Translation of "improvement in survival" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Then survival.
После следи преживување.
To survival.
За преживување.
To survival.
За преживување.
Cultural Survival explains
Културно преживување објаснува
In fact, it goes against natural survival.
Всушност, тој му се противи на природниот опстанок.
It's an improvement.
Тоа е подобрување.
It's an improvement.
Ќе го средиме.
A story of survival
Приказна за преживувањето
These are survival skills.
Тоа се животно важни вештини.
Survival of the fittest?
Преживување на најспособните?
Drink to our survival!
За тоа, што сме живи.
You mean wilderness survival?
Мислиш на камуфлажа?
It's a survival trait.
Тоа е преживување.
Edvard Joseph Still Room for Improvement in Macedonia
Едвард Џозеф Се уште постои можност за подобруваое во Македонија
Improvement seen in Macedonia's fight against human trafficking
Подобрена борбата на Македонија против трговијата со луѓе
Monitors say revote in Macedonia a considerable improvement
Набљудувачите велат дека на прегласувањето во Македонија имаше значително подобрување
I think he's in a personal improvement cult.
Некој од оние модерни култови или нешто слично.
with room for improvement
со можност за подобрување
There's room for improvement.
Има простор за подобрување.
Yeah, quite an improvement.
Да, баш е подобрување.
Survival depends on advancements in technology, structure and organisation.
Опстанокот зависи од напредокот во технологијата, структурата и организацијата.
It's a matter of survival.
Се работи за опстанок.
This is their survival strategy.
Тоа е нивна стратегија за преживување.
Food is essential for survival.
Храната е неопходна за опстанок.
It's survival of the fittest.
Нештата како ова, постојано се случуваат во џунглата.
Survival is a mental outlook.
Опстанокот е состојба на ум.
It will ensure our survival.
Ќе ни осигура опстанок.
In your opinion, what areas in interethnic relations need improvement?
Според вас, на кои области од меfуетничките односи им треба подобруваое?
Business Transport ministers discuss road improvement in BiH entities
Бизнис Министрите за транспорт разговараат за подобрување на патиштата во ентитетите на БиХ
He cited a significant improvement in the administration's efficiency.
Тој рече дека тоа се должи на подобрувањето на нејзината ефикасност.
Survival depends on seizing every opportunity in this volcanic wasteland
Oпстанокот зависи од секоја зграбена можност во ова вулканско беспаќе.
Improvement in digital literacy of pre service and in service teachers
Програма за соседство Унгарија Србија 2004 2006
Nevertheless, it is an improvement.
Сепак, ова е подобрување.
There's still room for improvement.
Се уште има простор за подобрување.
I'm delighted with your improvement.
Воодушевен сум од твојот напредок.

 

Related searches: Progression-free Survival And Overall Survival - Disease Free Survival And Overall Survival - Improvement In Survival - Survival Improvement - Improvement Of Survival - Overall Survival - Survival Rate - Survival Of The Fittest - Survival Kit - Cell Survival -