Translation of "devotedly taking care" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Care - translation : Devotedly - translation : Taking - translation :
Ta

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Follow devotedly that which is revealed to you.
Hold fast ved det som er åpenbart for deg!
At taking care of myself.
Å ta vare på meg selv.
Who's taking care of you?
Hvem passer på deg, da?
He's taking care of himself.
Han tar vare på seg seIv.
I've been taking care of them.
Jeg har tatt vare på dem.
I'm taking good care of her.
Jeg tar hånd om henne.
I'm taking care of the funeral.
Jeg tar meg av begravelsen.
What about me taking care of myself?
Jeg kan ta vare på meg selv.
Jimmy taking care of you all right?
Tar Jimmy godt vare på deg?
And I'm taking good care of me.
Og jeg tar godt vare på meg selv.
Is Hendley taking care of this himself?
Gjør Hendley dette selv?
I'm taking care of it my way.
Jeg tar meg av dette på min måte.
Where are you? Taking care of business.
Hvor er dU? Ordner noen forretninger.
But tonight we are taking care of Mortimer.
Men i natt tar vi oss av Mortimer.
What do you mean, taking care of business?
Hva mener dU med det?
Take care if you are taking the following medicines
Vis forsiktighet dersom du bruker følgende legemidler
Take care if you are taking the following medicines
Vis forsiktighet hvis du tar følgende legemidler
You've been awfully nice, Cal, taking care of me.
Du har vært så snill, Cal, tatt vare på meg.
I'll tell them he's downtown taking care of some business.
Si til dem at han er i byen og ordner med noen saker.
What do you know about taking care of little girls?
Hva vet vel du om å ta deg av jenter?
We're kind of taking care of things while Mac's gone.
Ja, vi tar liksom vare på sakene mens Mac er vekk.
I was getting awful tired of taking care of you.
Jeg begynte å bli lei av å passe på deg.
It's no easy job, Sam, taking care of a woman.
Det er ingen enkel jobb, Sam, å passe på en kvinne.
I want to thank you for taking care of William.
Takk for at du passer på William.
Some people will need special care before or while taking REYATAZ.
Enkelte personer trenger spesielle hensyn før eller mens de tar REYATAZ.
Take special care when taking Exalief to avoid accidental injury (fall).
Vis forsiktighet ved bruk av Exalief for å unngå ulykkesskader (fall).
Inform King Menelaus that Cora is taking excellent care of me.
Meddel kong Menelaos at Kora tar vare på meg.
A ranch hand and his wife are taking care of her.
En rancharbeider og hans kone tar seg av henne.
Handle this product with care to avoid exposure, taking all recommended precautions.
Produktet skal behandles med forsiktighet for å unngå kontakt, alle anbefalte forsiktighetsregler bør overholdes.
You must remain under the care of your doctor while taking Atripla.
Du må fortsette å gå til behandling hos legen mens du tar Atripla.
You must remain under the care of your doctor while taking Eviplera.
Du må følges opp av legen din mens du tar Eviplera.
You must remain under the care of your doctor while taking Stocrin.
Du må fortsette å gå til kontroll hos lege mens du bruker Stocrin.
You must remain under the care of your doctor while taking Stribild.
Du må følges opp av legen din mens du tar Stribild.
You must remain under the care of your doctor while taking SUSTIVA.
Du må fortsette å gå til kontroll hos lege mens du bruker SUSTIVA.
You must remain under the care of your doctor while taking Tybost.
Du må følges opp av legen din mens du tar Tybost.
You should take extra care if you drink alcohol while taking YENTREVE.
Du skal være forsiktig når du drikker alkohol samtidig som du tar YENTREVE.
You're the one who is taking good care of the poppy field?
Det er du som passer valmuene mine.
I can do much more than just taking care of the fields.
Jeg kan gjøre mye mer enn å skjøtte avlingen.
I been taking care of Captain Mello for 40 years or more.
Jeg har tatt meg av kaptein Mello i 40 år.
He's been doing a pretty good job of taking care of me.
Han har vært flink til å passe på meg.
Charlie Lakey was working for the government, taking care of the docks.
Charlie Lakey arbeidet for regjeringen.
again ten times, again taking care not to touch the rubber stopper (Fig.
Snu så forsiktig hetteglasset opp ned og tilbake igjen ti ganger, igjen pass på å ikke berøre gummiproppen. (Fig.
Take special care when taking Zebinix to avoid accidental injury, such as fall.
Vis forsiktighet ved bruk av Zebinix for å unngå ulykkesskader, som fall.
You must remain under the care of your doctor while taking Efavirenz Teva.
Du må fortsette å gå til kontroll hos lege mens du bruker Efavirenz Teva.
I hear you're taking real good care of the baby of the family...
Horer at du passer godt pa ÉiÉÉebror.

 

Related searches: Devotedly Taking Care - Devotedly Attached - Devotedly Take - Taking Care - Thank You For Taking Care - Thanks For Taking Care - For Taking Care - Is Taking Care - Taking Care Of This - Taking Care About -