Translation of "anticipated economic benefits" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Anticipated - translation : Anticipated economic benefits - translation : Benefits - translation : Economic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Economic competitiveness
Økonomisk konkurranseevne
Economic Growth
Økonomisk vekst
Anticipating economic change
Imøtekomme økonomiske endringer
famine and economic competition.
Hungersnød og økonomisk konkurranse.
In such patients, treatment with Gilenya should be considered only if the anticipated benefits outweigh the potential risks.
Hos disse pasientene bør behandling med Gilenya bare vurderes dersom den forventede nytteverdien er større enn den potensielle risikoen.
In such patients, treatment with Gilenya should be considered only if the anticipated benefits outweigh the potential risks.
Hos disse pasientene bør behandling med Gilenya bare vurderes hvis den forventede nytteverdien er større enn den potensielle risikoen.
In the following conditions the risks of reteplase therapy may be increased and should be weighed against the anticipated benefits
Følgende forhold kan medføre økt risiko ved reteplasebehandling, og denne risiko skal veies opp mot forventede fordeler
In the following conditions, the risk of tenecteplase therapy may be increased and should be weighed against the anticipated benefits
Risikoen ved behandling med tenecteplase kan være økt og må vurderes nøye mot forventede fordeler av behandlingen i følgende situasjoner
Nately was the victim of economic pressures,
Nately var offer for visse økonomiske press.
Anticipated pharmacodynamic interactions
Forventede farmakodynamiske interaksjoner
Anticipated your call.
Ventet à høre fra dere.
is anticipated, but doses
escilatopram, men dosene
I anticipated that factor.
Jeg regnet med den faktoren.
Priority 1 Economic Growth approximately 55.7 of total funding
Prioritet 1 Økonomisk vekst omtrent 55,7 av den samlede støtten
Vital to the economic life of the British Empire.
Ytterst viktig for økonomien til Det britiske imperiet.
The benefits...
Fordelene...
Symptomatic benefits
Symptomatisk utbytte
A ruined and desolate family wiped out by economic misfortune.
En ruinert og fortvilet familie, ødelagt av økonomisk vanskjebne.
No systemic interactions are anticipated.
Ingen systemiske interaksjoner forventes.
It looks like they've anticipated everything.
Det ser ut som om De har sørget for alt overalt.
Suppression of bone marrow should be anticipated.
Benmargssuppresjon bør forventes.
Rosie's been more efficient than I anticipated.
Rosie var mer effektiv enn jeg hadde ventet.
Benefits of using this medicine
Fordeler ved å bruke dette legemidlet
Benefits for the dog population
Nytte av prosjektet for hundebestanden
Anticipated frequency in V600 mutation positive melanoma (t)
Forventet forekomst ved V600 mutasjonspositivt melanom (t)
Anticipated pharmacokinetic interactions resulting in effects on pasireotide
Forventede farmakokinetiske interaksjoner som påvirker pasireotid
However, no effects on suckling children are anticipated.
Det forventes imidlertid ingen bivirkninger på diende barn.
No direct effects of BindRen are thus anticipated.
Ingen direkte effekter av BindRen er dermed forventet.
No effects on the breastfed child are anticipated.
Det ventes ingen effekter på det diende barnet.
No effects on the suckling child are anticipated.
Det ventes ingen effeketer på det diende barnet.
No effects on the suckling child are anticipated.
Det ventes ingen effekter på det diende barnet.
I hadn't anticipated 3 tunnels, but we'll manage.
Hadde ikke regnet med tre tunneler.
The Decision of the European Economic Area Joint Committee on incorporation was taken today.
EØS komiteens beslutning om innlemmelse ble tatt i dag.
Therefore remind, if the Reminder benefits,
Så forman, der formaning nytter!
You're the one who benefits, Guy.
Det er du som drar fordel av det, Guy.
At therapeutic doses, no effect on fertility is anticipated.
Ved terapeutiske doser forventes det ingen effekt på fertiliteten.
However, no effects on breast fed children are anticipated.
Det forventes imidlertid ingen bivirkninger på diende barn.
No effects on the breastfed newborn infant are anticipated.
Ingen effekt på nyfødte spedbarn som ammes er forventet.
The anticipated effects of overdose (e.g. bone marrow suppression).
Forventet virkning av overdose (for eksempel benmargssuppresjon).
Systemic absorption is minimal and no interactions are anticipated.
Systemisk absorpsjon er minimal og ingen interaksjoner er forventet.
Because I have anticipated every possible variation of countermove.
Ja, det er den. Fordi jeg har forutsett ethvert tenkelig mottrekk.
They are the key to social cohesion as well as for sustainable economic growth in Europe.
Her ligger nøkkelen til både sosial utjevning og bærekraftig økonomisk vekst i Europa.
With the economic advantages of the mating structure it far surpasses any disadvantages in increased perversions.
Kombinert med økonomiske fordeler i paringsstrukturen overgår det alle ulemper ved økte perversiteter.
And advise, for advice benefits the Muslims.
Og forman, for påminnelsen gagner de troende.
Disease Specific Health Status and Symptomatic Benefits
Sykdomsspesifikk helsestatus og symptomatiske fordeler

 

Related searches: Anticipated Economic Benefits - Anticipated Benefits - Realize Anticipated Benefits - Anticipated Societal Benefits - Anticipated Benefits Or Profits - Or A Loss Of Anticipated Benefits Or Profits - Anticipated Benefits And Risks - Including But Not Limited To Loss Of Anticipated Benefits - Loss Of Anticipated Benefits Or Profits - But Not Limited To Loss Of Anticipated Benefits -