Translation of "travel insurance company" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Do you have travel insurance?
Имаш ли патничко осигурување?
There is no company, no insurance.
Таму нема компанија, нема осигурување.
You travel with poor company... when you travel with Nottingham soldiers.
Војниците од Нотингем се бедно друштво за патување.
It offers everything from tickets and packages to travel insurance.
Истата нуди сé, од билети и пакети до патничко осигурување.
It's all down to this, an insurance company requirement.
Сето тоа е заради ова. Осигурување на компанијата.
Feds, Interstellar Commerce Commission Colonial Administration, insurance company guys.
Федералните, Меѓуѕвездената истражувачка комисија, Колонијалната управа, осигурителните друштва.
The insurance company won't pay unless the murderer is caught.
Осигурителната компанија нема да плати освен ако убиецот е фатен.
His wife calls the insurance company, and I get sent in.
Неговата жена ја повикува фирмата за осигурување и мене ме испраќаат таму.
No doubt. That check from the insurance company, has it come yet?
Пристигна ли досега чекот од осигурителната компанија?
By year's end, the government also aims to sell the oil production company Albpetrol and the insurance company giant INSIG.
До крајот на годинава, владата, исто така, има за цел да го продаде и претпријатието за производство на нафта Албпетрол и осигурителниот гигант ИНСИГ.
Okay, insurance?
Ти благодарам! Осигурување?
Fire insurance.
Осигурување од пожар.
Yes, insurance.
Да, осигурување.
Insurance fraud.
Измама со осигурањето.
Insurance business?
Осигурување?
Cock insurance.
Осигурување на кур.
My insurance?
Моето осигурување?
Pussy insurance.
Ајде.
Got insurance?
Имаш осигурување?
Life insurance.
Жиотно осигурување.
You could travel. Travel.
О, да патувам.
I should have been looking for a new condo or haggling with my insurance company.
Требаше да барам нов стан или да се ценкам со осигурувањето.
Travel
Патувањеincidence category
Travel
ТочноQShortcut
You got insurance?
Еве ја таа девојка
La Rochelle Insurance.
Осигурување, Ла Рошел.
That's insurance fraud.
Тоа е измама со осигурувањето.
You got insurance?
имаш ли осигурање?
There's no insurance.
Тој нема осигурување.
Ask about insurance.
Прашај за осигурување.
He said that the privatisation of the Savings Bank, the telecommunication company Telecom, and the state insurance company INSIG is already under way.
Тој рече дека приватизацијата на Штедилницата, на компанијата за телекомуникации Телеком и на државната осигурителна компанија ИНСИГ е веќе во тек.
Travel pass.
Патни исправи.
insurance payment (8.50 hryvnias)
осигурување (8.50 хривнии)
Priests receive health insurance.
Свештениците добиваат здравствено осигурување.
I have no insurance.
Немам осигурување.
Do we have insurance?
Имаме ли осигурување.
Just some insurance guy.
Продавач на осигурителни полиси.
You don't have insurance?
Немаш осигурување?
Your insurance should pay.
Твоето осиругање би требало да плати.
What about the insurance?
А, што е со осигурувањето?
I didn't sell insurance.
Не продавав осигурувања.
I have no insurance!
Јас немам осигурување!
Insurance fraud. Oh, yeah?
Измама со осигурување.
Insurance, for one. Security.
Осигурување, обезбедување.
Allianz Insurance is negotiating with the Serbian government to enter that country's market by acquiring a local company.
Алајанс осигурување преговара со српската влада за влез на пазарот на земјата со купување на едно локално претпријатие.

 

Related searches: Travel Travel Insurance - Travel Insurance Company - Forms Of Travel Other Than Air And Sea Travel. - Refund Travel Expenses Only Upon Request And For Travel With - Travel Travel Extensively - The Travel Agency, Tour Operator Or Travel Provider - Travel Insurance - Travel Health Insurance - Travel Accident Insurance - Business Travel Insurance -