Translation of "devoid" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Devoid - translation :
Fri

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Which had left you devoid of hope,
Som tynget på din rygg?
This is because they are devoid of understanding.
Dette fordi de er mennesker uten forståelse.
Capecitabine was devoid of hepatic and CNS toxicities.
Kapecitabin viste ingen tegn på hepatisk eller CNS toksisitet.
That is because these people are devoid of sense,
Dette fordi de er et folk som intet forstår.
God has turned their deeds devoid of all virtue.
Disse er ikke troende, så Gud gjør deres gjerninger til intet.
This is because they are men devoid of understanding.
Dette fordi de er et folk som intet forstår.
That is because they are a people devoid of reason.
Dette fordi de er et folk som intet forstår.
However, when tested in vitro it was devoid of phototoxicity.
In vitro undersøkelser viste likevel at det var uten fototoksisitet.
Caffeine was shown to be devoid of mutagenic and oncogenic risk.
Koffein ble vist å være uten mutagen og onkogen risiko.
That is because they are a people who are devoid of understanding.
Dette fordi de er et folk som intet forstår.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential, embryo foetal toxicity or teratogenicity.
Aliskiren hadde ingen tegn på mutagent potensiale, embryoføtal toksisitet eller teratogenisitet.
God makes unlawful interest devoid of all blessings and causes charity to increase.
Gud gjør utbytting til intet, men gaver øker Han med tillegg.
If people worship idols, their deeds will be turned devoid of all virtue.
Men hadde de gitt Ham medguder, ville deres gjerninger vært til fånyttes.
Nay, the wrong doers (merely) follow their own lusts, being devoid of knowledge.
Nei, de urettferdige følger sine egne ideer, uten kunnskap.
The unbelievers fabricate lies of God, for many of them are devoid of sense.
De vantro har oppdiktet løgn mot Gud, og de fleste av dem forstår ingenting.
Say, Even though they have no power over anything, and are devoid of reason?
Si Og det selv om de ikke formår det ringeste, og intet forstår?
Their deeds have become devoid of all virtue and they themselves have become lost.
Deres gjerninger er intet verdt, de har trukket det korteste strå.
The metabolites, which could not be detected in plasma, are devoid of anticonvulsant activity.
Metabolittene, som ikke kunne påvises i plasma, har ikke antikonvulsiv aktivitet.
It's as mindblowingly banal and devoid of life as a painting could ever be.
Så jævlig banalt og søtladent og åndløst som et maleri kan være.
Their deeds are devoid of all virtue and they will live forever in hell fire.
Disse er det hvis gjerninger er verdiløse. I Ilden skal de være og bli.
Praise be to Allah Who has revealed to His servant the Book devoid of all crookedness
Lovet være Gud, som åpenbarte skriften for sin tjener, som ikke har gjort den skjev og forvridd, men rett og rak,
Their deeds will be made devoid of all virtue and their efforts will be in vain.
Det de har prestert her er intet verdt, alt de har gjort er fåfengt.
they have hated God's revelation, and thus, He has made their deeds devoid of all virtue.
Dette fordi de viste motvilje mot det som Gud åpenbarte, og så gjør Han deres gjerninger fåfengte.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
Aliskiren hadde ikke mutagent potensiale i in vitro og in vivo mutagenisitetsstudier.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
Aliskiren hadde ikke mutagent potensiale i in vitro og in vivo mutagenitetsstudier.
Such people's deeds are devoid of all virtue both in this life and in the life hereafter.
Deres gjerninger er verdiløse i denne verden og den hinsidige.
They are more in dread of you than of God, because they are people devoid of understanding.
Dere skaper sannelig større frykt i deres hjerter enn Gud! Dette fordi de er et folk som intet forstår.
You think they are united, but their hearts are divided, because they are a people devoid of reason.
Du anser dem som en enhet, men deres hjerter er forskjellige. Dette fordi de er et folk som intet forstår.
Pioglitazone was devoid of genotoxic potential in a comprehensive battery of in vivo and in vitro genotoxicity assays.
Pioglitazon var uten gentoksisk potensial i et omfattende spekter av in vivo og in vitro gentoksisitetstester.
Pioglitazone was devoid of genotoxic potential in a comprehensive battery of in vivo and in vitro genotoxicity assays.
Pioglitazon var uten gentoksisk potensiale i en hel rekke gentoksisitetstester in vivo og in vitro.
Pioglitazone was devoid of genotoxic potential in a comprehensive battery of in vivo and in vitro genotoxicity assays.
Pioglitazon var uten gentoksisk potensiale i en hel rekke in vivo og in vitro gentoksisitetstester.
Pioglitazone was devoid of genotoxic potential in a comprehensive battery of in vivo and in vitro genotoxicity assays.
Pioglitazon var uten mutagent potensiale i en hel rekke in vivo og in vitro mutagenisitetstester.
Surely most of those who call out to you, (O Prophet), from behind the apartments, are devoid of understanding.
De som står og roper på deg mens du er i dine gemakker, de fleste av dem forstår ingenting.
Because they are devoid of understanding, they ridicule your call for prayers saying that it is a useless act.
Når dere kaller til bønn, driver de ap og spill. Dette fordi de er mennesker uten forståelse.
Those who are devoid of knowledge say, Why does God not speak to us or show us a sign?
De som intet vet, sier Hvorfor taler ikke Gud til oss? Hvorfor kommer ikke et tegn til oss?
The worst of creatures in the eyes of God are those who are deaf and dumb and devoid of sense.
De verste krek i Guds øyne er dem som er døve og stumme og intet forstår.
The deeds of such people are made devoid of all virtue in both this life and the life to come.
Disse er det, hvis gjerninger er verdiløse i denne verden og den hinsidige.
Boceprevir was shown to be devoid of embryonic or teratogenic potential in both rats and rabbits at maternotoxic dose levels.
Boceprevir viste seg å ikke være embryotoksisk eller teratogent hos verken rotter eller kaniner ved maternotoksiske dosenivåer.
Thus, their deeds will be made devoid of all virtue and will be of no value on the Day of Judgment.
Deres gjerninger er uten verdi, Vi tillegger dem ingen vekt på oppstandelsens dag.
We shall call their deeds into Our presence and scatter them into the air as dust (turn them devoid of all virtue).
Vi tar for oss de gjerninger de har gjort, og gjør dem til en sky av støv.
God has made devoid of all virtue the deeds of those who have disbelieved and prevented others from the way of God.
De som ikke tror, og som legger hindringer på Guds vei, deres gjerninger lar Gud løpe ut i intet.
that is because they believed and then rejected their faith their hearts are sealed up, so that they are devoid of understanding.
Dette fordi de trodde, og så ble vantro. Så ble deres hjerter forseglet, så de intet forstår.
Most of their secret conferrings are devoid of good, unless one secretly enjoins in charity, good deeds, and setting the affairs of men right.
Det er intet godt i meget av deres overlegninger, unntatt når én oppfordrer til velgjørenhet og det anerkjent gode, eller til å fremme fordragelighet mellom menneskene.
The deeds of those who have called Our revelations and belief in the Day of Judgment mere lies, will be turned devoid of all virtue.
De som forkaster Vårt ord og møtet i det hinsidige, deres gjerninger er intet verdt.
for their following that which had incurred God's anger, and their hatred to please God. Thus, God has made their deeds devoid of all virtue.
Dette fordi de følger det som vekker Guds vrede, og har motvilje mot Hans velbehag, så Han lar deres gjerninger bli til intet.

 

Related searches: Devoid - Devoid Of Purpose - Is Devoid Of - To Be Devoid - Devoid Of Life - Devoid Of Any - Are Devoid Of - Devoid Of Meaning - Become Devoid - Become Devoid Of Purpose -