Translation of "adaptive light control" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Adaptive - translation : Adaptive light control - translation : Control - translation : Light - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adaptive
Tilpassende
Mild irritancy or adaptive changes in the respiratory tract were seen in rats.
Lett irritasjon eller adaptive forandringer i luftveiene ble sett hos rotter.
Mild irritancy or adaptive changes in the respiratory tract were seen in rats.
Mild irritasjon eller adaptive forandringer i luftveiene ble sett hos rotter.
The increased incidence of benign liver tumors in mice was likely an adaptive event.
Den økte forekomsten av benigne levertumorer var sannsynligvis en adaptiv forekomst.
Melatonin is associated with the control of circadian rhythms and entrainment to the light dark cycle.
Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys mørke syklusen.
Control. Forward room, control.
Kontroll, forrommet, kontroll.
Light upon Light!
Lys over lys!
Light upon Light.
Lys over lys!
Light upon light.
Lys over lys!
This finding is considered to be an adaptive response to a high metabolic burden on the liver.
Disse funnene er antatt å være en adaptiv respons til en høy metabolsk belastning på leveren.
Control
Kontrol l
Control
Kontroll
control.
kontroll.
Control?
Kontroll?
Control...?
Kontrollen?
Emergency Control, this is Central Control.
Nødkontroll, dette er sentralkontrollen.
It is light upon light.
Lys over lys!
That light, that wasn't light.
Det lyset, det var ikke lys.
Oh, the light, the light.
Å, lyset, lyset.
Control Rhythmbox using an infrared remote control
Kontroller Rhytmbox med en infrarød fjernkontroll
Blue Leader to Control. Blue Leader... Control.
Blå leder til kontroll.
Control center's transreceiver, this is grid control.
Kontrollsenterets mottaker, dette er nettkontroll.
Light
Lys
Light?
Lys?
Light?
Fyr?
Light?
Fyr?
Light it! Go on, light it!
Tenn den da, Putti!
Light upon light God guides to His light whom He will.
Lys over lys! Gud leder dem Han vil til Sitt lys.
Light upon light Allah guides to His Light whom He will.
Lys over lys! Gud leder dem Han vil til Sitt lys.
Volume Control
Volumkontroll
Other, Control
Annet, kontroll
Control Pictures
Kontrollbilder
Control Arm
Kontrollgruppen n 84
Control disc
Regulerings skive
Control disc
Reguleringsskive
Control G)
Kontroll G)
Control regimen
Kontroll behandling
Control regimen
Kontrollregime
Control(2)
Kontroll(2)
Cycle control
4.5).
Cycle control
Sykluskontroll
Dietary control
Diettmessig kontroll
Glucose control
Glukosekontroll
Glycaemic control
Glykemisk kontroll
Historical Control
Historisk kontroll

 

Related searches: Adaptive Light Control - Adaptive Light - Adaptive Front Light System - Adaptive Front Light - Adaptive Light Function - Adaptive Cornering Light - Adaptive Cruise Control - Adaptive Control - Adaptive Cruise Control System - Adaptive Control System -