Translation of "who were" to Macedonian language:


  Dictionary English-Macedonian

Were - translation : Who were - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Who were?
Кој?
Who were they?
Кои се тие луѓе?
Who were they? .
Кој беа тие?
Who were you?
Кој сте биле вие?
Who were ther?
Кои биле тие?
Who were the perpetrators?
Кои беа извршителите?
Who were you protecting?
Кого заштитувате?
Who were you calling?
Кому ѕвонеше?
Who were those guys?
Кои беа тие?
Who were those boys?
Не знам, г ѓо.
Who were the others?
Кои беа останатите?
Who were the friends?
Кои беа пријателите?
Who were those guys?
Кои беа тие момци?
Who were you with?
Со кој беше?
Who were the others?
Кој беа останатите?
That's who you were.
Тоа е она што беше.
Who you were with?
Со кого беше?
That's who you were.
Тоа е она што си бил некогаш.
Who were you with?
Да, пред многу години Ваму горе?
Who were you with?
Со кого беше?
Who, uh Who were you talking to?
Со кого разговараше?
Who were you working for?
За кого работиш?
Who were you thinking of?
На кого помисли?
Who were you talking to?
Со кого разговараше?
Who said we were terrorists?
Кој рече дека сме терористи?
Who were you talking to?
Со кого зборуваш?
Who were you talking to?
Со кого зборуваш?
Forgot who my friends were.
Заборавив кои ми се вистинските пријатели.
Well, who were they for?
За кого беа наменети?
I missed who you were.
Ми недостига оној што беше порано.
Who were you talking to?
Со кого... со кого зборуваше?
Who you were in Fight Club is not who you were outside of it.
Тоа што бевте во Тепачки Клуб, не бевте во нормалниот живот.
I know who you were with.
Знам со кого си бил.
Who did you think we were?
А кои мислеше дека сме?
Who do you think they were?
Кој мислите дека тие биле?
Who were these people anyway, miners?
Кој биле тие луѓе? Рудари?
He didn't know who you were.
И да рекол така.
But there were some who resisted.
Ама имаше и некои кои се спротиставија...
Not telling me who you were.
Не ми кажа кој беше.
You asked who those men were.
Ме праша кои се тие луѓе.
Those who were found linked to the assassins were fired.
Оние за кои се откри дека биле поврзани со атентаторите беа отпуштени.
There were some people who were a little less impressed.
Имаше луѓе кои беа помалку импресионирани.
The men who were killed yesterday were not American translators.
Луѓето што загинаа вчера не беа американски преведувачи.
The only ones who were defeated today were those who called for a boycott of the elections.
Единствени кои се поразени денес се оние кои повикуваа на бојкот на изборите.
Who cares if you were not chavista?
Кој го интересира дали сте чавист?

 

Related searches: Were Men And Were Women - If Were Were Able To - Were Were Taught - Were Were Glad - Were Were Fully Opened - Were Were Asked For - Were Were Advised - Were Were You - Were Were Asked For Providing - Were Were You Live -