Translation of "among other matters" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Among - translation : Among other matters - translation : Other - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Other matters?
Andre ærend?
Among other things.
MrS.
Among other things...
Blant annet... Så som?
Yes, among other things.
Ja, blant andre ting.
That, among other things.
Blant annet.
Now, my children, I have many other matters to attend to.
Nå, mine barn, har jeg andre saker å ta meg av.
Political matters.
Politiske saker.
No knowledge have I of the Chiefs on high, when they discuss (matters) among themselves.
Jeg har ingen kunnskap om det himmelske råd, da de diskuterte.
Nothing else matters.
Det er det eneste som teller.
Sure it matters.
Jo da.
That's what matters.
Det er det viktigste.
Just routine matters.
Bare rutinesaker.
Money always matters.
Penger betyr alltid noe.
Allah will judge among you on the Day of Resurrection concerning matters about which you disagreed.
Gud vil felle dom mellom dere på oppstandelsens dag om det dere var uenige om.
This Quran tells the Israelites most of the matters about which they had disputes among themselves.
Denne Koran forteller Israels barn det meste av det de er uenige om.
His word is that he cannot attend you, being pressed by... other matters.
Han sier han ikke kan komme, han har andre ærend.
Among other things. You know something?
Blant annet.
Of course she matters.
Det er klart hun betyr noe.
Oh, she matters immensely.
A, hun betyr utrolig mye.
Not that it matters.
lkke at det spiller noen rolle.
Nothing else matters, really.
Ingen ting annet enn det, egentlig.
Of course it matters!
Selvfølgelig betyr det noe.
That's all that matters.
Det er det viktige.
But there are other mothers among you!
Men det er andre mødre blant dere!
For stirring up evil matters among the people for misleading their minds and denying the wisdom of authority.
For å skape opprør blant folket... for å villede dem og nekte å lytte til autoritetens røst.
For daytoday routine matters, we make it easy to keep a tab on each other.
l rutinesaker gjør vi det enkelt a holde styr pa hverandre.
Since many have undertaken to set in order a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us,
Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss,
To God all matters revert.
Alle ting føres tilbake til Gud.
To Allah all matters return.
Alle ting føres tilbake til Gud.
And Who plans all matters?
De vil svare Gud!
What is there that matters?
Det må være mulig å vinne ham tilbake.
No, a few more matters.
Nei. det er mer.
Matters I won't discuss publicly.
Ikke noe jeg vil diskutere offentlig
But if you seek anything about other matters, it will be settled in the regular assembly.
Men har I noget å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte.
Other than the chosen ones among Your creatures.
unntatt Dine oppriktige tjenere blant dem.
Well, among other things, she's the post laundress.
Blant mange ting, er hun postens vaskerske.
Verily thy Lord will judge between them on the Day of Judgment, in the matters wherein they differ (among themselves)
Herren vil treffe avgjørelser mellom dem på oppstandelsens dag vedrørende det de var uenige om.
But if ye inquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.
Men har I noget å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte.
So one among them turns to the other, questioning.
De vender seg mot hverandre idet de samtaler.
To Allah all matters are returned.
Til Gud bringes alle ting tilbake.
To God all matters are referred.
Alle ting bringes tilbake til Gud.
To God all matters are returned.
Til Gud blir alle ting brakt tilbake.
Indeed, to God all matters revert.
Til Gud vender alle ting hjem!
Indeed all matters return to Allah!
Til Gud vender alle ting hjem!
and facilitated all matters for him.
Jeg tilrettela alt for ham!

 

Related searches: Among Other Matters - Amendments Include, Among Other Matters - Matrimonial Matters And The Matters - Matrimonial Matters And Matters Of Parental Responsibility - Other Matters - And Other Matters - Or Other Matters - On Other Matters - All Other Matters - In Any Other Matters -