Translation of "may be anticipated" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Anticipated - translation : May be anticipated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Anticipated symptoms of an overdose may be severe nausea, vomiting or headache.
Forventede symptomer av en overdose kan være kraftig kvalme, oppkast eller hodepine.
Suppression of bone marrow should be anticipated.
Benmargssuppresjon bør forventes.
Anticipated pharmacodynamic interactions
Forventede farmakodynamiske interaksjoner
Anticipated your call.
Ventet à høre fra dere.
In the following conditions the risks of reteplase therapy may be increased and should be weighed against the anticipated benefits
Følgende forhold kan medføre økt risiko ved reteplasebehandling, og denne risiko skal veies opp mot forventede fordeler
In the following conditions, the risk of tenecteplase therapy may be increased and should be weighed against the anticipated benefits
Risikoen ved behandling med tenecteplase kan være økt og må vurderes nøye mot forventede fordeler av behandlingen i følgende situasjoner
is anticipated, but doses
escilatopram, men dosene
I anticipated that factor.
Jeg regnet med den faktoren.
The effects of this change are anticipated to be transient.
Effektene av denne endringen er antatt å være forbigående.
I anticipated that he would be involved in great difficulty.
Jeg antok at han ville komme i store vanskeligheter.
No systemic interactions are anticipated.
Ingen systemiske interaksjoner forventes.
As a consequence of the inhibition of the renin angiotensin aldosterone system, changes in renal function may be anticipated in susceptible individuals.
Som følge av hemmingen av renin angiotensin aldosteronsystemet kan det oppstå endringer i nyrefunksjonen hos utsatte pasienter.
It looks like they've anticipated everything.
Det ser ut som om De har sørget for alt overalt.
Anticipated MR imaging studies should be conducted prior to the administration of Rienso.
Planlagte MR undersøkelser skal utføres før administrasjon av Rienso.
While this is not documented with CoAprovel, a similar effect should be anticipated.
Selv om dette ikke er dokumentert for CoAprovel, kan man forvente en lignende effekt.
While this is not documented with Ifirmacombi, a similar effect should be anticipated.
Selv om dette ikke er dokumentert for Ifirmacombi, kan man forvente en lignende effekt.
While this is not documented with Karvezide, a similar effect should be anticipated.
Selv om dette ikke er dokumentert for Karvezide, kan man forvente en lignende effekt.
The contraceptive effect is therefore anticipated to be unaffected when co administered with liraglutide.
Den svangerskapsforebyggende effekten antas derfor å være upåvirket ved samtidig administrasjon med liraglutid.
Rosie's been more efficient than I anticipated.
Rosie var mer effektiv enn jeg hadde ventet.
The primary complications of overdose are anticipated to be bone marrow suppression and mucositis.
De primære komplikasjonene ved overdosering forventes å være benmargssuppresjon og mukositt.
Conversely, it is anticipated that prokinetic substances such as cisapride may decrease the bioavailability of thiazide type diuretics.
Motsatt er det forventet at peristaltikkfremmende midler som cisaprid kan redusere biotilgjengeligheten av diuretika av tiazidtypen.
Conversely, it is anticipated that prokinetic substances such as cisapride may decrease the bioavailability of thiazide type diuretics.
Motsatt er det forventet at peristaltikkfremmende midler som cisaprid kan redusere biotilgjengeligheten av diuretika av tiazidtypen.
While this is not documented with Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, a similar effect should be anticipated.
Selv om dette ikke er dokumentert for Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva, kan man forvente en lignende effekt.
While this is not documented with Irbesartan Hydrochlorothiazide Teva, a similar effect should be anticipated.
Selv om dette ikke er dokumentert for Irbesartan Hydrochlorothiazide Teva, kan man forvente en lignende effekt.
Anticipated frequency in V600 mutation positive melanoma (t)
Forventet forekomst ved V600 mutasjonspositivt melanom (t)
Anticipated pharmacokinetic interactions resulting in effects on pasireotide
Forventede farmakokinetiske interaksjoner som påvirker pasireotid
However, no effects on suckling children are anticipated.
Det forventes imidlertid ingen bivirkninger på diende barn.
No direct effects of BindRen are thus anticipated.
Ingen direkte effekter av BindRen er dermed forventet.
No effects on the breastfed child are anticipated.
Det ventes ingen effekter på det diende barnet.
No effects on the suckling child are anticipated.
Det ventes ingen effeketer på det diende barnet.
No effects on the suckling child are anticipated.
Det ventes ingen effekter på det diende barnet.
I hadn't anticipated 3 tunnels, but we'll manage.
Hadde ikke regnet med tre tunneler.
In haemodialysis patients, patients receiving immunosuppressive treatment or patients with an impaired immune system, the anticipated immune response may not be achieved after the primary immunisation course.
Forventet immunrespons oppnås derfor kanskje ikke etter primærimmunisering av hemodialysepasienter, pasienter som mottar immunsuppressiv behandling og personer med nedsatt immunforsvar.
At therapeutic doses, no effect on fertility is anticipated.
Ved terapeutiske doser forventes det ingen effekt på fertiliteten.
However, no effects on breast fed children are anticipated.
Det forventes imidlertid ingen bivirkninger på diende barn.
No effects on the breastfed newborn infant are anticipated.
Ingen effekt på nyfødte spedbarn som ammes er forventet.
The anticipated effects of overdose (e.g. bone marrow suppression).
Forventet virkning av overdose (for eksempel benmargssuppresjon).
Systemic absorption is minimal and no interactions are anticipated.
Systemisk absorpsjon er minimal og ingen interaksjoner er forventet.
Because I have anticipated every possible variation of countermove.
Ja, det er den. Fordi jeg har forutsett ethvert tenkelig mottrekk.
The tablets should not be chewed, crushed or split due to anticipated changes in the pharmacokinetic profile
Tablettene skal ikke tygges, knuses eller deles på grunn av forventede forandringer i den farmakokinetiske profilen.
A profuse and prolonged aquaresis (free water clearance) is anticipated.
Rikelig og langvarig vannlating forventes.
For God will show them what they had never anticipated,
De vil få se fra Gud det de aldri regnet med.
Anticipated pharmacokinetic interactions resulting in effects on other medicinal products
Forventede farmakokinetiske interaksjoner som påvirker andre legemidler
Interactions involving binding site displacement are not anticipated with Combivir.
Interaksjon som involverer binding eller fortregning er ikke sannsynlig for Combivir.
Interactions involving binding site displacement are not anticipated with Trizivir.
Interaksjoner som involverer fortrengning på bindingssetet er ikke forventet for Trizivir.

 

Related searches: May Be Anticipated - It May Be Anticipated - Highly Anticipated - It Is Anticipated - As Anticipated - Anticipated Savings - Much Anticipated - Loss Of Anticipated Savings - Most Anticipated - Reasonably Anticipated -