиме машините.
Proceed to the nearest evacuation facility.
Продолжете до најблискиот објект за евакуирање.
She claimed the expansion system included re enforcement
Таа тврди дека системот за проширување вклучувал засилување
Co operation, Compromise are Backbone of EU Expansion
Соработката и компромисот се клучни за проширување на ЕУ
Romania, Croatia Discuss Expansion of Economic Co operation
Романија и Хрватска разговараа за прошируваое на економската соработка
The facility is located in downtown Athens.
Објектот се наоѓа во центарот на Атина.
Business Panasonic to launch facility in Serbia
Бизнис Панасоник ќе отвори фабрика во Србија
The facility would come online in 2014.
Таа централа би започнала со работа во 2014 та година.
We'll fix it. Look at our facility.
Ке го поправиме тоа.Види ни ја салата.
Sorry, but this is a Biocyte facility.
Извини, ама ова е погон на Биосет.
And transport you to designated resettlement facility.
И да ве префрлам на одредено место.
I'm moving him to our Scranton facility.
Го префрлам во нашиот објект Скрантон. Др.
The government's target is a 4.5 expansion in 2011.
Владината цел е раст од 4,5 отсто во 2011 година.
You know that chest expansion programme on latenight TV?
Ја знаете онаа програмана за зголемување на градите, доцна навечер на ТВ?
The facility had accommodated NATO's Headquarters in Skopje.
Во објектот беше сместена централата на НАТО во Скопје.
Science and Technology Upgraded IBM facility in Turkey
Наука и технологија Модернизиран објект на ИБМ во Турција
Any such facility must comply with international regulations.
Еден ваков капацитет мора да ги следи меѓународните регулативи.
A corridor connects it to the healthcare facility.
Ходниците го поврзуваат со здравствениот објект.
Business Nokia to open new facility in Romania
Бизнис Нокиа ќе отвори нова фабрика во Романија
No. It's a juvenile facility for young boys.
Не, поправен дом за малолетни момчиња.
Gentlemen, welcome to our weightless environmental training facility.
Добредојдовте во безгравитациониот базен за обука.
Zone 3 below that is the sewagehandling facility.
Во Зона 3 се наоѓа канализациониот колектор. Таму работат само роботи.
When the Company wanted to close the facility...
Кога компанијата сакаше да го затвори објектот

 

Related searches: Start Up And Business Expansion Expansion - Facility Expansion - Expansion Of The Facility - Expansion Of Our Facility - The Facility To Facility - Expansion - Expansion Joint - Thermal Expansion - Business Expansion - Expansion Tank -