Translation of "spot tv" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Spot - translation : Spot tv - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Total Tank TV spot.
Тотал Тенк ТВ спот.
The spot will be run on the three most popular TV stations in RS.
Спотот ќе се прикажува на трите најпопуларни телевизиски канали во РС.
NATO helo landing spot six. Spot six.
НАТО место за слетување шест.
Charming spot.
Вистинска лудница.
My spot.
Местото.
Blind spot.
Да не си се осудила.
Multi Talented Spot
Мултиталентирана точкаAbout
Steal your spot!
Да те турне на страна!
At our spot.
На нашето место...
Spot is friendly.
Местото е безбедно.
Kathy, spot her.
Кети намести ја.
TV
A button on a Remote Control
TV?
TV?
At the end of April, the RBA awarded frequencies to TV B92, TV Pink, TV Avala and TV Fox, and Kosava TV and Hepi TV.
На крајот од април, РРА им додели фрекфенции на ТВ Б92, ТВ Пинк, ТВ Авала и ТВ Фокс, како и на Кошава ТВ и Хепи ТВ.
It's a blessed spot.
Ова е благословено место.
You missed a spot.
Си пропуштил едно место.
I couldn't spot Tom.
Не можев да го здогледам Том.
This is the spot.
Ова е местото.
Can you spot it?
Можете да ја забележите?
Very hard to spot.
Многу тешко се препознаваат?
It hits the spot.
Вистински вкус.
That hit the spot.
Право во центар.
X marks the spot.
Џ го ознацува местото.
We're near the spot.
Гледаш? Блиску сме до местото.
That hit the spot.
До дното. Ти.
It's still my spot.
Се уште не ми самото место.
What's the spot rate?
Каков е просекот на продажбата?
On the old spot.
На нашето старо...
This spot right here.
Ова место овде.
This is my spot!
Ова е мое место!
With a beauty spot.
Бемка над устата?
Watch TV!
Гледајте телевизија! Name
TV Tome
TV TomeQuery
TV Schedules
Gadu Gadu протоколComment
American TV.
Америчка ТВ.
Watching TV.
Гледам телевизија.
Watching TV?
Гледаш ТВ?
Shitty TV!
Лош телевизор.
Watching TV.
че гледам тв.
It's TV.
ТОА Е ТЕЛЕВИЗИЈА.
TV on.
Вклучи го телевизорот.
TV host
СКАЈ СУРФИНГ Е КОГА СУРФАТЕ ПО НЕБОТО
TV ad
РЕМАКС МО ЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА НАЈДЕТЕ НОВ ДОМ
From that one spot, Holocaust.
Од мала искра до погром.
He'll be easy to spot.
Тој лесно е препознатлив.

 

Related searches: Spot Spot - Spot To Spot Change - From Spot To Spot - Hot Spot Cold Spot - Spot - On The Spot - Spot On - Sweet Spot - Blind Spot - Spot Check -