Translation of "published literature and grey literature" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Literature can have nothing to do with politics, but politics always invades literature.
Литературата не смее да има ништо со политика, но политиката секогаш врши инвазија врз литературата.
CiteSeer Scientific Literature Digital Library
CiteSeer дигитална библиотека со научна литератураQuery
It will stress children's literature.
Акцентот ќе биде ставен на литературата за деца.
For the first time in 40 years, an anthology of modern Serbian literature was published in Albanian in Pristina, and the anthology of Albanian literature in Kosovo was published in Serbian in Belgrade.
За првпат во последниве 40 години, антологијата на современата српска литература беше објавена на албански јазик во Приштина, и антологијата на албанската литература во Косово беше објавена на српски јазик во Белград.
French literature is too navel orientated.
Француската литература е премногу папочно определена (navel orientated).
WITH LITERATURE, AGAINST THE BALKAN PROVINCIALISM.
СО ЛИТЕРАТУРАТА ПРОТИВ БАЛКАНСКИОТ ПРОВИНЦИЈАЛИЗАМ
He's a teacher of medieval literature.
Тој е професор по средновековна култура.
Cambodia Bloggers promote Khmer Literature Global Voices
Камбоџа Блогерите ја промовираат кмерската книжевност
Goodbye to the father of Portuguese literature.
Збогум на таткото на португалската литература.
Colombia Blogs About Colombian Literature Global Voices
Колумбија Блогови за литература
Bulgaria, Macedonia Rapprochement Through Literature Global Voices
Бугарија, Македонија Приближување преку литературата
Would you say there's money in literature?
Би рекол ли дека има пари во литературата? Мислиш ли да напишеш книга за тоа?
Tom is a teacher of Chinese literature.
Том е професор по кинеска литература.
We're doing this whole black literature unit.
Работиме поглавје за црнечка литература.
You're interested in German literature, Mrs. Filipov?
Ве интересира германската литература, гГо Филипова?
I majored in English literature, with a graduation paper on the myth of the Amazon in Elizabethan literature!
Дипломирав англиска литература, со дипломски труд на тема митот за амазонците во елизабетантската литература (период кој се однесува на англиската литература во време на владеењето на Кралицата Елизабета).
Science and Technology Facebook used to study literature in Serbia
Наука и технологија Фејсбук се користи за изучување на литературата во Србија
Unsatisfied libido is responsible for producing all art and literature.
Незадоволеното либидо е она што ја произведува сета уметност и книжевност.
Their unit published Islamic literature, the best known of whichwas called Beliefs That We Have to Correct.
Нивната единица објави исламска литература, од која најпознататата беше наречена Веруваоа кои мора да ги поправиме.
Romanian born author wins Nobel Prize for Literature
Писателка родена во Романија ја доби Нобеловата награда за литература
A strong piece of literature, a great read.
Јак дел од литературата, одлично читање.
Why do you concentrate on black literature in French ?
Зошто се концентрираш на црнечка литература на француски?
What are the current trends in Francophone African literature?
Кои се актуелните трендови во африканската франкофонска литература?
Regional literature was the theme at a weekend event.
Регионалната литература беше темата на настанот што се одржа изминатиот викенд.
Now. The literature of the age was characterized by...?
Сега, литературата на тоа време се обележува со?
That view of literature is contested, however, by Arbri09.
Тој поглед на литературата го оспорува Arbri09.
Nobel Prize for Literature winner Orhan Pamuk Getty Images
Орхан Памук, добитник на Нобеловата Награда за литература. Getty Images
USA The Real and Digital Unite for Latin American Literature Global Voices
САД Вистинското и дигиталното обединете се за латиноамериканската литература
Teachers now have e access to international issues, literature, newspapers and magazines.
Професорите сега имаат Интернет пристап до меѓународните прашања, литературата, весниците и списанијата.
This year's festival took place in the context of intercultural dialogue, under the theme The Future of Literature, the Literature of the Future .
Овогодинешниот фестивал се одржа во контекст на дијалогот меѓу културите, под темата Иднината на литературата, литературата на иднината .
Myanmar Blogger Introduces an Online Myanmar Literature Resource Global Voices
Мјанмар Блогер промовира онлајн Мјанмарски литературни ресурси
United States Solidarity Against Censorship of Latino Literature Global Voices
САД Солидарност против цензурирање на латино американската литература
Unfortunately, written literature is not much developed among the Kurds.
За жал, пишаната литература не е многу развиена меѓу Курдите.
The Balkan Literature Seminar opened in Sofia Wednesday (November 8th).
Балканскиот литературен семинар беше отворен во средата (8 ми ноември) во Софија.
Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature.
Општото мислење беше дека Нигеријците не читаат литература.
The competition, in its fifth year, covers literature, translation, music, painting and cinema.
Натпреварот, кој се оддржува петта година по ред, покрива литература, превод, музика, сликарство и филм.
The initiative marks Stanev's 100th birthday and honours his contribution to world literature.
Иницијативата го одбележува 100 от роденден на Станев и му оддава признание за неговиот придонес во светската литература.
The exhibition presents avant garde paintings, architecture, design, photography, literature, theatre and cinematography.
На изложбата се претставени авангардни слики, архитектура, дизајн, фотографија, литература, театар и кинематографија.
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.
Тој е најголем дистрибутер и автор... на литература и видео записи за Бела Моќ во Реонот на Л.А.
China Intellectuals Debate Politics of Nobel Prize in Literature Global Voices
Кина Интелектуалците дебатираат околу политиката во доделувањето на Нобеловата награда за литература
Abasiyanik is one of the major figures in modern Turkish literature.
Абасијаник е еден од главните фигури во модерната турска литература.
For a lot of us it might be literature or writing.
За многумина од нас тоа може да биде литературата или пишувањето.
When did I mention you know about literature, art, or creativity?
Што ти точно знаеш за литера тура, уметност или креативност?
Word Up ( wordupbooks) has two goals to spread Latin American literature and independent bookstores.
Ворд Ап ( wordupbooks) има две цели да ја шири латиноамериканската литература и независните книжарници.
And he feels like, um like film like like literature is betterfortelling a story.
А тој се чувствува како... како литературата е подобра за раскажување приказни.

 

Related searches: Published Literature And Grey Literature - All Grey In Grey - Published Published - Is No Longer Published-published - Grey Literature - Collection Of Grey Literature - Published Literature - Published In Literature - Literature Has Been Published - Recently Published Literature -