Translation of "was the norm" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Norm - translation : Was the norm - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

NORM
НОРМ
Norm.
Бомба, бомба, бомба, бомба, бомба! Норм.
Norm font
Нормален фонт
Hello, Norm.
Здраво, Норм.
Security, Norm...
Осигурување, Норм...
Within norm.
Во нормалата се.
Bye, Norm.
Чао, Норм.
Name's Norm Snively.
Моето име е Норм Снивли.
Sasha D.'s story is apparently not the norm.
Приказната на Саша Д. очигледно не е вообичаена.
And this has become such a norm of our professional lives, such a norm and such an expectation.
И ова стана норма на нашето професионално живеење, норма и очекување.
This shall be the norm until you find true love's first kiss.
Вака ќе биде се додека не ја пронајдам љубовта.
And so we had, as was the norm, live in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
Како и сите други, имавме куќна послуга, обично луѓе од околните села.
It has become the norm, and a means of not getting anything done.
Насилството стана норма, а изговор за не правење ништо.
Its own norm establishes a maximum of 20 of C sections.
Сопствените норми предвидуваат максимум 20 за царски резови.
His blood sugar's 3 times norm... phosphorus and uric acid are off the charts.
Шеќерот во крвта му е трипати поголем од нормалата. фосфорот и мочната киселина не можат да се отчитаат.
When irrationality becomes the principal norm instead of an exception, the games called manipulation may begin.
Кога ирационалноста станува принцип, а не исклучок, тогаш игрите наречени манипулација можат да почнат.
The lovebirds unanimously said that the group wedding was special, a nice variation from the norm and the perfect stage to exhibit their love to the whole world .
Вљубените птички едногласно рекоа дека групната венчавка е посебна, фина варијација од нормалата и совршено место да ја искажат својата љубов пред целиот свет .
This picture of life in a remote rural area is also the norm for Bucharest's outskirts.
Оваа слика на животот во една оддалечена рурална област е, исто така, вообичаена и за предградијата на Букурешт.
The relative scarcity of Greek based sites in the top rankings suggests the content market also lags behind the European norm.
Релативниот недостаток на грчки веб страници во првите места на листата на користење укажува на тоа дека пазарот на содржини, исто така, заостанува зад европските норми.
Those moments, thosewhat you might call liminal, limit, frontier, edge zone experiences... are actually now becoming the norm.
Овие моменти, ограничуваат, ги оградуваат зоните на искуства... сега всушност стануваат норма.
And since when did it become a norm to eat chocolate cake every bloody day?
И од кога стана норма да се јаде чоколаден колач секој ден?
Here, what's spreading from person to person is not a behavior, but rather a norm
Притоа, она што се шири од човек на човек не е однесување, туку повеќе еден вид на норма.
Tasovac has criticised Serbia's Culture Law for imposing three year contracts as the norm for employment. Nikola Barbutov SETimes
Тасовац го критикуваше Законот за култура во Србија за наметнување на три годишните договори како норма за вработување. Никола Барбутов SETimes
Scorching summer temperatures, flash flooding, polluted air and dwindling water supplies are starting to become the norm rather than the exception.
Високите летни температури, поројните дождови, загадениот воздух и намалениот дотур на вода, почнуваат да стануваат повеќе правило, отколку исклучок.
In fact, a widely accepted security norm is that openness of systems makes them more trustworthy.
Всушност широко прифатена норма за безбедност е дека отворениот код на системите ги прави истите повеќе сигурни.
Current account deficits surged under the drive of expanding non governmental credit, and over borrowing became a norm of conduct.
Дефицитите на тековната сметка предизвикани од зголемувањето на невладиниот кредит и прекумерното земање заеми станаа редовна појава.
But with the lack of public transport and the absence of consistent law enforcement drinking and driving on a night out is the norm.
Но со недостигот на јавен превоз и отсуството на конзистентно спроведување на законот возењето во алкохолизирана состојба е норма навечер.
Hey, some people go through life never questioning the norm. But you and I, we're doing something extraordinary with our lives.
Некои лиѓе одат низ животот без да ги исполнуваат нормите.
As is the norm with any major tournament especially the World Cup, the 2010 World Cup has its song out approximately a month to the event.
По правило секој голем натпревар, особено Светското првенство во фудбал си има своја претставничка песна. Овој пат за Светското првенство 2010, песната излезе месец дена пред настанот.
But for nonbelievers in countries where fasting is the norm or even a requirement Ramadan can be a difficult burden to bear.
Но, за неверниците кои живеат во земји каде постот е обичај па дури и должност Рамазан може да претставува голем товар.
Grateful comments like this are the norm, not the exception Finally it is possible to see and hear other stories from Tehran than what the media is telling us.
Позитивни коментари како овој се правило, а не исклучок Конечно имаме можност да видиме и да слушниме други приказни од Техеран, настрана од оние кои ни ги сервираат медиумите.
And profound NATO EU co ordination in promoting European security will be natural, even an imperative, as common membership in both organisations becomes the norm.
А целосната НАТО ЕУ координација во промовираое на европската безбедност ќе биде реална, дури и императив, како што заедничкото членство во двете организации станува норма .
WSJ Saudi granted 100mil to Palestinians in 2013 and donated 681mil to an individual like NajibRazak? Norm ( _norman_g) enero 26, 2016
Саудијците дале 100 милиони на Палестинците во 2013 а донирале 681 милиони на личност како NajibRazak?
Because Kazakhstan does not have a clear religious policy, it has become the norm that everyone is entitled to his or her own perspective on faith.
Бидејќи Казахстан нема чиста религиозна политика, стана нормално секој да се нарекува според неговото или нејзиното верско убедување.
In other words, this individual and others like him, have been subjected to strong doses of atomic radiation, which increased their physical capacities beyond the norm.
Со други зборови, оваа индивидуа и другите како него, биле подложени на силни дози на радиоактивно зрачење со кои се зголемуваат нивните физички капацитети надвор од нормата.
There is no precise data on how many of such vehicles are recycled in Serbia, but we are most certainly far from the European norm, Vesic said.
Нема точен податок колку од ваквите возила во Србија се рециклирани, но ние сме сигурно далеку од европската норма , рече Весиќ.
And this has become such a cultural norm that we actually school our children for them to be capable to do this cleavage.
И ова е станато таква културна норма што ги учиме нашите деца да бидат способни да го направат овој раздор.
As a result of the Intel Teach Program, Ntlemo says that technology is now an integral part of the curriculum at DZJ Mthebula High School, and project based learning is the norm.
Како резултат на програмата за обука на Интел, Нлемо вели дека технологијата сега е составен дел од наставниот план на средното училиште Мхебула, а учењето базирано на проекти е норма.
The main idea was, the door was closed.
Тоа со други зборови значи дека ти ја затворила вратата.
Archie was the bitch, andJughead was the butch.
Арчи беше кучката, а Џагхед мажот.
The signal was the same, the background noise was the same.
Сигналот беше ист, позадинската бучава исто така.
Sammy King Baiden Ato, the problem is that the community in which we are has already declared their stand on this issue and will see those who have contrary views as opposed to the norm
Семи Кинг Бејден Ато, проблемот е во тоа што нашето општество веќе се има изјаснето на таа тема и ги сметаат оние кои имаат спротивен став за противници на нормата .
We have proposed that free movement becomes the norm . We already have applied free movement in Albania and Macedonia, and now we are working for the application of movement with the identity cards to Montenegro.
Слободното движење веќе се применува во Македонија и Албанија, а сега работиме на примена на движење со лични карти во Црна Гора.
That was when the enemy was outside the walls.
Тоа беше време кога непријателот е надвор од ѕидините.
The idea was ...
Договорот беше...

 

Related searches: Norm - Subjective Norm - Industry Norm - European Norm - Is The Norm - Standard Norm - Become The Norm - Are The Norm - Norm Setting - Beyond The Norm -