Translation of "text alignment" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Text Alignment
Порамнување текст
Random text alignment
Случаен стил на топење
The preferred alignment for the string, for multi line text
Преферирано подредување на низата од знаци за текст од повеќе редови
Alignment
Порамнување
Alignment
Преглед
Use these buttons to set the alignment of the titlebar caption text.
Користете ги овие копчиња за да го поставите порамнувањето на текстот на насловот во насловната лента.
Horizontal Alignment
Хоризонтално порамнување
Vertical Alignment
Вертикално поставување
Line Alignment
Подредување на ред
Title Alignment
Порамнување на наслов
Title alignment
Порамнување на наслов
Horizontal Alignment
Додади група...
Set Vertical Alignment
Внесете име
Optical alignment sight.
Оптичко порамнување на погледот.
Door alignment looks good.
Вратата е добро поставена.
The source of the alignment
Изворот на порамнувањето
balance and alignment for free!
Бесплатно балансирање и центрирање!
Edit text for text node
Уреди текст за јазолот
Text
Тест
Text
Текст
Text
Текст
Text
A button on a Remote Control
Text
Запад
Text
Текст
text
текст
Text
Текст
Text
Name NeditComment
Text
Додади група...
The alignment factor, between 0.0 and 1.0
Фактор на порамнување меѓу 0.0 и 1.0
Horizontal alignment of the actor within the cell
Хоризонтално порамнување на актерот во ќелијата
Vertical alignment of the actor within the cell
Вертикално порамнување на актерот во ќелијата
We have 72 minutes to the next alignment.
Имаме 72 минути до следното израмнување.
password text
текст за лозинка
Text color
Боја на текст
Insert text
Вметни текст
Delete text
Избриши текст
Substitute text
Текст за замена
Text Direction
Насока на текстот
Copy Text
Копирај текст
Cut Text
Премести текст
Edit Text
Уредување текст
Text Events
Текстуални настани
Edit Text
Уреди текст
Text contains
текстот содржи
Message text
Освежи ја листата на задачи

 

Related searches: Alignment Alignment - Text Alignment - Justified Text Alignment - Text Alignment Justify - Set Text Alignment - Text Alignment, Align Left - Source Text Target Text - Text, Part Of Text Or Photographic - Text To Text, Speech To Speech - Von Text Zu Text -