Translation of "special session" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

UN Security Council Holds Special Session on Kosovo
Советот за безбедност на ОН одржа специјална седница за Косово
A special session was held on boosting Montenegro's tourism sector.
Се одржа и специјална седница за зајакнување на туристичкиот сектор на Црна Гора.
First thing Monday, I'm convening a special session of the studentfaculty disciplinary committee.
Во понеделник ќе свикам состанок на дисциплинскиот совет за ученици.
I've called for a special session of the senate to hear your position.
Повикав вонредна седница на сенатот за да им се обратите.
Session
Сесија
Session
Сесија
Session Manager
Менаџер на сесииComment
Session Manager
Менаџер на сесии
Lock session
Заклучи сесија
Cancel Session
Сесија
Abort Session
Прекини ја сесијата
Restore Session?
Обновување на сесија?
Restore Session
Обнови сесија
Rename Session
Преименување сесија
Save Session
Зачувување сесија
Session name
Име на сесија
Session Number
Број на сесија
Lock Session
Заклучи ја сесијата
End session
Крај на сесија
Save Session
Сесија
new session
нова сесија
New Session
Нова сесија
Session Plan
Асценсионско Острово
Execute Session
Асценсионско Острово
End Session
Дата
Session stats
Сесии
Pause Session
Паузирај ја сесијата
Session Preferences
Параметри на сесијата
Session bill
Сметка на сесијата
Session Times
Време на сесија
Session time
Време на сесија
Session Time
Време на сесија
Session Management
Менаџмент на сесии
Default Session
Стандардна сесија
Session name
Име на сесија
Session Chooser
Избирач на сесија
Open Session
Отвори сесија
Session Name
Име на сесијаThe number of open documents
Session Renaming
Име на сесија
Save session
Зачувај сесија
Save Session?
Зачувувате сесија?
Session exists
Сесии
Empty session
Отвори сесија
Unnamed Session
Неименувана сесија
Save Current Session
Зачувај ја тековната сесија

 

Related searches: From Session To Session - Session In Session - Special Session - General Assembly Special Session - Special Working Session - Special Session On Drugs - United Nations General Assembly Special Session - Special Session On Disarmament - 2016 Un General Assembly Special Session On Drugs(ungass) - Special Session Of The General Assembly On Children -